Ποιες ΔΟΥ συγχωνεύονται στην Αττική

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018
Ποιες ΔΟΥ συγχωνεύονται στην Αττική

Σε νέες συγχωνεύσεις ΔΟΥ στην Αττική προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο προσπαθειών για πιο αποτελεσματική λειτουργία, αλλά και εξοικονόμηση δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών της.

Από τις συγχωνεύσεις προκαλείται ετήσια εξοικονόμηση των δαπανών του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ περίπου κατά 79.680 ευρώ, μόνο από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής, κατά τέσσερις Διευθύνσεις και δώδεκα Τμήματα, πέραν της εξοικονόμησης δαπανών από τα λειτουργικά έξοδα των συγχωνευόμενων ΔOY.

Ειδικότερα, από τις 8 Οκτωβρίου 2018 συγχωνεύονται:

1) η ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, Α’-Β’ τάξεως, στη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, Α’ τήξεως, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής και ορίζεται ότι μέρος των αρμοδιοτήτων της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας ασκείται και από Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων(ΓΕΦ) αυτής, που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτηρίου στέγασής της, σηιν έδρα της ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, η οποία παύει να λειτουργεί από την προαναφερθείσα ημερομηνία, εφόσον διατεθεί ο κατάλλίιλος χώρος στέγασής του και αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας του από τον Δήμο Ηρακλείου, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΔΟΥ που εργάζονται σε αυτό.

2) η ΔΟΥ Γ’ Πειραιά, Α’-Β’ τάξεως, στη ΔΟΥ Α’ Πειραιά, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής, καθώς και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) Μήλου (Μήλος), που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτηρίου στέγασης της συγχωνευόμενης ΔΟΥ, το οποίο από την ως άνω ημερομηνία αποτελεί ΓΕΦ της ΔΟΥ Α’ Πειραιά, που θα λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτηρίου στέγασης αυτής

Από 22 Οκτωβρίου 2018 συγχωνεύονται:

1) η ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών, Α’-Β’ τάξεως, στη ΔΟΥ Α’ Αθηνών, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής,

2) η ΔΟΥ Δ’ Πειραιά, Α’-Β’ τάξεως, στη ΔΟΥ Ε’ Πειραιά, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

Alfred - 360°