Πώς θα καταβληθεί ο ΦΠΑ για πλοία ή σκάφη εκτός ανοικτής θάλασσας

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018
Πώς θα καταβληθεί ο ΦΠΑ για πλοία ή σκάφη εκτός ανοικτής θάλασσας

Διευκρινίσεις για τον τρόπο καταβολής ΦΠΑ, που επιβάλλεται από φέτος σε πλοία ή σκάφη που δεν διενεργούν τα ταξίδια τους κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, δίνει με απόφασή του ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης τόνισε πρόσφατα σε δηλώσεις του, σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ότι: «Είμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών για την αναρρύθμιση, τον ανακαθορισμό των διατάξεων της ΚΥΑ», βάσει της οποίας επιβάλλεται ο ΦΠΑ.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. ΠΟΑ 1187/8.10.2018 απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από τις 26 Οκτωβρίου 2018, σε περίπτωση μη διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ο υπόχρεος έχει υποχρέωση να καταβάλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης τον ΦΠΑ που αναλογεί στο σύνολο των απαλλαγών που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Η καταληκτική προθεσμία για την καταβολή του ΦΠΑ που οφείλεται λόγω μη διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής της «Δήλωσης για την επιβεβαίωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα», ενώ ο φόρος καταβάλλεται:

α) Με την υποβολή έκτακτης δήλωσης, εφόσον η απαλλαγή έχει χορηγηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση.

β) Με το κατά περίπτωση προβλεπόμενο νόμιμο τίτλο είσπραξης κατά τις κείμενες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, εφόσον η απαλλαγή έχει χορηγηθεί από την Τελωνειακή Διοίκηση.

Τα ανωτέρω καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. ΠΟΑ. 1187/ 8.10.2018 απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία προσδιορίζεται η διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α, γ, δ και ε του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, στο κείμενο της εν λόγω αποφάσεως επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Υποβολή δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα:

1. Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή των εν λόγω απαλλαγών περιλαμβάνεται και «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» του δικαιούχου για την απαλλαγή προσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι ο υποκείμενος στον φόρο εκμεταλλευτής πρόκειται να χρησιμοποιήσει το εν λόγω πλοίο για τη διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα. Εξαιρούνται από την Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2018, στην περίπτωση μη διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για την καταβολή του ΦΠΑ λαμβάνονται υπ' όψιν οι απαλλαγές που χορηγούνται από 4/10/2018 έως και 31/12/2018 ανωτέρω υποχρέωση οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας.

2. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet από τον εκμεταλλευτή του πλοίου σύμφωνα με τα στοιχεία του Παραρτήματος I της παρούσας.

3. Εφόσον ο υποκείμενος εκμεταλλεύεται περισσότερα του ενός πλοία η «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» υποβάλλεται για κάθε πλοίο ξεχωριστά.

Διαδικασία χορήγησης και οριστικοποίησης των απαλλαγών:

1. Οι απαλλαγές χορηγούνται βάσει της υποβληθείσας «Δήλωσης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» ανεξαρτήτως του εάν μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητας δεν διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα.

2. Η «Δήλωση για την επιβεβαίωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» υποβάλλεται ηλεκτρονικά, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου εκάστου έτους, μέσω του συστήματος TAXISnet. Σε περίπτωση παύσης εργασιών εντός του ημερολογιακού έτους η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία πραγματοποίησης της παύσης εργασιών.

Ανάκληση απαλλαγών:

1. Οι απαλλαγές ισχύουν έως: α) την ανάκληση της «Δήλωσης δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα» από τον εκμεταλλευτή ή β) την ανάκληση των απαλλαγών από τη Φορολογική ή Τελωνειακή Διοίκηση

2. Εφόσον ο εκμεταλλευτής ανακαλέσει τη δήλωσή του για συγκεκριμένο πλοίο, δεν δικαιούται καμίας απαλλαγής εφεξής για το πλοίο αυτό, ωστόσο μπορεί να υποβάλλει εκ νέου «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητάς κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» για το πλοίο αυτό. Η ανάκληση περιέχει τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet από τον εκμεταλλευτή, σύμφωνα με το Παράρτημα II τις παρούσας.

