Πλειστηριασμοί με ένα «κλικ»

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017
Πλειστηριασμοί με ένα «κλικ»

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η υλοποίηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αφού ρυθμίστηκαν νομοθετικά και διάφορες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη διενέργειά τους και τον τρόπο πιστοποίησης όλων των εμπλεκόμενων μερών στα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα.

Λίγες μόλις μέρες μετά την ψήφιση των τελευταίων μνημονιακών μέτρων με τον νόμο 4472/17, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που προβλεπόταν στις διατάξεις του ως προϋπόθεση για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών, που θα οδηγήσουν μέσα στον τρέχοντα μήνα στην πιλοτική λειτουργία του συστήματος, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έτσι ώστε να ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο κανονικά οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

Οι νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν αναλυτικά τις διαδικασίες υπό τις οποίες θα πιστοποιούνται ηλεκτρονικά για να έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών (ΗΑΣΥΠΛΕΙΣ) οι συμβολαιογράφοι, οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό (εντός ή εκτός ΕΕ) και οι οφειλέτες των οποίων περιουσιακά στοιχεία «βγαίνουν στο σφυρί». Παράλληλα καθορίζουν το «τέλος χρήσης» των ηλεκτρονικών συστημάτων στα 50 ευρώ ανά υποψήφιο πλειοδότη και ανά πλειστηριασμό, 10 ευρώ από τα οποία θα καταβάλλονται από τον εκάστοτε συμβολαιογραφικό σύλλογο υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων), ενώ το σχετικό ποσό θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με την αναλυτική διαδικασία που καθορίζει απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή, όποιος επισπεύδει την αναγκαστική εκτέλεση (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ΟΤΑ, ιδιώτες κ.λπ.) μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια του πλειστηριασμού ηλεκτρονικά, μέσω των ΗΛΣΥΠΛΕΕ, και η διαδικασία θα γίνεται Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, πρωί ή απόγευμα.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση και ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό, ενώ αρμόδιο να επιλύσει κάθε διαφορά που μπορεί να προκόψει κατά τη διενέργειά του είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού, με τα προσωπικά στοιχεία του και επικοινωνίας του, συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία διεξαγωγής, την τιμή πρώτης προσφοράς, το ποσό εγγύησης, τον υπερσύνδεσμο (προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, ενώ μπορεί να προσαρτάσαι φωτογραφίες του αντικειμένου που εκπλειστηριάζετε αλλά και κάθε σχετικό έγγραφο που κατέχει.

Ο συμβολαιογράφος

Ο συμβολαιογράφος ως υπάλληλος του πλειστηριασμού, για να πιστοποιηθεί, υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της οικείας ιστοσελίδας, αίτηση εγγραφής δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, αριθμό μητρώου, email κλπ.), ενώ ακολουθεί η ταυτοποίησή του μέσω των διαπιστευτηρίων που τηρούνται στο TAXISNET και εγκρίνεται η εγγραφή του στα συστήματα.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθούν οι υποψήφιοι πλειοδότες, που υποβάλλουν τα αντίστοιχα στοιχεία ηλεκτρονικά, δηλώνοντας ότι αποδέχονται τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των συστημάτων και προσωπικών δεδομένων.

Οι υποψήφιοι πλειοδότες μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι φυσικών αλλά και νομικών προσώπων (εταιρειών κ.λπ.), που αν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτοποιούνται μέσω TAXISNET, ενώ αν πρόκειται για πρόσωπα κρατών-μελών της ΕΕ πρέπει να συμπληρώσουν αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number), και για πρόσωπα τρίτων κρατών απαιτείται σαρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου με επίσημη μετάφραση, ενώ για τους εκπροσώπους τους χρειάζεται πληρεξουσιότητα ή υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Αντίστοιχα πιστοποιείται και ο οφειλέτης παρατηρητής του πλειστηριασμού, που 5 μέρες πριν από τη διεξαγωγή, μπορεί να ορίσει τη σειρά με την οποία θα εκπλειστηριάζοντας τα κατασχεμένα.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι κάθε πολίτης μπορεί να επισκέπτεται χωρίς ειδικές διαδικασίες, αποκλειστικά και μόνο τον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο των ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ.

Ο εγγεγραμμένος υποψήφιος πλειοδότης επιλέγει στην ιστοσελίδα τον κωδικό του πλειστηριασμού που τον ενδιαφέρει, αποδέχεται τους όρους και δηλώνει συμμετοχή, εφόσον έχει προηγουμένως καταβάλει την ορισθείσα εγγύηση και το τέλος χρήσης, και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το αναγκαίο πληρεξούσιο, δύο εργάσιμες μέρες πριν από τον πλειστηριασμό.

 

Πηγή: ΈΘΝΟΣ

Alfred - 360°