Πώς θα «τρέξει» ο εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Βασική αρχή του νομοσχεδίου είναι ότι με μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου η επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές.

Τα τέσσερα «αγκάθια»

Παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα παραμείνει ανοικτή έως τις 3 Μαρτίου, το πλαίσιο δεν έχει λάβει την τελική έγκριση των δανειστών. οι οποίοι εκφράζουν τη διαφωνία τους στα εξής σημεία:

  • Να μην εξαιρείται από τον νόμο η διαγραφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) που αποτελεί κυβερνητική θέση.
  • Ο χρόνος βεβαίωσης των οφειλών να μην είναι έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, αλλά προγενέστερος.
  • Να αυξηθεί το κατώφλι των χρεών για την υπαγωγή στο νόμο, το οποίο η κυβέρνηση έχει ορίσει στις 20.000 ευρώ.
  • Η ισχύς του νόμου να λήξει πριν από την 31 η Δεκεμβρίου 2018 που προβλέπει στο κυβερνητικό σχέδιο.

Τα παραπάνω θέματα, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Θα συζητηθούν πιν επόμενη εβδομάδα μι,ταξύ τωνειπκεψαλήςιωνθεσμών και της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας

Οι δικαιούχοι

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν θα εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι με τη συναίνεση της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα του 60% των πιστωτών μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία.

Στον νόμο μπορούν να υπαχθούν όλοι οι παραπάνω εφόσον πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • 'Έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016,
  • Έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016,
  • Έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες,
  • Έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
  • Έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν,
  • Έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ.).

Βέβαια, δεν αρκούν μόνο τα παραπάνω, καθώς τίθενται και κριτήρια επιλεξιμότητας. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει το νομοσχέδιο, ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογισμικό κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης τηρεί διπλογραφικό λογιστικό κρίνεται επιλέξιμος εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης

α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή

β) έχει θετική καθαρή θέση (equity)

Είναι προφανές ότι με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα τεθεί εκτός του μηχανισμού, καθώς η πλειονότητα των υπερχρεωμένων δεν τα καλύπτει.

Ο κάθε οφειλέτης εφόσον πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεμεί η πρώτη ή μετά τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας από τον συντονιστή της διαδικασίας.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα τηρείται στην ιστοσελίδα τις ΕΓΔΙΧ. Τα δεδομένη του οφειλέτη θα τηρούνται στη βάση δεδομένων της ΕΓΔΙΧ για τρία χρόνια από τη λήξη της εκτέλεσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ή από την ακύρωσή της ή από την τελεσιδικία της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της. Σε περίπτωση που η αίτηση του οφειλέτη δεν καταλήξει σε σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, τα δεδομένα του διαγράφονται από το ηλεκτρονικό αρχείο της ΕΓΔΙΧ τρία έτη μετά την υποβολή τους.

Περιεχόμενο αίτησης.

1. Στην αίτησή του ο οφειλέτης αποτυπώνει υποχρεωτική τα εξής:

α) Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,

β) Κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση. ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή,

γ) Την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, η οποία περιέχει και' ελάχιστον το ποσό που δύναται να καταβάλλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες τρεις τουλάχιστον χρήσεις και είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς κανόνες των άρθρων 9 και 15.

δ)Τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του.

Διορισμός συντονιστή.

Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης η ΕΓΔΙΧ διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην ΕΓΔΙΧ και στον οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α' 211) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Εάν δεν υπάρχει εγγεγραμμένος συντονιστής στο μητρώο με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του ιδίου προσώπου σε περισσότερες από μία αιτήσεις, εάν προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των λιστών εγγεγραμμένων στο μητρώο της προηγούμενης παραγράφου με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα  ή την διοικητική περιφέρεια, στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Εντός δύο ήμερων από τη λήψη της αίτησης με πλήρη φάκελο ή της συμπλήρωσης αυτής, σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ο συντονιστής κοινοποιεί οε όλους τους πιστωτές που περιέχονται στην κατάσταση που έχει καταθέσει ο οφειλέτης ηλεκτρονικά ή, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με ηλεκτρονική μέσα, με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται με ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εμπιστευτικότητας, αντίγραφο της αίτησης.

Διαδικασία διαπραγμάτευσης

Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή σε ηλεκτρονική διεύθυνση που τους έχει κοινοποιήσει δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι πιστωτές που προτίθενται να συμμετάσχουν αποστέλλουν ηλεκτρονικά, νομίμως υπογεγραμμένη τη δήλωση εμπιστευτικότητας.

Οι πιστωτές που είναι νομικά πρόσωπα δηλώνουν στον συντονιστή το φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να τους εκπροσωπήσει στη διαδικασία και υποβάλλουν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Κατά τη λήξη της προθεσμίας του δεκαημέρου, ο συντονιστής έλεγχει εάν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης απαρτίας, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΕΓΔΙΧ, στον αιτούντα και στους πιστωτές.

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστά δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών υπογράφεται με επιμέλεια του συντονιστή μεταξύ των συναινούντων πιστωτών η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Αναδιάρθρωση οφειλών

Όπως ορίζει το νομοσχέδιο, οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Τα δικαιώματα των προνομιούχων πιστωτών διατηρούνται υπέρ της απαίτησής τούς, όπως αυτή διαμορφώνεται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Η ελεύθερη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών υπόκειται στις ακόλουθες εξαιρέσεις (υποχρεωτικοί κανόνες):

α) Οι ρυθμίσεις της σύμβασης εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε μη συμβαλλόμενο πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των βεβαρημένων υπέρ του περιουσιακών στοιχείων τρίτων, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης,

β) Οι προνομιούχοι πιστωτές, διά των ρυθμίσεων της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα ποσά και άλλα τυχόν ανταλλάγματα ισάξια με τα ποσά που προβλέπεται ότι θα ελάμβαναν κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των βεβαρημένων υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) Ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων, διανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών θα διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ και ΔΥ ΥΠΟΙΚ). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:

α) ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος ΤΑXlSnet του υπουργείου Οικονομικών,

β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή,

γ) αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή,

δ) σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,

ε) πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,

στ) σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών,

ζ) έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων,

η) υπολογιστικές εφαρμογές.

Με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Επίσης, με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να θεσπισθεί, για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000 ευρώ, απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη θα παράγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

Πηγή: εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Alfred - 360°