Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων

Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Νομικές Οντότητες του άρθρου 2 περ γ’ και δ’ του Ν.4172/2013 αντίστοιχα (δηλ κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομικά προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομικά προσωπικότητα, όπως και κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες και κοινωνίες αστικού δικαίου) υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους για εισοδήματα που απέκτησαν μέσα σε αυτό (άρθρο 68 παρ.2 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 142 παρ. 2 του Ν. 4537/2018).

Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης ημών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών: Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος- υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία (άρθρο 21, παρ. 3 Ν.4174/2013).

Έκθεση Ανά Χώρα (Country-by-Country Reporting) Υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα (ΕαΧ) από νομικές οντότητες φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας (τελικές μητρικές οντότητες Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750.000.000 ευρώ), εντός 12 μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται. Για φορολογικά έτη που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου, οι υπόχρεες ελληνικές οντότητες οφείλουν να υποβάλουν την ΕαΧ που αναφέρεται στη χρήση 2017, έως ης 31 Δεκεμβρίου 2018.

Υποχρέωση υποβολής ενημέρωσης-γνωστοποίησης από νομικές οντότητες φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, που είναι μέλη Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750.000.000 ευρώ, σχετικά με την οντότητα του Ομίλου ΠΕ που είναι υπεύθυνη να προβεί συνυποβολή της Έκθεσης Ανά Χώρα («Countty-by-Comtiy Reporting»). Για το φορολογικό έτος 2018, η σχετική γνωστοποίηση θα πρέπει να υποβληθεί έως της 31 Δεκεμβρίου 2018.

Νομική πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόμενα: α) Για εισοδήματα που κτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης υποβολή δήλωσης εισοδήματος με εφάπαξ καταβολή του φόρου (άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4172/2013). Εντός μηνός από τη λήξη της εκκαθάρισης ή τη διάλυση (και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων).

β) Για τα εισοδήματα της εκκαθάρισης, σε περίπτωση παράτασής της πέραν του έτους, προσωρινή δήλωση φόρου εισοδήματος, εφάπαξ καταβολή του, καθώς και προκαταβολή φόρου (άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4172/2013). Εντός μηνός από τη λήξη εκάστου έτους.

Αφορολόγητη αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων ΑΕ, ΕΠΕ που κεφαλαιοποιούνται βάσει του άρθρου 101 Ν. 1892/90: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου που αναλογεί στα κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (με εξαίρεση τη αποθεματικά του άρθρου 18 ΑΝ. 942/49 και της παρ. 4 του άρθρου 10 του Α.Ν 148/67) με συντελεστή 5%για ης εισηγμένες Ανώνυμες Εταιρείες στο ΧΑΑ και 10% για ης μη εισηγμένες στο ΧΑΑ Ανώνυμες Εταιρείες, καθώς και για ης ΕΠΕ. (Άρθρο 101 παρ. 1,2 και 7Ν. 1892/90, ΠΟΑ 1238/94, άρθρο 23 παρ. 2 Ν. 2214/94), ο δε φόρος καταβάλλεται σε 4 ίσες τριμηνταίες δόσεις, από ης οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Εντός μηνός από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου.

Αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων Υποβολή δήλωσης και εφάπαξ καταβολή του φόρου 2% από τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και εισηγμένες στο ΧΑΑ Ανώνυμες Εταιρείες που θα προβούν σε αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων τους στους ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2002 (άρθρο 28 του Ν.3091/2002). Μέσα στο πρώτη δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

Εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων κλπ. προσόδων: Για τον παρακρατηθέντα φόρο 3% επί της αξίας του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος ενοικιάσεως δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων που παρακρατήθηκε μέσα στον μήνα Οκτώβριο θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση και να αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος μέχρι 31 Δεκεμβρίου (Άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ’ και παρ. 7 Ν.4172/2013 και ΠΟΑ 1027/20.01.2014).

Εισόδημα αλλοδαπών επιχ/σεων από αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή παρόμοιες υπηρεσίες ελληνικής προέλευσης: Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομικά οντότητα που δεν έχει τη φορολογικά κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 20% όταν λαμβάνει αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή παρόμοιες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στην ημεδαπή μέσω της μόνιμης εγκατάστασής της. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση και να αποδοθεί ο φόρος που παρακρατήθηκε μέσα στον μήνα Οκτώβριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου (Άρθρο 62 παρ. 1 περ. δ’ και παρ. 3, άρθρο 64 παρ 1 περίπτ δ’, παρ. 3 και παρ. 7 Ν.4172/2013, ΠΟΑ1120/25.042014 και ΠΟΑ 1048/2014).

Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών από φορείς γενικής κυβέρνησης, εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αποδώσουν και να υποβάλουν δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που έλαβαν μέσα στον μήνα Οκτώβριο, τη αργότερο μέχρι τη τέλος τηυ δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής (άρθρο 64 παρ 2, 3 και παρ. 7 Ν. 4172/2013, ΠΟΑ 1028/20.01.2014 και ΠΟΑ 1120/25.04.2014). Μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Αμοιβή αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών: Για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων, ο προκαταβλητέος φόρος (4% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων ή 10% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιοσδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και την ενέργεια πραγματογνωμοσύνης κ,λπ. για τα έργα αυτά) επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή (άρθρο 69 παρ. 4 Ν. 4172/2013).

Εισόδημα από τόκους της παρ 1 του άρθρου 37Ν.4172/2013: Στη εισόδημα από τόκους που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι και ιδιαίτερα εισοδήματα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους, ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα (εκτός τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων που συναλλάσσονται από τη παρακράτηση φόρου) και των οποίων η καταβολή ή η εγγραφή στα βιβλία πραγματοποιήθηκε μέσα στον μήνα Οκτώβριο, η υποβολή της δήλωσης γίνεται μέχρι 28 Δεκεμβρίου και η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 15% μέχρι 31 Δεκεμβρίου (άρθρα 37 παρ. 1 και 64 παρ. 1 και7Ν.4172/2013, ΠΟΑ 1011/02.01.2014 ΠΟΑ 1012/03.01.2014 και άρθρο 7 παρ. 1 Ν.4174/2013).

Εισόδημα αλλοδαπών επιχ/σεων από τόκους της παρ. 1 του άρθρου 37 Ν. 4172/2013 ελληνικής προέλευσης: Για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% στο εισόδημα από τόκους που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι και ιδιαίτερα εισοδήματα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους, ομολογίες με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακά σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα (εκτός τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανόμενων των τόκων υπερημερίας καθώς και των τόκων από διατραπεζικές καταθέσεις που συναλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου) που αποκτήθηκαν από αλλοδαπές εταιρείες και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και παρακρατήθηκε κατά τον μήνα Οκτώβριο θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση μέχρι 28 Δεκεμβρίου καινά αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος μέχρι 31 Δεκεμβρίου (άρθρα 37 παρ. 1 και 64 παρ. 3, 6 και 7 Ν. 4172/2013, ΠΟΑ 1011/01.01.2014, ΠΟΑ 1012/03.01.2014 και άρθρο 7 παρ. 1 Ν.4174/2013).

Σημειώνεται ότι στους τόκους που καταβάλλονται από ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή οντότητες του άρθρου 2 περ. γ’ και δ ’, σε συνδεδεμένη εταιρεία φορολογικό κάτοικο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους αυτού, το οποίο δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ευρωπαικής Ένωσης κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν.4172/2013.

Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών: Υποβολή δήλωσης και καταβολή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. του παρακρατηθέντος φόρου με συντελεστή 2%ο - δύο τοις χιλίοις (άρθρο 16 παρ.2 Ν. 3943/2011 που αντικατέστησε το άρθρο 9 παρ. 2 Ν 2579/98) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.» (ΕΧΑΕ) κατά τον διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηματιστήριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο πάνω φόρο ης Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, για λογαριασμό των πωλητών για όλες ης συναλλαγές πώλησης μετοχών που διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες και ιδρύματα.

Τον αναλογούντα φόρο για τις πωλήσεις μετοχών που διακανονίστηκαν μέσα σε κάθε μήνα, υποχρεούται η ΕΧΑΕ να αποδίδει εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι τη τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από τον μήνα που διακανονίστηκαν οι πιο πάνω συναλλαγές.

Ακόμη συνάγεται ότι για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, ο εν λόγω φόρος θα αποδίδεται από τον εκάστοτε πωλητή στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται αυτός, μέσα στη πρώτη δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πωλήθηκαν οι μετοχές. Ο φόρος αυτές υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν πάρει απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε αλλοδαπό χρη.ματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό που διενεργούνται από 1 Απριλίου 2011. Μέχρι 17 Δεκεμβρίου

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 27παρ.2 του Ν.2703/99 από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν.3522/06, εξαιρούνται από τον φόρο οιμεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σεαλλοδαπό χρηματιστήριο με το οποίο το Χρημαηστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και με τηνπροϋπόθεση όπ για ης πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή. Επί του παρόντος, τέτοιο σύστημα υπάρχει μόνο με το Χρηματιστήριο της Κύπρου.

