Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παράταση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 4093/2012 για την ετήσια πιστοποίηση των λογιστών φοροτεχνικών στο taxisnet

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5 παραγράφου του Ν. 4093/2012, οι λογιστές - φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, με την οποία δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών και ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο διαβιβάζει το αρχείο των λογιστών - φοροτεχνικών που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη χορήγηση δικαιώματος να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του TAXISnet.

Μετά από αιτήματα λογιστών - φοροτεχνικών οι οποίοι μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 δεν έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ του έτους 2018 παρατείνεται μέχρι 12 Μαρτίου 2018 η δυνατότητα υποβολής της ΥΔ προκειμένου να διασφαλισθεί η πιστοποίησή τους στο TAXISNET και να μην αφαιρεθεί η πρόσβαση τους στην ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των πελατών τους ή των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται ως μισθωτοί.

Alfred - 360°