Οι εκθέσεις των επιχειρήσεων (Business Reports), είναι ένα είδος εργαλείων αναφορών με πολύ πλούσιες δυνατότητες (drill down, ταξινόμηση, παροχή φίλτρων, ομαδοποιήσεις) στις οποίες αναλύεται, με πολύ φιλικό τρόπο, στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη η πληροφορία. Παρουσιάζεται μια κατάσταση (πραγματική ή σενάριο) που σκοπό έχει την εφαρμογή των στατιστικών μοντέλων και δεικτών που προκύπτουν, σε μια σειρά από προτάσεις και δράσεις για την βελτίωση των διαδικασιών και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Business Reports στον τομέα του Payroll Analysis είναι:   

  • Η παρακολούθηση του κόστους μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους, ειδικότητα, εργαζόμενο. 
  • Παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων σε προσδιοριζόμενα χρονικά διαστήματα. 
  • Παροχή “What-If*” σεναρίων ώστε να βοηθήσει στην παραγωγή πολλαπλών σεναρίων. 

* Η ανάλυση “What-If “είναι η διαδικασία αλλαγής των τιμών σε δείκτες ή κελιά, η οποία εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα.