Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Revival το επενδυτικό έργο της εταιρίας DELTA DUCT DERMITZAKIS

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πλάνο της εταιρίας DELTA DUCT DERMITZAKIS. Η μελέτη, η παρακολούθηση και η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκε από την Revival, στο πλαίσιο της δράσης ΕΣΠΑ “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”.

Η DELTA DUCT DERMITZAKIS, μια δυναμική εταιρεία ανάληψης έργων, μικρής και μεγάλης κλίμακας συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, ολοκλήρωσε το επενδυτικό της σχέδιο με την καταβολή της προβλεπόμενης χρηματοδότησης 50% εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος

Το επενδυτικό σχέδιο αφορούσε στην προμήθεια νέων καινοτόμων μηχανημάτων παραγωγής για την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

Η καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης υλοποιήθηκε μόλις σε ένα μήνα από την πιστοποίηση του αιτήματος τελικού ελέγχου. Η Revival Consulting Services ΑΕ, με 20ετή εμπειρία στο αντικείμενο των χρηματοδοτήσεων και διαθέτοντας «χαρτοφυλάκιο» διαχείρισης 1.800 επενδυτικών προτάσεων, ανέλαβε την προετοιμασία των αιτημάτων τροποποίησης καθώς και τον τελικό έλεγχο του επενδυτικού έργου.

Alfred - 360°