Οδικός χάρτης για ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Οδικός χάρτης για ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

Σανίδα σωτηρίας» σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες δίνει η ρύθμιση οφειλών έως 125.000 ευρώ προς την Εφορία, καθώς μπορούν να αποπληρωθούν σε έως και 120 δόσεις (ή 10 χρόνια), με σημαντικές εκπτώσεις στις προσαυξήσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποίησε χθες τη διευκρινιστική εγκύκλιο ΠΟΑ 1133/17.7.2018 με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα ρυθμίζονται τα συγκεκριμένα χρέη στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού διευθέτησης, τα οποία και αφορούν την ένταξη στον μηχανισμό οφειλών άνω των 50.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές που δημιουργήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως το τέλος Δεκεμβρίου 2017, αντί του 2016 που ίσχυε, ενώ επεκτάθηκε η εφαρμογή των ειδικών κανόνων ρύθμισης που προβλέπονται και ίσχυαν για οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 50.000  ευρώ, σε οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 125.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, στο κείμενο της εν λόγω εγκυκλίου επισημαίνονται τα εξής: Ειδικότερα:

α) Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο που προβλέπεται στην ΑΥΟ ΠΟΑ 1223/2017:

i. με την κατάργηση του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου οφειλών προς το Δημόσιο για ένταξη στη ρύθμιση, ήτοι του ορίου των 50.000 ευρώ και

ii. με την υπαγωγή στη ρύθμιση και των οφειλών που βεβαιώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση εντός του έτους 2017, ήτοι έως τις 31/12/2017, αντί του προϊσχύοντος χρονικού ορίου της 31ης/12/2016.

β) Επεκτάθηκε η εφαρμογή των ειδικών κανόνων ρύθμισης που προβλέπονται στην περίπτωση Β του άρθρου 6 και στην περίπτωση Β του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΑ. 1223/2017 και ίσχυαν για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ, σε οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) από 20.000,01 έως 125.000 ευρώ.

γ) Τέθηκαν νέοι κανόνες ρύθμισης οφειλών για οφειλέτες με συνολικές οφειλές (προς όλους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κατά περίπτωση) άνω των 125.000 ευρώ, που προ βλέπουν την υποχρέωση του οφειλέτη να προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνονται στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 6 και στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΑ. 1223/2017.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ’ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α’, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των αυτοτελώς βεβαιωμένων προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση, ώστε το ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, βάσει του οποίου κρίνεται η βιωσιμότητα, να είναι πλασματικά μειωμένο, χωρίς ωστόσο το ποσό αυτό να ταυτίζεται με το ποσό αποπληρωμής της οφειλής που προτείνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει και στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 6 ή στη νέα περίπτωση Γ του άρθρου 7 της ΑΥΟ ΠΟΑ.

1223/2017, κατά περίπτωση, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΥΟ ΠΟΑ 1116/2018, δηλαδή i) η ρύθμιση να μη φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση απ' αυτή στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ii) το προτεινόμενο σχήμα αποπληρωμών δύναται να περιλαμβάνει μείωση έως 100% των προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και να μην καταλήγει σε παρούσα αξία μικρότερη του 50% της συνολικά βεβαιωμένης βασικής οφειλής που πρόκειται να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Το Δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση βιωσιμότητας, το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και την ικανότητα αποπληρωμής που προκύπτει απ’ αυτά, σε ισόποσες τοκοχρεωλυτικά υπολογισμένες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 και την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της ΑΥΟ ΠΟΑ. 1223/2017, όπως ισχύουν, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120), σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης. Μείωση οφειλής δύναται να προταθεί, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι ανωτέρω κανόνες, μόνο εφόσον η συνολική, σε βάθος δεκαετίας, και με όρους παρούσας αξίας, ικανότητα αποπληρωμής υπολείπεται της συνολικής οφειλής. Το συνολικό ποσό προς αποπληρωμή βάσει της ρύθμισης δεν μπορεί να υπολείπεται της ως άνω ικανότητας αποπληρωμής, δ) Προστέθηκαν νέες εξαιρέσεις στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε περίπτωση που η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/ συνοφειλετώνπου υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2 της εγκυκλίου ΠΟΑ. 1055/2018, υπερβαίνει ορισμένο όριο σε συσκότιση με το ύψος της προς ρύθμιση οφειλής.

Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της ΑΥΟ ΠΟΑ 1223/2017, το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, σε περίπτωση που η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/ συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΑ 1055/2018, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) της ανωτέρω οφειλής (βλ. κεφάλαιο Γ3β της εγκυκλίου ΠΟΑ. 1055/2018).

Με το νέο εδάφιο που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της απόφασης, προβλέπεται ότι «το Δημόσιο, επίσης, δεν προτείνει ρυθμίσεις εφόσον (α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το εικοσαπλάσιο (20) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και (β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το δεκαπενταπλάσιο (15) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον:

α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/ συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΑ. 1055/2018, υπερβαίνει το ποσό των (50.000 X 25=) 1.250.000 ευρώ ή το 20πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο έκτων δύο είναι μεγαλύτερο και β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/ συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2. της εγκυκλίου ΠΟΑ 1055/2018, υπερβαίνει το ποσό των (200.000 X 20=) 4.000.000 ευρώ ήτο15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.

Επομένως, το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις, εφόσον η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/ συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ.2 της εγκυκλίου ΠΟΑ. 1055/2018, υπερβαίνει τα ποσά ίου πίνακα παραπλεύρως (στήλη 2) ανά ύψος προς ρύθμιση οφειλής προς το Δημόσιο (στήλη 1).

Τέλος, μεταβολή στους κανόνες που διέπουν τη ρύθμιση οφειλών της ΑΥΟ ΠΟΑ. 1223/2017 επήλθε και με την τροποποίηση της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 με το ν. 4549/2018 (ΑΊ05). Ειδικότερα, μετά την τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 15του ν. 4469/2017 με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ν. 4549/2018 (ΑΊ05) και την πρόβλεψη ανάλογης εφαρμογής των οριζομένων στην ανωτέρω παράγραφο και στη ρύθμιση οφειλών κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (παράγραφος 4 του άρθρου 53 του ν 4549/2018), οι νέες διατάξεις περί δυνατότητας αδρανοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων υπό την έννοια της αποδέσμευσης αποκλειστικά μελλοντικών απαιτήσεων, καθώς και περί άρσης αυτών υπό προϋποθέσεις εφαρμόζονται αναλόγως και στη ρύθμιση της ΑΥΟ ΠΟΑ 1223/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (βλ. αναλυτικά εγκύκλιο ΠΟΑ. 1126/2018, Κεφάλαιο II). Επιπροσθέτως, μετά την τροποποίηση της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του ν. 4549/2018 εφαρμόζονται αναλογικά και κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η αίτηση ρύθμισης της ΑΥΟ ΠΟΑ. 1223/2017 τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, Ια, 2 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 περί αυτοδίκαιης αναστολής εκτέλεσης και άρσης αυτής (βλ. αναλυηκά εγιαίκλιο ΠΟΑ 1126/2018, Κεφάλαιο II).

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°