Οι ασφαλιστικές εισφορές αμοιβών μελών Δ.Σ. Α.Ε.

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

 

i. Αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη Δ.Σ. Α.Ε.

Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. Α.Ε. ενδεικτικά διακρίνονται σε:
1) καταβαλλόμενες σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2190/1920 σε α) ποσοστά επί των κερδών, β) αποζημιώσεις κατά τη συνεδρίαση (έξοδα παραστάσεως), γ) αμοιβές καταβαλλόμενες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δ) αμοιβές και αποζημιώσεις εκτός μισθού.
2) καταβαλλόμενες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ν.2190/1920 σε α) μισθούς βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, β) αμοιβές βάσει σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, γ) μισθούς και αμοιβές διευθυντών με έγκριση της γενικής συνέλευσης.
3) καταβαλλόμενες από ελευθεριότητα της εταιρείας.

ii. Εισφορές κλάδου σύνταξης

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016 αλλά και την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση όποιας μορφής για την ιδιότητά τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.), καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη που υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ' αποκοπή.
Να σημειώσουμε ότι, εφόσον η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται άπαξ κατ' έτος, αυτή διαιρείται δια 12 και κατανέμεται σε έκαστο των μηνών και επί των μηνιαίων ποσών καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Εννοείται ότι αν για τη συμμετοχή τους ως μέλη Δ.Σ. Α.Ε. δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση όποιας μορφής δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

  Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολο
Εισφορές κλάδου σύνταξης  6,67% 13,33% 20,00%


iii. Εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4387/2016 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και σε ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.
 

  Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολο
Εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος 2,15% 4,30% 6,45%
Εισφορές παροχών ασθένειας σε χρήμα 0,40% 0,25% 0,65%
Σύνολα 2,55% 4,55% 7,10%


iv. Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

[Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016] [Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.6.2016]
Όσον αφορά στην επικουρική ασφάλιση για όλες τις κατηγορίες μισθωτών ασφαλισμένων (πλην όσων υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες και όσων είναι μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών), καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (σχετική εγκύκλιος η υπ' αριθμ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.6.2016).

Έτσι, από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019 αυξάνεται το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς που έχουν ασφαλιστεί πριν και μετά την 1.1.1993 και υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη. Η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016.
(σ.σ.: Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, το ανωτέρω ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς που έχουν ασφαλιστεί πριν και μετά την 1.1.1993 θα διαμορφωθεί σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ισόποσο ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ν. 4387/2016 και επανέρχεται μετά το πέρας της εξαετίας (από 1.6.2022) στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015 δηλαδή, ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και ποσοστό 3% για τον εργοδότη, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4225/2014, ΦΕΚ 2 Α'/7-1-2014).
 

  Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολο
Εισφορές επικουρικής ασφάλισης 3,50% 3,50% 7,00%


v. Εισφορές υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων
[Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215]
Όπως ορίζεται από την με αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016 εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι ως μέλη Δ.Σ. Α.Ε. δεν καταβάλλουν εισφορές υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων, επειδή οι αμοιβές/αποζημιώσεις από τη συμμετοχή τους ως μέλη Δ.Σ. δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας.
 

vi. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

[Φ80000/οικ.40108/1544/20.9.2016] [Φ80020/οικ.43434/Δ15.734/7.11.2016]
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85), στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) ορίστηκε ότι ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.  Συνεπώς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των αμοιβών μελών Δ.Σ. Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1.1.2017.


Μηνιαίες εισφορές με βάση το ανώτατο πλαφόν :
 

  Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολο
Ποσά ανώτατων μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών  745,49 1.253,04 1.998,53


vii. Κατώτατο πλαφόν

Βάσει των διατάξεων του ν. 4387/2016 καθορίζεται ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση. Σύμφωνα με παρ. 2γ του άρθρου 38 του ν.4387/2016, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.  Το ελάχιστο πλαφόν εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις που ο υπολογισμός των εισφορών επί της όποιας αμοιβής υπολείπεται του ελάχιστου μηνιαίου πλαφόν και όχι στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει καθόλου αμοιβή ή αποζημίωση.
 

