Οκτώ καθεστώτα ενίσχυσης στον νέο αναπτυξιακό.

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

Οκτώ διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης με διαφορετικούς συνδυασμούς ενισχύσεων για το καθένα και, φυσικά, με διαφορετική στόχευση προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος που ψηφίστηκε την Πέμπτη.

Τα οκτώ αυτά καθεστώτα είναι αναλυτικά τα εξής:

  1. Γενική επιχειρηματικότητα: απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν οι επενδυτικές δαπάνες. Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι είτε φοροαπαλλαγή (έως 20% ετησίως και έως 15 χρόνια) είτε επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

  2. Επενδύσεις μείζονος μεγέθους: πρόκειται για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ που δημιουργούν δύο θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης. Προβλέπεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 χρόνια ή φοροαπαλλαγή έως του ποσού των 5 εκατ. ευρώ και αξιοποίηση του καθεστώτος ταχείας αδειοδότησης (fast track).

  3. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: πρόκειται για καθεστώς ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, καθώς οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς στη βάση τηε χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων. Προβλέπεται μόνο φοροαπαλλαγή.

  4. Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ: απευθύνεται σε επιχειρήσειε υπό σύσταση ή νεοσύστατες (έως 7 χρόνια). Μπορούν να κάνουν χρήση τηε φοροαπαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και του μισθολογικού κόστους. Το καθεστώς αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έωε 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης.

  5. Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜμΕ: μπορούν να κάνουν χρήση των ενισχύσεων που προβλέπονται στο προηγούμενο καθεστώς, ενώ δεν προβλέπεται διαγωνιστική διαδικασία. Μπορούν να ενισχυθούν για δαπάνες καινοτομίας που δεν προβλέπονται σε κανένα άλλο καθεστώς του νόμου.

  6. Συνέργειες και δικτυώσεις: τα προβλεπόμενα είδη ενίσχυσης είναι επιχορήγηση, φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικήςμίσθωσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των τριών πρώτων ειδών και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

  7. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - ταμεία συμμετοχών: το Δημόσιο επενδύει σε ταμείο συμμετοχών με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων και στη συνέχεια ο διαχειριστής του ταμείου επιδιώκει τη μεγαλύτερη μόχλευση των πόρων με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Παρέχονται δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων.

  8. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια: ενισχύονται επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα.

 

Alfred - 360°