Οι εκθέσεις των επιχειρήσεων (Business Reports), είναι ένα είδος εργαλείων αναφορών με πολύ πλούσιες δυνατότητες (drill down, ταξινόμηση, παροχή φίλτρων, ομαδοποιήσεις) στις οποίες αναλύεται, με πολύ φιλικό τρόπο, στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη η πληροφορία. Παρουσιάζεται μια κατάσταση (πραγματική ή σενάριο) που σκοπό έχει την εφαρμογή των στατιστικών μοντέλων και δεικτών που προκύπτουν, σε μια σειρά από προτάσεις και δράσεις για την βελτίωση των διαδικασιών και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Business Reports στον τομέα του P&L Statement είναι:  

 • Στόχος του P&L είναι η παρακολούθηση της συνολικής οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, η δυνατότητα άμεσης διαμόρφωσης αποτελέσματος καθώς και την στενή  παρακολούθηση κόστους, πωλήσεων, δαπανών ανά προσδιοριζόμενη κατηγορία.
 • Cost & Profit Ανά Κατηγορία (Συνοπτικό έως και Αναλυτικά ανά μήνα).
  Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των προϋπολογιστικών στοιχείων (Budget) , των πραγματοποιηθέντων (Actual), καθώς και τις μεταξύ τους διαφορές σε πωλήσεις – κόστος .
 • Expenses Ανά Τμήμα
  Παρακολουθούμε τις δαπάνες ανά τμήμα και κατηγορία P&L  σε σύγκριση, μεταξύ του επιλεχθέν έτους με το προηγούμενο έτος, καθώς και με τον προϋπολογισμό των δαπανών  της εταιρείας
 • Expenses – Συνολικά (ανά μήνα)
  Παρακολουθούμε τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες (Actual) , σε σύγκριση με τις προϋπολογισθείσες  (Budget) , ανά προσδιοριζόμενη κατηγορία P&L, βάσει του επιλεχθέντος έτους  σε συγκρινόμενο με το προηγούμενο.
 • Αποτελέσματα – EBITDA
  Παρακολουθούμε το τελικό αποτέλεσμα και το EBITDA της εταιρείας συγκρίνοντας Actual (Πραγματοποιηθέντα) με το Budget (προϋπολογισθέντα)  της εταιρείας.
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης με ανάλυση των εγγραφών-άρθρων Λογιστικής!
 • Παρέχεται έλεγχος ορθότητας των στοιχείων μεταξύ του προγράμματος  ΒΙ με το ERP. Με φιλικό για το χρήστη layout, υπάρχει ο έλεγχος ορθότητας δεδομένων  για τα έσοδα, το κόστος όσο καθώς και τις δαπάνες.