Οι διατάξεις για τα ηλεκτρονικά βιβλία και το ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Μεταβολές που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία (MyData) και το ηλεκτρονικό τιμολόγιο (ν. 4646/2019) 

Βασικές πληροφορίες

Συνοπτική παρουσίαση βασικής μεταβολής Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων (MyData) καθώς και για το πρότυπο έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου
Διατάξεις που τροποποιούν ν. 4646/2019, άρθρα 30, 45
Διατάξεις που τροποποιούνται  •    ν. 4174/2013, άρθρο 15Α
•    ν. 4308/2014, άρθρο 14 παρ. 5
Έναρξη ισχύος  Έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του ν. 4646/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 12-12-2019

  
1. Με το νέο άρθρο 15Α του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) καθορίζεται ότι οι οντότητες του άρθρου 1 των ΕΛΠ (που δεν αντιστοιχίζονται απόλυτα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ΚΦΕ) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα:

•    των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών,
•    των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων,
•    των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,
•    των φορολογικών μνημών και
•    των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data), έργο που είναι στη διαδικασία υλοποίησης, με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε επιμέρους φορολογικά αντικείμενα (π.χ. παρακολούθηση εσόδων ανά ΑΦΜ, ποσού ΦΠΑ προς απόδοση, στόχευση ελέγχων κ.ο.κ.).

Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η έκδοση κοινής κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να καθοριστούν όλα τα ειδικότερα θέματα, όπως ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων και κάθε σχετικό θέμα με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

2. Με τη νέα παρ. 5 του άρθρου 14 των ΕΛΠ προστέθηκε εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία ορίζεται η μορφή του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 149 του ν.4601/2019. Περαιτέρω, προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες παραλαβής και επεξεργασίας, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή/και ειδική λεπτομέρεια σχετικά με το πρότυπο έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Επισημαίνεται ότι το πρότυπο έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, όπως θα καθοριστεί, θα χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές των οντοτήτων, με την εξαίρεση των δημοσίων συμβάσεων (B2G) , για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σημειώνεται ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η παρ. 1 του άρθρου 14 των ΕΛΠ που ρητά προβλέπει ότι "το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή."

Περαιτέρω ρητά προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ η δυνατότητα έκδοσης "χάρτινων τιμολογίων". Ειδικότερα, στο άρθρο 218 αυτής ορίζεται ρητά ότι "για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη αποδέχονται ως τιμολόγια όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από το παρόν κεφάλαιο." Επομένως, ενδεχόμενη επιβολή καθολικής έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων απαιτεί παρέκκλιση και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς λόγω των ανωτέρω προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

3. Επιπροσθέτως, συμπεριλαμβάνονται πλέον στους ενδεικτικούς τρόπους διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου οι «Υπηρεσίες Παρόχων για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.)», οι οποίες ρυθμίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του ν.4308/2014, όπως ισχύουν. Η προσθήκη των συγκεκριμένων υπηρεσιών παρόχων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.), κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει σε αντικατάσταση των «παρόχων υπηρεσιών πληρωμών», με δεδομένο ότι ο «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» δεν εξυπηρετεί το σκοπό της διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου.
 

Alfred - 360°