Φόρος 2%ο για δανεισμό μετοχών στη Χρηματιστήριο Αθηνών: Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4του Ν.4038/2012, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2%» στον δανεισμό μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ. που πραγματοποιούνται εξωχρημαπστηριακά, μη υπαγόμενης της σχετικός σύμβασης και κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήμου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που δανείζονται και βαρύνει τον δανειστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν πάρει απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μόνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκε ο δανεισμός των μετοχών (εν προκειμένω τον μήνα Νοεμβρίου). Μέχρι 17Δεκεμβρίου.

Φόρος Μισθωτής Εργασίας: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15και 16 Ν.4172/2013 (έπειτα από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο) κατά τον μήνα Οκτώβριο από τα νομικά πρόσωπα ή ης νομικές οντότητες που διενεργούν πληρωμές στους εργαζόμενους τους ή υπαλλήλους τους ή καταβάλλουν συντάξεις σε φύσκα πρόσωπα (άρθρα 59 παρ. 1 περ. α’ και β’ και 60 παρ. 6 Ν. 4172/2013)τη αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4172/2013, υποβάλλεται υποχρεωτικά δήλωση και απόδοση του παρακρατηθέντος μέσα στον μήνα Οκτώβριο φόρου 20% στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά, τη αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος (άρθρα 59 παρ. 1 περ. ά και β’ και 60 παρ.6 Ν 4172/2013 και ΠΟΛ 1049/11.2.2014). Μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Σημείωση: Στην έννοια του μισθού εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι αμοιβές των διευθυντών και των μελών ΑΣ. εταιρειών ά κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Δαπάνες διαφημίσεων: Καταβολή από τον διαφημιζόμενο τέλους διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων (2%) για υπηρεσίες διαφήμισης (άρθρο 25 παρ. 3 Ν.2753/1999, ΣτΕ 2649/1988, άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.2880/2001, ΠΟΛ. 1217/2002, ΠΟΛ1113/ 2.6.2015). Μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Παρακράτηση φόρου σε μερίσματα της παρ. 1 του άρθρου 36 Ν. 4172/2013: Για τον παρακρατηθέντα μέσα στον μήνα Οκτώβριο φόρο 15% στο εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και στο εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομικά οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό, θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση μέχρι 28 Δεκεμβρίου και να αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος μέχρι 31 Δεκεμβρίου (άρθρα 61 και 62 παρ. 1 περ. α’ και 64 παρ. 1 περ. ά και παρ 3 του Ν. 4172/2013, ΠΟΛ1012/03.01.2014, ΠΟΛ1011.02.01.2014 και άρθρο 7 παρ. 1 Ν.4174/2013).

Σημειώνεται ότι στα μερίσματα που καταβάλλονται από ημεδαπά νομικά πρόσωπα οι οντότητες του άρθρου 2 περ. γ’ και δ’, σε συνδεδεμένη εταιρεία φορολογικό κάτοικο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού, το οποίο δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 63 παρ. 1 του Ν.4172/2013.

Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την προσωρινή απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων(άρθρο 48 παρ. 3 Ν.4172/2013): Η εγγυητικά επιστολή θα πρέπει να κατατίθεται χειρόγραφα στην αρμόδια Φορολογούσα Αρχή (ΔΟΥ) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους μέσα στο οποίο αποκτήθηκε το σχετικά εισόδημα για το οποίο αιτείται η σχετικά απαλλαγή του άρθρου 48, παρ. 3, Ν.4172/2013 (ΠΟΛ.1039/2015).

Παρακράτηση φόρου στα ποσά που καταβάλλονται για δικαιώματα και λοιπές πληρωμές της παρ. 1 του άρθρου 38 Ν. 4172/2013: Για τον παρακρατηθέντα φόρο μέσα στον μήνα Οκτώβριο με συντελεστή 20% στο εισόδημα που καταβάλλεται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (know how), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικαίων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονικά λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω π ροτόντα αποκτώνται για προσωπικά ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού, επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων, θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση μέχρι 28 Δεκεμβρίου και να αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος μέχρι 31 Δεκεμβρίου (άρθρα 61 και 62 παρ. 1 περ. γ’ και 64 παρ. 1 περ. α’ και παρ. 7 του Ν 4172/2013, ΠΟΛ 1012/03.01.2014, ΠΟΛ 1011/02.01.2014 και άρθρο 7 παρ. 1 Ν.4174/2013).

Σημειώνεται ότι στα δικαιώματα που καταβάλλονται από ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή οντότητες του άρθρου 2 περ. γ και δ’, σε συνδεδεμένη εταιρεία φορολογικό κάτοικο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού, το οποίο δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 63 παρ. 2 του 1V. 4172/2013).

Παρακράτηση φόρου στο ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Για τον φόρο που παρακρατήθηκε μέσα στον μήνα Οκτώβριο με συντελεστή 15% για ασφάλισμα με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής, 10% για ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι πόσου 40.000 ευρώ και 20% για ποσό που υπερβαίνει τις40.000 ευρώ (οι εν λόγω συντελεστής αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς) θα πρέπει να υποβληθεί η σχετικά δήλωση μέχρι 28 Δεκεμβρίου και να αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος μέχρι 31 Δεκεμβρίου (άρθρα 61 και 62 παρ. 1 περ. ε’, άρθρο 64 παρ. 1 περ. ε’ και παρ. 7 του Ν 4172/2013, άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 4174/2013 και ΠΟΛ1012/2014).

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ

Δήλωση ΦΠΑ Για τους υποκείμενους στον φόρο που τηρούν βιβλία με βάση το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα: Σύμφωνα με το άρθρο 38, του Ν.2859/2000, η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Ως φορολογικά περίοδος ορίζεται ένας ημερολογιακές μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες γιατί οποίες υπόκεινται στον φόρο. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Συνεπές, για τη φορολογικά περίοδο Νοεμβρίου η δήλωση υποβάλλεται και ο φόρος καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ μπορεί να επιλεγεί η καταβολή του φόρου σε δύο άτοκες ισόποσες δόσεις. Το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, δηλαδή μέχρι 31 Ιανουάριου.

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες (listing) ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων.

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και παρεχόμενων Υπηρεσιών και Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων αγαθών και λήψεων Υπηρεσιών ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου κατά την οποία οι εν λόγω Παραδόσεις και Αποικήσεις έλαβαν χώρα. Μέχρι ης 27Δεκεμβρίου 2018 για τη μηνιαία περίοδο Νοεμβρίου.

Δήλωση Intrastat

Η στατιστική δήλωση Intasrat για όσους πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις και αποκτήσεις) κατά τον μήνα Νοέμβριο υποβάλλεται μέχρι ης 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τηνΠΟΛ1253/26.7.1993, η δήλωση Intrastat υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι τη καταληκτική προθεσμία που ισχύει για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου της επιχείρησης.

Δεδομένης της μεταβολής της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ αντιστοίχως η δήλωση Intrastat πρέπει να υποβάλλεται την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

Δήλωση ΦΠΑ από απαλλασσόμενους (σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 38 του Κώδικα ΦΠΑ): Ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στον φόρο σύμφωνα με ης διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά ης οποίες πραγματοποιούν ης ως άνω φορολογητέες πράξεις. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, η προαναφερόμενη δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι ης 31 Δεκεμβρίου για ης υποκείμενες ως ανωτέρω συναλλαγές του Νοεμβρίου.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Οι δηλώσεις μεταβολών - μετάταξης υποβάλλονται εντός 30 ημερών από τον χρόνο πραγματοποίησης των μεταβολών (άρθρο 10 ν.4174/2013). Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δεν υπόκεινται σε προθεσμία. (ΠΟΑ 1122/2016).

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΦΣΚ κλπ.

Χαρτόσημο δανείων: Υποβολή δήλωσης και καταβολή τελών χαρτοσήμου για τα δάνεια μεταξύ εμπόρων (2%), δάνεια μεταξύ ιδιωτών (3%), δάνεια μεταξύ ιδιωτών και εμπορικών εταιρειών πλην ΑΕ και ΕΠΕ (3%), δάνεια μεταξύ ΑΕ ή ΕΠΕ και τρίτων (2%), για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίες (1%), όλα πλέον εισφορά 20% ΟΓΑ για τα οποία έχουν γίνει εγγραφές στα βιβλία μέσα στον Νοέμβριο. Μέχρι 17 Δεκεμβρίου.

Τέλη χαρτόσημου εγγράφων ή συμβάσεων: Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται: Εντός 5 ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης ή του εγγράφου.

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου: Στην αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17τουΝ.1676/1986 (εμπορικές εταιρείες, υποκατάστημα ξένης εταιρείας κ.α.), η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του, κατά τον νόμο, διαπιστωτικού της αύξησης του κεφαλαίου οικείου εγγράφου ή από τα σχετικά εγγραφή στα επίσημα βιβλία των προσώπων αυτών, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από τον νόμο προβλέπεται δημοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση (άρθρο 23, παρ.2, Ν.1676/1986, και άρθρο 7, παρ. 1 Ν.4174/2013).

