Ποιοι κερδίζουν από τα φορο-αντίμετρα

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018
Ποιοι κερδίζουν από τα φορο-αντίμετρα

Τρία είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Τα σημεία αυτά αφορούν τον τρόπο δήλωσης και φορολόγησης των επιστροφών της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, που έλαβαν πολλοί εξ αυτών με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου του 2017, στον τρόπο κατοχύρωσης του αφορολόγητου ορίου των 8.636 ευρώ - 9.545 ευρώ και στη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για όσους έχουν ηλικία άνω των 65 ετών. Ειδικότερα:

1. Οι συνταξιούχοι στους οποίους παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά τους ποσά για τη μηναία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά ίο διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4501/2017 τούς επιστράφηκαν άτοκα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, θα φορολογηθούν για το σύνολο των ποσών αυτών με ης φετινές φορολογικές δηλώσεις, αν στις βεβαιώσεις αποδοχών των ασφαλιστικών τους ταμείων τα ποσά αυτά έχουν συμπεριληφθεί εξ ολοκλήρου στα εισοδήματα του έτους 2017 από κύριες συντάξεις, ή θα κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των ποσών στα έτη που ανάγονται, καθώς και αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη, εφόσον στις σχετικές βεβαιώσεις των ασφαλιστικών τους φορέων, πέραν του καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν στο φορολογικό έτος 2017, εμφανίζεται και ο διαχωρισμός των ποσών εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που επιστράφηκαν, στα έτη που αφορούν. Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις δεν θα επιβαρύνονται με πρόστιμα και τόκους εφόσον υποβληθούν εντός του 2018.

Όσοι συνταξιούχοι κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2012-2016 θα χρειαστεί να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ αφενός για να προσκομίσουν δικαιολογητικά αναγκαία προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι υποβληθείσες με επιφύλαξη δηλώσεις του 2017 και αφετέρου για να υποβάλουν χειρόγραφες τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2012-2014, ώστε να δηλώσουν τα ποσά των επιστραφέντων εισφορών στα έτη που αυτά αφορούν. Για τα έτη 2015-2016 μπορούν να υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΠΟΑ. 1068/2018 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, οι συνταξιούχοι που θα κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2012-2016, προκειμένου να δηλώσουν τις επιστροφές των ποσών της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, θα πρέπει: α) Να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2017 με επιφύλαξη. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται μεν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, αλλά εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα από τις ΔΟΥ εντός προθεσμίας 90 ημερών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μοναδικό δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστεί από κάθε συνταξιούχο είναι μια νέα βεβαίωση αποδοχών από κάθε ασφαλιστικό ταμείο. Στη βεβαίωση αυτή τα επιστραφέντα ποσά εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά για καθένα από τα έτη 2012-2016 στα οποία αφορούν. Σε περίπτωση που δεν λάβουν και δεν προσκομίσουν τέτοια βεβαίωση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις θα εκκαθαριστούν, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δηλαδή θα φορολογηθούν κι αυτοί στο έτος 2017 για το σύνολο των επιστραφέντων ποσών.

β) Να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ για να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2012-2014 προκειμένου να δηλώσουν τα επιστραφέντα ποσά που αντιστοιχούν στα έτη αυτά, γ) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποτητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015-2016 προκειμένου να δηλώσουν τα επιστραφέντα ποσά που αντιστοιχούν στα έτη αυτά.

Όλες αυτές οι τροποποιητικές δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον η υποβολή τους ολοκληρωθεί εντός του 2018, στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα.

2. Οι συνταξιούχοι που είναι 70 ετών και άνω, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1947, απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με «πλαστικό» χρήμα ή άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής τις δαπάνες που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο των 8.636 - 9.545 ευρώ. Υποχρεούνται όμως να έχουν συγκεντρώσει και να έχουν διαφυλάξει στα σπίτια τους για μελλοντικό έλεγχο χάρτινες αποδείξεις εξόφλησης των δαπανών που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο.

Σε κάθε περίπτωση δε κατά την οποία συνταξιούχος 70 ετών και άνω δεν έχει μαζέψει από το 2017 την απαιτούμενη αξία χάρτινων αποδείξεων (αξία ίση με συγκεκριμένο ποσοστό επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος), τότε για το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που μάζεψε και της αξίας των αποδείξεων που θα έπρεπε να είχε μαζέψει θα πληρώσει φέτος επιπλέον φόρο εισοδήματος που θα υπολογιστεί με συντελεστή 22%.

Κάθε συνταξιούχος 70 ετών και άνω οφείλει να αναγράψει στον κωδικό 049 (αν είναι ο βασικός υπόχρεος) ή στον κωδικό 050 (αν πρόκειται για τη σύζυγο του υπόχρεου) του Πίνακα 6 του Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης το άθροισμα της αξίας των χάρτινων αποδείξεων συναλλαγών του έτους 2017 τις οποίες μάζεψε και διεκράτησε και οι οποίες αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16του Κ.Φ.Ε.

Οι δαπάνες του έτους 2017 που αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου, βάσει χάρτινων αποδείξεων αφορούν στις εξής κατηγορίες προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών:

■ Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: Ψωμί, δημητριακά, ρύζι, ζυμαρικά, κρέας, ψάρια, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, έλαια, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, χυμοί, νερό, αναψυκτικά κ,λπ

■ Αλκοολούχα ποτά και καπνός: Αλκοολούχα, οινοπνευματώδη ποτά, κρασιά, μπύρες, καπνός, τσιγάρα, πούρα, πουράκια.

■ Ένδυση και υπόδηση: Υφάσματα, ενδύματα, καθαρισμός και μεταποίηση ενδυμάτων, παπούτσια, επιδιορθώσεις υποδημάτων.

■ Στέγαση: Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, αποχέτευση, κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή κ,λπ., υπηρεσίες για τη συντήρηση πολυκατοικιών.

■ Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες: Έπιπλα, διακοσμητικά είδη, έπιπλα κήπου, φωτιστικά, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, οικιακές συσκευές, ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, κλιματιστικά, συσκευές θέρμανσης, εργαλεία, υπηρεσίες καθαρισμού, είδη καθαρισμού κ.ά.

■ Μεταφορές: Ποδήλατα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα, λιπαντικά, μίσθωση γκαράζ και χώρων στάθμευση, μαθήματα οδήγησης, εισιτήρια τρένου, λεωφορείων, ταξί, αεροπλάνων και πλοίων.

■ Επικοινωνίες: Κινητή και σταθερή τηλεφωνία, σύνδεση Internet, ταχυδρομικές υπηρεσίες.

■ Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες: Υπολογιστές, κάμερες, μουσικά όργανα, άνθη, κατοικίδια ζώα, αθλητικές δραστηριότητα, θέατρα, κινηματογράφος, συναυλίες, μουσεία, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, πακέτα διακοπών

■ Υγεία: Δαπάνες για φάρμακα, νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, αγορές ορθοπεδικών ειδών (νάρθηκες, κηδεμόνες, υποδήματα κ,λπ.), αναλώσιμων νοσηλευτικών υλικών, αναπηρικών βοηθητικών οργάνων (πατερίτσες, αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης κ,λπ.), ειδικών μηχανημάτων (νεφελοποιητές, συσκευές αναρρόφησης, φιάλες οξυγόνου κ,λπ.), δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς κ,λπ., όταν δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Προκειμένου να ληφθούν αυτά τα ποσά υπόψη, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής εταιρείας από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,

β) Ο τρόπος εξόφλησης και το συνολικό ποσό της δαπάνης, για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,

γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης,

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση και ε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.

■ Εκπαίδευση: Δίδακτρα για προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

■ Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κυλικεία.

■ Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: Κουρεία, κομμωτήρια, κοσμήματα, ρολόγια, είδη για μωρά, οίκοι ευγηρία και ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες για βοήθεια στο σπίτι, ασφάλιση κατοικίας, υγείας, οχημάτων.

Δαπάνες που εξαιρούνται:

Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση του αφορολογήτου δεν περιλαμβάνονται:

■ Τα ενοίκια

■ Τα τέλη κυκλοφορίας

■ Αγορές οχημάτων (αυτοκινήτων, δίκυκλων)

■ Αγορές σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών

■ Αγορές κατοικιών, οικοπέδων και λοιπών ακινήτων

■ Οι πληρωμές φόρων

■ Οι πληρωμές δόσεων δανείων

■ Οι αγορές επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.) 3 Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι το 2017 ήταν άνω των 6 5 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και τις 31-12-1952, δικαιούνται μειώσεων κατά 30% στα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες στις οποίες διαμένουν, τα IX αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν, τις βάρκες ή τα σκάφη αναψυχής που τυχόν κατέχουν κ.λπ., σύμφωνα με την περίπτωση ζ του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Έτσι, σε περίπτωση που το δηλούμενο εισόδημα κάθε συνταξιούχου άνω των 65 ετών είναι κατά πολύ χαμηλότερο του τεκμαρτού, το οποίο προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης, ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί μειωμένου κατά 30% τεκμαρτού εισοδήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 30% για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2,2%-10%, οπότε εάν μετά τη μείωσή του κατά 30 % υποχωρήσει κάτω από τις 12.000 ευρώ, ο συνταξιούχος γλιτώνει από την επιβολή της εισφοράς. Τέλος σε περίπτωση που ο συνταξιούχος άνω των 65 ετών κατέχει αυτοκίνητα ή και σκάφη αναψυχής που υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, αν δηλαδή κατέχει ένα ή περισσότερα IX. αυτοκίνητα άνω των 1.928 κ.εκ. παλαιότητας μέχρι 10 ετών ή και ένα ή περισσότερα σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων, τότε ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα υπολογιστεί επί των μειωμένων κατά 30% ποσών τεκμηρίων διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα ή και τα σκάφη του.

Προκειμένου τα τεκμήρια διαβίωσης να μειωθούν κατά 30%, κάθε συνταξιούχος ηλικίας άνω των 65 ετών πρέπει κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου Ε1 της φορολογικής του δήλωσης, να εντοπίσει στον πίνακα 2 , που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του εντύπου, τους κωδικούς 013-014. Αν ο ίδιος ο υπόχρεος είναι συνταξιούχος άνω των 6 5 ετών θα πρέπει, αφού εντοπίσει τον κωδικό 013, να απαντήσει καταφατικά στη σχετική ερώτηση, συμπληρώνοντας το κενό κουτάκια που βρίσκεται δίπλα από τη λέξη «ΝΑΙ».

Αν η σύζυγός του είναι συνταξιούχος άνω των 6 5 ετών θα πρέπει να κάνει το ίδιο δίπλα από τον κωδικό 014.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°