Πώς θα επιστραφούν από τον ΕΦΚΑ οι εισφορές του 2017

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018
Πώς θα επιστραφούν από τον ΕΦΚΑ οι εισφορές του 2017

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ, δηλαδή οι εισφορές που πλήρωσαν ίο 2017 οι ασφαλισμένοι με βάση τα εισοδήματα του 2015, θα συμψηφιστούν με ης πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς. Αυτό προβλέπει η νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς πέρυσι -και κυρίως το πρώτο εξάμηνο του 2017 που άρχισε να λειτουργεί ο ΕΦΚΑ ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών έγινε με βάση τα εισοδήματα του 2015 επειδή δεν είχαν εκκαθαριστεί ακόμη οι φορολογικές δηλώσεις του 2016.

Σύμφωνα με την απόφαση, σε περίπτωση που ο δικαιούχος - ασφαλισμένος των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών έχει ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και είναι συνεπής με την πληρωμή των δόσεων, τότε το προς επιστροφή χρηματικό ποσό συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης.

Η απόφαση προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα από τον συμψηφισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους. Κατ’ εξαίρεση το προς επιστροφή χρηματικό ποσό επιστρέφεται έντοκα έπειτα από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (κ.δ. της 26.6/10.7.1944, ΦΕΚ139, Α’), εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, που έγιναν σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, ειδικά για το 2017 ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, καθώς και των επιστημόνων, γιατρών - δικηγόρων - μηχανικών - συμβολαιογράφων ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, έγινε στο καθαρό εισόδημά τους, δηλαδή αφαιρουμένων των λειτουργικών δαπανών και των ποσών που αντιστοιχούσαν στις ασφαλιστικές εισφορές τους.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καιαβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

Ο συμψηφισμός ή η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αφορά σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς και για χρηματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ υπέρ του ΕΓΕΑΕΠ, του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.

Για τον συμψηφισμό ή την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Σε περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον δικαιούχο, ασφαλισμένο ή/και εργοδότη των αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.

β) Σε περίπτωση ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων ή αγροτών, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά επιστρέφονται στους δικαιούχους κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης. Με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προβλεπόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν να παραμείνει το προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν χρηματικό ποσό στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°