ΠΟΛ: 1139

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ: 1139

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) Απόφασης του Υφυπουργού

Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α' 285), όπως ισχύουν,

β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους

Πρώτου του ν.4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του

άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

γ) της ΠΟΛ.1008/2011 (Β' 136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών,

δ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Το Π.Δ.340/1998 (Α' 228) «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του».
 2. Το Π.Δ.73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 3. Το Π.Δ.125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β' 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
 5. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
 6. Το Π.Δ.142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
 7. Την ανάγκη διευκόλυνσης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1008/2011 (Β' 136) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

Στην παράγραφο 2 της ΠΟΛ.1008/2011 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία».

 1. Η παρούσα ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 

 

Alfred - 360°