Οι 12 κανόνες υπολογισμού των εισφορών

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Την εκτίναξη των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι θα καταβάλλουν το σύνολο των εισφορών μόνοι τους στο 26,95% (κύρια ασφάλιση και υγεία) ή στο 33,95% εάν προβλέπεται υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση και στο 37,95% εάν υπάρχει ταυτόχρονα και εισφορά για εφάπαξ, προβλέπει η πρώτη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για ασφαλισμένους σε πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ που εκδόθηκε χθες. Η εγκύκλιος κωδικοποιεί σε 12 βασικούς άξονες πς νέες αρχές για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, τη βάση των ασφαλιστέων εισοδημάτων, καθώς και τις εξαιρέσεις του νόμου για όσους έχουν λιγότερα από 5 έτη ασφάλισης.

Εξι οι βασικές αρχές υπολογισμού

 1. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από τη δραστηριότητα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

 2. Για το 2017 λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του 2016 (Β’ εξάμηνο 2017).

 3. Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (ετήσιο 586,08x12 = 7.032,96).

 4. Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 2 5 ετών. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ (ετήσιο 860,80x12 =70.329,60€). Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ διά του δώδεκα (12).

 5. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων η κατώτατη βάση λαμβάνεται μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08x70% =410,26 € (ετήσιο 410,26x12 = 4923,12 €).

 6. Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης: Κλάδος Σύνταξης 20%, Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95% επίμεριζόμενο 6,45 % για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα). Επιπλέον συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ). Ειδικότερα, για ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) που υπάγονται στην ασφάλιση σύμφωνα με πς διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ προβλέπεται συνείσπραξη ποσού 2,00 €, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών.

Ασφαλισμένοι με λιγότερα από 5 έτη

 1. Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ κάτω 5ετίας. Προβλέπεται καταβολή ασφαλισπκών εισφορών του Κλάδου Σύνταξης ως εξής:

 • Για τα δύο (2) πρώτα έτη ασφάλισης ποσοστό 14%

 • Για τα επόμενα (3) τρία έτη ασφάλισης ποσοστό 17%

 • Μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση ποσοστό 20%. Στις περιπτώσεις αυτές ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης).

Τι ισχύει για τους δικηγόρους

 1. Οι δικηγόροι καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ εισφορά ύψους 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση για την οποία προβλέπεται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Τα ποσά που καταβάλλονται, μέσω αυτής της διαδικασίας, αφαιρούνται από την ασφαλιστική εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσω γραμματίων υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια οφειλή του αντίστοιχου έτους.

 2. Η μηνιαία εισφορά των δικηγόρων σε αναστολή υπολογίζεται κατ’ ελάχιστο επί της κατώτατης μηνιαίας βάσης 586,08 €, δεδομένου ότι δεν προκύπτει εισόδημα από την άσκηση δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω κατηγορία δεν έχει εφαρμογή η μειωμένη κατώτατη βάση για ασφαλισμένους κάτω πενταετίας.

Ασφαλισμένοι με πάνω από 40 έτη

 1. Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφορών ασφάλιση άνω των 40 ετών (άρθρο 39 παρ.13). Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης δύνανται, μετά από αίτησή τους, να καταβάλλουν μειωμένη ασφαλιστική εισφορά Κλάδου Σύνταξης κατά 50%, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους για τα επόμενα έτη ασφάλισης.

Μεταβατικές ρυθμίσεις έως 31/12/2010

 1. Οι εισφορές Κλάδων Σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής και εφάπαξ παροχής των αυτοαπασχολούμενων, προερχόμενων από το ΕΤΑΑ καταβάλλονται με ποσοστιαία μείωση από 01/01/2017 έως και 31/12/2020. Η μείωση επέρχεται στην καταβαλλόμενη εισφορά μετά τον υπολογισμό της ανά κλάδο, σύμφωνα με ποσοσπαία κλίμακα επί του εισοδήματος. Ειδικότερα:

  α) από 7.033,00 € -13.000,00 € σε ποσοστό 50%

  β) από 13.000,01 €-58.000,00 € σε ποσοστό 49% έως 5%, μειούμενη κλιμακωτά ανά 1.000,00 €

  γ) για αυτοαπασχολούμενους με χρόνο ασφάλισης κάτω των πέντε 5 ετών η μείωση 50% εφαρμόζεται επί εισοδήματος από 4.922,00 € 13.000,00 €

 2. Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των μη μισθωτών ασφαλισμένων, μετά την 1.1.2017, θα γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολή πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού.

Ποιες διατάξεις των τριών ταμείων καταργούνται

Από 01/01/2017 καταργούνται διατάξεις που προβλέπονταν στα καταστατικά λειτουργίας των υφιστάμενων φορέων μη μισθωτών ως εξής:

1. ΟΑΕΕ: Καταργείται η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 258/2005.

2. ΤΑΝΤΠ: Καταργείται η εισφορά εγγραφής και η εισφορά αναγνώρισης γάμου του άρθρ. 7 καταστατικού του ΤΑΝΤΠ. Επιπλέον παύει να ισχύει η 13η και η 14η εισφορά και πλέον καταβάλλονται εισφορές σε 12μηνη βάση.

3. ΕΤΑΑ: Καταργείται η μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση κατά: 50% για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (άρθρ. 4 του ν.3518/2006 και άρθρο 10 παρ.1 γ περίπτωση 3 του ΝΔ 4114/1960, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.1090/1980, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν.2150/1993) και 40% για τους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ (άρθρο 4 παρ.1 του ν.982/1979 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4του ν. 2150/1993), Επιπλέον καταργείται η εισφορά (δικαίωμα εγγραφής) υπέρ ΤΣΑΥ

 

ΠΗΓΗ: εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Alfred - 360°