Οι νέες εισφορές των μηχανικών του ιδιωτικου τομέα.

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Τις ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών ασφαλισμένων στον τέως ΤΣΜΕΔΕ που εργάζονται ως μισθωτοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και των εργοδοτών τους από την 1/1/2017 ορίζει με χθεσινή εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ.

Οι κατηγορίες των ασφαλισμένων τους οποίους αφορά η εγκύκλιος είναι τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, κ.λπ.) που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του ΕΜΠ (Ν.915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. ΕΓΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ έχουν καταστεί μισθωτοί και οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, για τους μηχανικούς που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, καθώς και στα ΝΠΛΛ θα υπάρξουν νεότερες οδηγίες.

Κύρια σύνταξη: Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 1/1/2017 καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη. Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Υγειονομική περίθαλψη: Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμονται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

Επικουρική ασφάλιση: Από 1/6/2016 και μέχρι πς 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ, όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από την 1/1/2023 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015.

Εφάπαξ: Από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι μηχανικοί θα καταβάλλουν εισφορές ύψους 4% υπέρ του κλάδου πρόνοιας και θα παρακρατηθούν υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) πρώην Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Συνεισπραττόμενες εισφορές: Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όσοι μηχανικοί παρέχουν εξαρτημένη εργασία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από το τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ κλάδων ανεργίας (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ - ΛΠΕΑΕ) ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ) και ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΊΑ).

Ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 11-2017.

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο την εισφορά ασφαλισμένου. Το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών που από 1/1/2017 εντάσσονται στον ΕΦΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι τα 510,95 ευρώ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, έστω κι αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών. Υπενθυμίζουμε ότι η συμφωνία εργαζόμενου - εργοδότη για μερική απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, δηλαδή για απασχόληση μικρότερης διάρκειας από την πλήρη, πρέπει να προκύπτει από σχετική σύμβαση εργασίας. Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μισθωτών του τ. ΕΤΑΑ - Τομέας ΤΣΜΕΔΕ που από 01 /01 /2017 εντάσσονται στον ΕΦΚΑ θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλει ο εργοδότης στο ΟΠΣ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°