Ποια είναι τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων σε περίπτωση υποτροπής.

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Το πρόστιμο που επιβάλλεται στις περιπτώσεις διάπραξης και διαπίστωσης της παράβασης μη έκδοσης ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου από τον έλεγχο, με βάση το νέο καθεστώς που ισχύει από τις 25 Ιουλίου 2016, είναι ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς αντίστοιχα στην περίπτωση ανακριβούς στοιχείου.

Ειδικότερα δε το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται πρόστιμο το 100% του φόρου, ή 500 ευρώ ή 1.000 ευρώ κατά περίπτωση. Θα πρέπει να αναφερθεί, όπως επισημαίνεται και σε σχετική εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1155/ 10.10.2016) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά την επιβολή προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ του άρθρου 58Α του ν. 4174/ 2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4410/2016 και ισχύει πλέον, από τις 25 Ιουλίου 2016 τα ανωτέρω πρόστιμα σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζονται σε παραβάσεις που ο χρόνος διάπραξής τους είναι προγενέστερος της ημερομηνίας αυτής και διαπιστώνονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Έτσι, για παράδειγμα, σε φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιείται στις 2.9.2016 διαπιστώνεται ότι υποκείμενος, που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν έχει εκδώσει ως οφείλε στις 20.4.2016 φορολογικό στοιχείο αξίας 100 ευρώ με ποσό ΦΠΑ 23 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται σύμφωνα με τις ισχυουσες διατάξεις κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης και είναι 11,5 ευρώ (50%Χ 23 ευρώ).

Το ίδιο εξάλλου ισχύει και σχετικά με την επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις διαπίστωσης σε νέο έλεγχο διάπραξης εκ νέου της ίδιας παράβασης (υποτροπή).

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση διάπραξης της ίδιας παράβασης (υποτροπή) στην περίπτωση που ο έλεγχος που πραγματοποιείται σε υποκείμενο, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4410/2016, δηλαδή μετά τις 25 Ιουλίου 2016, διαπιστώσει τη διάπραξη παράβασης μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, όταν στον ίδιο υποκείμενο σε προγενέστερο έλεγχο (πριν την 25.7.2016) είχε διαπιστωθεί η διάπραξη παράβασης μη έκδοσης ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου. Με άλλα λόγια, ως πρώτη παράβαση για την εφαρμογή των νέων προστίμων λαμβάνεται η διαπραχθείσα μετά τις 25 Ιουλίου 2016.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς αντίστοιχα στην περίπτωση ανακριβούς στοιχείου, το οποίο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται πρόστιμο το 100% του φόρου ή 500 ευρώ ή 1.000 ευρώ κατά περίπτωση.

Παραδείγματα

  1. Έλεγχος που πραγματοποιείται στις 15.9.2016 σε υποκείμενο που τηρεί απλογραφικό λογιστικό συστημια διαπιστώνει τη μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας ΦΠΑ 200 ευρώ. Στον ίδιο υποκείμενο στις 26.7.2016 από άλλο έλεγχο είχε επιβληθεί πρόστιμιο 250 ευρώ για έκδοση ανακριβούς φορολογικού στοιχείου (ίδια παράβαση). Στην περίπτωση αυτή θα επιβληθεί πρόστιμιο 500 ευρώ λόγω επανάληψης εντός πενταετίας της ίδιας παράβασης που διαπιστώθηκε από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους και δεδομένου ότι το 100% της αξίας του φόρου που προκύπτει είναι κατώτερο του ελάχιστα οριζόμενου ποσού προστίμου σε υποκείμενο με απλογραφικό σύστημα: 100%Χ200=200<500 ευρώ.

  2. Έλεγχος που πραγματοποιείται στις 5.8.2016 σε υποκείμενο που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα διαπιστώνει τη μη έκδοση στοιχείου αξίας ΦΠΑ 200 ευρώ. Στη συνέχεια κατά την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου διαπιστώνεται ότι προγενέστερος έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί στις 30.12.2014 στον ίδιο υποκείμενο είχε επιβάλει, λόγω μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, πρόστιμο 250 ευρώ συμιφωνα με τις τότε ισχυουσες διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του αρ.54 του ΚΦΔ (ν.4174/2013). Το πρόστιμο που θα επιβληθεί κατόπιν του μεταγενέστερου ελέγχου (στις 5.8.2016) είναι 250 ευρώ δεδομένου ότι ο υποκείμενος έχει διαπράξει παράβαση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου και το 50% της αξίας του φόρου που προκύπτει είναι κατώτερο του ελάχιστα οριζόμενου ποσού προστίμου: 50%Χ200= 100<250 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί επανάληψη της ίδιας παράβασης βάσει των δυο διαφορετικών ελέγχων.

  3. Έλεγχος που πραγματοποιείται στις 30.8.2016 σε υποκείμενο που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα διαπιστώνει παράβαση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου αξίας ΦΠΑ 200 ευρώ. Στη συνέχεια κατά την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου διαπιστώνεται ότι προγενέστερος έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στις 15.6.2016 είχε επιβάλει στον ίδιο υποκείμενο για παράβαση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου αξίας ΦΠΑ 60 ευρώ, πρόστιμο ίσο με το 50% της αξίας του ΦΠΑ ήτοι 30 ευρώ συμιφωνα με τις τότε ισχυουσες διατάξεις (ν.4337/ 2015).
    Στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει επανάληψη της ίδιας παράβασης, καθώς η διάπραξη της πρώτης έλαβε χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4410/2016.
    Το πρόστιμο που θα επιβληθεί κατόπιν του μεταγενέστερου ελέγχου (στις 30.8.2016) είναι 500 ευρώ, διότι το 50% του φόρου που προκύπτει είναι κατώτερο του ελάχιστα οριζόμενου ορίου σε υποκείμιενο μιε διπλσ γραφικό σύστημα: 50%Χ200= 100<500 ευρώ.

Πηγή: εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Alfred - 360°