Πώς θα γίνει η εκκαθάριση εισφορών του 2017 για τους μη μισθωτούς

Δευτέρα 30 Απριλίου 2018
Πώς θα γίνει η εκκαθάριση εισφορών του 2017 για τους μη μισθωτούς

Ο προσδιορισμός της βάσης και ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι τη λήψη των εισοδημάτων του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκύπτει από τα εισοδήματα του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους, δηλαδή τα εισοδήματα του 2017. Όπως επισημαίνεται στη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, στην οποία δίνονται και αναλυτικά παραδείγματα για διαφορετικές περιπτώσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, τα στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος διατίθενται στον ΕΦΚΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης υπολογίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (ΚΦΑ) του προηγούμενου έτους, συνυπολογιζόμενων των τυχόν μειώσεων και εκπτώσεων. Επίσης, υπολογίζονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών του έτους εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων και Χρεώσεων. Στη συνέχεια συγκρίνονται τα ανωτέρω ποσά και προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και αντιμετωπίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

Εκκαθάριση με Χρεωστικό (Υπόλοιπο προς εξόφληση ετήσιας εισφοράς).

Το χρεωστικό υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους. Η δόση εκκαθάρισης θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν.4158/2013). Το ποσό της επιβάρυνσης αναζητείται με επόμενη δόση ή εάν έχουν εξοφληθεί οι δόσεις, παραμένει ως χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης. Κατά τους μήνες καταβολής δόσεων εκκαθάρισης (έως το τέλος του έτους) δεν εκδίδονται τρέχουσες εισφορές, καθόσον έχουν συμπεριληφθεί στην εκκαθάριση και εξοφλούνται μέσω των δόσεων.

Εκκαθάριση με Πιστωτικό Υπόλοιπο (Ποσό προς επιστροφή).

Το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ, ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή άλλου χρονικού διαστήματος, για οποιαδήποτε αιτία, προς τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ή Φορείς για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές ή τηρείται ενεργή ρύθμιση.

Εάν το ποσό υπολείπεται των 50 ευρώ, παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο συμψηφιζόμενο με επόμενη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά. Για τους υπόλοιπους μήνες του έτους δεν προκύπτει τρέχουσα εισφορά, καθόσον έχει εξοφληθεί μέσω εκκαθάρισης.

Εκκαθάριση με Μηδενικό Υπόλοιπο. Ανάλογη του πιστωτικού αντιμετώπιση, ως προς τις τρέχουσες εισφορές, ακολουθείται στην περίπτωση μηδενικής διαφοράς εκκαθάρισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του 2017 Ειδικά για την εκκαθάριση εισφορών έτους 2017, η διαχείριση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εισφορές 2018, θα εφαρμοστεί ως εξής: Το χρεωστικό υπόλοιπο θα αναζητηθεί ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την 31/5/2018 (τελευταία δόση 28/9/2018). Οι τρέχουσες εισφορές 2018 θα εκδίδονται κανονικά, καθόσον δεν αποτελούν ασφαλιστική οφειλή του έτους εκκαθάρισης (2017)

Το πιστωτικό υπόλοιπο εκκαθάρισης 2017 θα συμψηφιστεί με ενδεχόμενες οφειλές τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης και, εφόσον προκύπτει εναπομείναν υπόλοιπο, αντιμετωπίζεται ως εξής:

α. Ποσό των 50,01 ευρώ και άνω, δύναται να παραμείνει στον λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31/5/2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση,

β. Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00 ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά.

Εφόσον η διαφορά εκκαθάρισης είναι μηδενική, παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών 2018

Δεδομένου ότι η εκκαθάριση 2017ολοκληρώνεταιεντόςτου 2018 και έχουν δημιουργηθεί τρέχουσες εισφορές του νέου έτους, θα εξοφλούνται συνδυαστικά οι απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης και οι τρέχουσες εισφορές 2018 (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας μη ληξιπρόθεσμης κατά την ημερομηνία πληρωμής εισφοράς).