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τέλος υπέρ Δήμων/Κοινοτήτων επί ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκεδάσεως κλπ. Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο του τέλους 0,5% (ή 5% για νυκτερινά κέντρα, αίθουσες χορού κα.) υπέρ δήμων και κοινοτήτων όπου σκάει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή όπου έχει επιβληθεί αυτό κατά περίπτωση στα ακαθάριστα έσοδα Νοεμβρίου των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων όπου πωλούνται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγιους ή τραπεζοκαθισματα, ζυθοπωλείων και μπαρ, κοντινών, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτό και θέαμα (αρθ.23 Ν.3756/2009 και άρθ.1 Ν.339/1976). Μέσα στην προθεσμία του ΦΠΑ Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων από τα ΜΜΕ (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά) των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2018 (αρθ.12 Ν.2328/1995, ΑΥ.Ο. ΠΟΛ.1217/1996 και 1238/1996). Μέχρι 17Δεκεμβρίου.

Υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ και καταβολή του Φόρου Ασφαλίστρων από ης ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του γ’ τριμήνου 2018.0 φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 4% για ασφάλιστρα ζωής, 20% στα ασφάλιστρα πυρός,15% για ασφάλιστρα λοιπών κλάδων (άρθρ.29 Ν.3492/2006, παρ.3, άρθρο 1, Ν.4334/2015, ΠΟΛ.1158/2015, ΠΟΛ.1245/2015). Μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Η δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα (άρθρο 5, παρ. 12, Ν. 3845/2010, ΠΟΛ.1271/ 23.12.2013 και ΠΟΛ. 1180/12.08.2015). Μέχρι 20 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι από την 01.04.2018 ο ειδικός φόρος επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων μειώνεται από 20% σε 5%, όσον αφορά τα κανάλια τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στο πλαίσιο της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας.

Ειδικά εισφορά 2% στο διαδίκτυο. Κάθε επιχείρηση που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και η οποία λαμβάνει διαφημιστική υπηρεσία, παραγωγή ή δημοσίευση ή προβολή, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet), υποχρεούται να αποδίδει ειδικά εισφορά ποσοστού 2% επί του ποσού της τιμολογούμενης δαπάνης (προ ΦΠΑ) στον ΕΔΟΕΑΠ, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εντός του μήνα Νοεμβρίου 2018 (αρ.6 του α.ν. 248/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 24 του Ν. 4498/2017, Αριθμ.Φ 20155/25187/Δ16.624/02-05-2018 και Εγκύκλιος ΕΔΟΕΑΠ 11/2018).

Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους από τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που εκδόθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο, ανεξαρτήτως ημερομηνίας εξόφλησης αυτών. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους (5%) από ης επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που εκδόθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο, ανεξαρτήτως του χρόνου της εξόφλησης του. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης: Υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους (10%) από ης επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης για λογαριασμούς που εκδόθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο, ανεξαρτήτως του χρόνου της εξόφλησης του. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Φόρος διαμονής: Ο φόρος διαμονής αποδίδεται στη φορολογικά διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής». 'Έως 31 Δεκεμβρίου για ειδικά στοιχεία αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής που εκδόθηκαν εντός μηνός Νοεμβρίου (αρ. 53 του ν. 4389/2017).

Μισθωτήρια συμβόλαια: Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν, μέσω της σχετικής εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr όλα τη πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία (ΠΟΑ 1013/07.01.2014). Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 για μισθώσεις που έγιναν εντός μηνός Νοεμβρίου.

Εργολαβίες-υπεργολαβίες: Γνωστοποίηση των στοιχείων του εργολάβου για ανάθεση εργολαβιών υπεργολαβιών τεχνικών έργων άνω των6.000 ευρώ ή κατάθεση αντιγράφου του συμφωνητικού (άρθρο 19 Ν. 820/78, ΠΟΛ. 1165/90).Πριν από την έναρξη των εργασιών.

Μελέτες τεχνικών έργων: Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων για το τεχνικό έργο που πρόκειται να εκτελεσθεί (Άρθρο 37 § 2 Ν. 2859/00). Κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση αδείας στο Πολεοδομικό Γραφείο.

Οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία κλπ. που πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις και δεξιώσεις: Γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ του σκοπού της εκδήλωσης, των συμμετεχόντων, της επιβάρυνσης κατ’ άτομο κλπ. καθώς και φωτοτυπίας του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου (Άρθρο 55 § 2 Ν.2065/1992). Εντός 5 ημερών από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Σημείωση: Σύμφωνα με το Ν.4174/2013, άρθρο 7, παρ.1, εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°