Μηνιαίες εισφορές με βάση το κατώτατο πλαφόν :
 

  Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολο
Ποσά κατώτατων μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (επί αμοιβής ή αποζημίωσης) 74,55 125,30 199,85


viii. Πίνακες εισφορών - ποσοστών

α) Πίνακας εισφορών που καταβάλλονται

  Εισφορές κλάδου σύνταξης Εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Εισφορές επικουρικής ασφάλισης  Εισφορές υπέρ συνει-σπραττόμενων κλάδων
Πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση όποιας μορφής ως μέλη Ναι Ναι Ναι Όχι

β) Πίνακας ποσοστών εισφορών
 

Εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολα
Παροχών ασθένειας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) 2.15% 4.30% 6.45%
Παροχών ασθένειας σε χρήμα 0.40% 0.25% 0.65%
Σύνταξη 6.67% 13.33% 20.00%
Επικουρικό 3.50% 3.50% 7%
Γενικά σύνολα: 12.72% 21.38% 34.10%

ix. Παράδειγμα

α) Μέλος Δ.Σ. Α.Ε., έχει αποφασιστεί να λάβει εφάπαξ αμοιβή τον 6ο μήνα του 2017 ποσού 60.000 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 34,10% που θα αποδοθούν θα υπολογιστούν αφού η αμοιβή διαιρεθεί με το 12 (60.000 / 12 = 5.000 ευρώ) και κατανεμηθεί σε 12 μήνες. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές επί των μηνιαίων ποσών που πρέπει να αποδοθούν θα υπολογιστούν όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :
 

Μήνας Αμοιβές Εισφορές ασφαλισμένου Εισφορές εργοδότη Σύνολο
7ος 2017 5.000 636 1069 1705
8ος 2017 5.000 636 1069 1705
9ος 2017 5.000 636 1069 1705
10ος 2017 5.000 636 1069 1705
11ος 2017 5.000 636 1069 1705
12ος 2017 5.000 636 1069 1705
1ος 2018 5.000 636 1069 1705
2ος 2018 5.000 636 1069 1705
3ος 2018 5.000 636 1069 1705
4ος 2018 5.000 636 1069 1705
5ος 2018 5.000 636 1069 1705
6ος 2018 5.000 636 1069 1705
Σύνολα: 60.000 7.632 12.828 20.460

 

Εισφορές και επιβάρυνση εργοδότη ανά κλιμάκιο αμοιβών ΔΣ

Αμοιβές  Ασφ Εργ Σύνολο Συνολική επιβάρυνση εργοδότη
5000 636.00 1,069.00 1,705.00 6,069.00
10000 1,272.00 2,138.00 3,410.00 12,138.00
15000 1,908.00 3,207.00 5,115.00 18,207.00
20000 2,544.00 4,276.00 6,820.00 24,276.00
25000 3,180.00 5,345.00 8,525.00 30,345.00
30000 3,816.00 6,414.00 10,230.00 36,414.00
35000 4,452.00 7,483.00 11,935.00 42,483.00
40000 5,088.00 8,552.00 13,640.00 48,552.00
45000 5,724.00 9,621.00 15,345.00 54,621.00
50000 6,360.00 10,690.00 17,050.00 60,690.00
55000 6,996.00 11,759.00 18,755.00 66,759.00
60000 7,632.00 12,828.00 20,460.00 72,828.00
65000 8,268.00 13,897.00 22,165.00 78,897.00
70000 8,904.00 14,966.00 23,870.00 84,966.00
75000 8,945.93 15,036.47 23,982.39 90,036.47
80000 8,945.93 15,036.47 23,982.39 95,036.47
85000 8,945.93 15,036.47 23,982.39 100,036.47
90000 8,945.93 15,036.47 23,982.39 105,036.47
95000 8,945.93 15,036.47 23,982.39 110,036.47
100000 8,945.93 15,036.47 23,982.39 115,036.47


Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Taxheaven

Alfred - 360°