3. Η απαλλαγή ανακαλείται από τη Φορολογική ή την Τελωνειακή Διοίκηση στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μη υποβολή εμπρόθεσμα της «Δήλωσης για την επιβεβαίωση τις διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα», σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή ανακαλείται αυτόματα από τη Φορολογική Διοίκηση έως την εκπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης για την επιβεβαίωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα». Μετά την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, ανεξαρτήτως εάν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, ο εκμεταλλευτής μπορεί να υποβάλλει εκ νέου «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα»,

β) Ο εκμεταλλευτής υπέβαλε ψευδή/ανακριβή αποδεικτικά στοιχεία με τη «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» ή ψευδή/ανακριβή στοιχεία με τη «Δήλωση για την επιβεβαίωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα». Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους.

γ) Ο υποκείμενος δεν κατέβαλε τον οφειλόμενο φόρο λόγω μη πραγματοποίησης δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας. Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους,

δ) Ο εκμεταλλευτής προέβη σε κατάχρηση των υποχρεώσεών του σχετικά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων αναγνώρισης που ορίζονται στην ΠΟΑ. 1177/2018. Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της από φάσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους.

ε) Ο εκμεταλλευτής κατά το τρέχον φορολογικό έτος ή σε κάποιο από τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη έχει διαπράξει φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) όπως ισχύει, ή σοβαρές ή κατ’ επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας. Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και έως το τέλος του επόμενού ημερολογιακού έτους.

4. Στην περίπτωση ανάκλησης της απαλλαγής από τη Φορολογική ή Τελωνειακή Διοίκηση, για οποιαδήποτε αιτία, εκδίδεται σχετική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία αναγράφεται ο λόγος ανάκλησης και η ημερομηνία από την οποία οφείλεται ο ΦΠΑ που αναλογεί στις χορηγηθείσες απαλλαγές.

Πράξεις από 1/1/2019:

1. Οι υποκείμενοι που εκδίδουν φορολογικά στοιχεία εφαρμόζοντας τις απαλλαγές του άρθρου 1 της παρούσας, για πράξεις που διενεργούνται από 1/1/2019 και εφεξής, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση για αυτές, με την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013. Οι ανωτέρω υποκείμενοι υποχρεούνται κατά την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με την απόφαση γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΑ 1022/2014, να καταχωρούν επιπλέον των καταστάσεων πελατών, τη συνολική φορολογητέα αξία των στοιχείων που εξέδωσαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, ανά ΑΦΜ πελάτη, και πλοίου, με εξαίρεση των συναλλαγών για τις οποίες υποβάλλονται τελωνειακό παραστατικά.

2. Τα στοιχεία του πλοίου που αφορούν στο όνομα, το διεθνές διακριτικό σήμα, τη χωρητικότητα, το μήκος, τον αριθμό «ΗΙΝ», τη δασμολογική κλάση καθώς και τον αριθμό Μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 μετά την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου αυτού, έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούνται από τους πελάτες στους προμηθευτές σε κάθε συναλλαγή που χορηγούνται απαλλαγές του άρθρου 1 της παρούσας.

3. Για την παράδοση και εισαγωγή αγαθών με απαλλαγή από ΦΠΑ, σε πλοία που διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, τηρούνται οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως και 14 της Π.8271/4879/18.12.1987 ΑΥΟ, αναφορικά με τη χρήση του δελτίου προμήθειας υλικών και αντικειμένων, εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις παράδοσης αγαθών που προβλέπονται στην απόφαση αριθμ. ΤΙ940/41 (ΦΕΚ Β' 516/2.5.2003), όπως ισχύει.

Ημερολογιακό έτος 2018:

1. Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2018 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 7 της ΠΟΑ. 1177/2018 λαμβάνονται υπ’ όψιν για την καταβολή του φόρου, στην περίπτωση μη διενέργειας δραστηριότητας κυ ρίως στην ανοικτή θάλασσα, οι απαλλαγές που χορηγούνται από 4/10/2018, ημερομηνία ισχύος της ΠΟΑ. 1177/2018, έως και 31/12/2018.

2. Έως 31/12/2018 η «Δήλωση διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» συμπληρώνεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπου απαιτείται, σε έντυπη μορφή, κατά τη χορήγηση κάθε απαλλαγής του άρθρου 1 της παρούσας. Έως την ίδια ημερομηνία υποβάλλεται σε έντυπη μορφή η ανάκληση της ανωτέρω δήλωσης.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°