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εξόφλησης εκκαθαριστικών και τρεχουσών εισφορών με βάση την εγκύκλιο

1 Όταν δεν οφείλονται τρέχουσες εισφορές Εάν κατά την ημερομηνία καταβολής δεν υπάρχουν οφειλές από τρέχουσες εισφορές, εξοφλούνται οι δόσεις εκκαθάρισης (μία ή περισσότερες). Παράδειγμα και Γενικές Παραδοχές: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00 ευρώ

α. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 200,00 ευρώ. Εξοφλείται η πρώτη δόση εκκαθάρισης,

β. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 450,00 ευρώ. Εξοφλούνται:

■ Η 1 η και η 2η δόση εκκαθάρισης 400,00 ευρώ

■ Μερικώς η 3η δόση 50,00 ευρώ

γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 1.000,00 ευρώ. Εξοφλούνται όλες οι δόσεις της εκκαθάρισης.

2 Όταν οφείλεται η τρέχουσα μη ληξιπρόθεσμη εισφορά. Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά την τρέχουσα εισφορά (2018), έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμη. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το απαιτούμενο για την εξόφληση της εισφοράς, το εναπομείναν ποσό εξοφλεί τις επόμενες υπό έκδοση δόσεις εκκαθάρισης. Παράδειγμα και Γενικές Παραδοχές: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00 ευρώ. Απαιτητή τρέχουσα εισφορά Μαρτίου 2018,167,95 ευρώ,

α. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 300,00 ευρώ. Εξοφλούνται:

■ Η 1 η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ

■ Μερικώς η εισφορά Μαρτίου 2018,100,00 ευρώ

β. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 400,00 ευρώ. Εξοφλούνται:

■ Η 1 η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ

■ Η εισφορά Μαρτίου 2018,167,95 ευρώ

■ Μερικώς η 2η δόση εκκαθάρισης 32,05 ευρώ

γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 1.000,00 ευρώ. Εξοφλούνται:

■ Η 1 η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ

■ Η εισφορά Μαρτίου 2018,167,95 ευρώ

■ Οι τρεις επόμενες δόσεις (2η -4η) 600,00 ευρώ

■ Μερικώς η 5η δόση 32,05 ευρώ

3 Όταν οφείλονται πάνω από μία τρέχουσες εισφορές Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά τις απαιτητές εισφορές, από την παλαιότερη προς την τρέχουσα, ως ανωτέρω. Παράδειγμα και Γενικές Παραδοχές: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00 ευρώ. Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Φεβρουάριου και Μαρτίου 2018, η κάθε μία των 167,95 ευρώ,

α. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 300,00 ευρώ. Εξοφλούνται:

■ Η 1 η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ

■ Μερικώς η εισφορά Φεβρουάριου 2018 100,00 ευρώ

β. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 1.000,00 ευρώ. Εξοφλούνται:

■ Η 1 η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ

■ Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90 ευρώ

■ Δύο επόμενες δόσεις (2η -3η) 400,00 ευρώ

■ Μερικώς η 4η δόση 64,10 ευρώ 4 Όταν οφείλονται περισσότερες της μίας δόσεις και ταυτόχρονα οι τρέχουσες εισφορές Εξοφλούνται με σειρά παλαιότητας, οι δόσεις εκκαθάρισης και στη συνέχεια, με την ίδια σειρά, οι τρέχουσες εισφορές. Παράδειγμα και Γενικές Παραδοχές: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε 5 δόσεις των 200,00 ευρώ. Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, η κάθε μία των 167,95 ευρώ. Απαιτητές δύο (2) δόσεις εκκαθάρισης. 0 ασφαλισμένος καταβάλλει 800,00 ευρώ. Εξοφλούνται κατά σειρά:

■ Η 1 η και 2η δόση εκκαθάρισης 400,00 ευρώ

■ Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90 ευρώ

■ Μερικώς η 3 η δόση εκκαθάρισης 64,10 ευρώ Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής δόσης εκκαθάρισης, εξοφλούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, καθόσον αφορούν τις παλαιότερες εισφορές. Παράδειγμα και γενικές Παραδοχές: Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000 ευρώ, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00 ευρώ. Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, η κάθε μία 167,95 ευρώ. Εκπρόθεσμη καταβολή 1 ης δόσης εκκαθάρισης (ημερομηνία πληρωμής 4.6.2018). Σε αυτή την περίπτωση είναι απαιτητή η 2η δάση εκκαθάρισης. Ο ασφαλισμένος καταβάλλει 800,00 ευρώ. Εξοφλούνται:

■ Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 1 ης δόσης εκκαθάρισης 1,33 ευρώ.

■ Η 2η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ

■ Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90 ευρώ

■ Η 3η δόση εκκαθάρισης 200,00 ευρώ

■ Μερικώς η 4η δόση εκκαθάρισης 62,77 ευρώ.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°