Παρατείνεται η κατάταξη ξενοδοχείων και κάμπινγκ

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των ξενοδοχείων και κάμπινγκ, με άρθρο που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την απαλλαγή από την υποχρέωση φόρου διαμονής για το διάστημα από 23/9/2019 έως και 10/10/2019 για τις επιχειρήσεις που είχαν συμβληθεί με τον Thomas Cook. Επίσης, υπάρχει ρύθμιση για το επίδομα ανεργίας στους εργαζόμενους, που επλήγησαν από την πτώχευση του τουρ οπερέιτορ.

Αναλυτικά τα άρθρα: 
Για την παράταση της προθεσμίας κατάταξης των ξενοδοχείων και κάμπινγκ 
Άρθρο 20 
Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.
Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν 4276/2014 (ΑΊ 55) τίθεται ως περίπτωση (α) και στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν 4276/2014 προστίθεται περίπτωση (β) ως εξής: «β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου Ι, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη.

Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του».
 

Alfred - 360°