Πώς θα υπολογίσετε σωστά τις επιπλέον εισφορές στον ΕΦΚΑ!

Δευτέρα 2 Απριλίου 2018
Πώς θα υπολογίσετε σωστά τις επιπλέον εισφορές στον ΕΦΚΑ!

Χαμένοι στη μετάφραση» των νομοθετικών διατάξεων του 3ου Μνημονίου είναι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, οι οποίοι αναζητούν τη λύση στον γόρδιο δεσμό του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες καταβάλλουν από το 2017 και μετά, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016). Η «κυριακάτικη δημοκρατία» επεξηγεί πως θα τις υπολογίσουν σωστά, καθώς και τι θα πρέπει να κάνουν για να τους επιστραφούν ή να συμψηφιστούν με ns επόμενες υποχρεώσει τους τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τον ν. 4387, τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών αποτελεί «το εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται από 1/1/2018 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές».

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την ισχύ του νόμου είναι ότι τα στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό eras είναι διαθέσιμα στον ΕΦΚΑ με μεγάλη καθυστέρηση και συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισή των φορολογικών δηλώσεων (κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους). Για τον λόγο αυτόν, προηγουμένου η βάση υπολογισμού των εισφορών προκύπτει λίγο πολύ στην τύχη, δηλαδή με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

Εκκαθάριση 2017

Έτσι, οι ασφαλιστικές εισφορές από την 1η Ιανουάριου 2017 υπολογίστηκαν με βάση τα εισοδήματα για το έτος 2015

Για τον λόγο αυτόν η διαδικασία εκκαθάρισή των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2017 θα ολοκληρωθεί εντός του... φετινού Μαρτίου! Ως εκ τούτου, ειδικά για την εκκαθάριση των Χαρακτηριστικό παράδειγμα Για παράδειγμα, εάν το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2016 είναι 20.000 ευρώ και το έτος 2016 οι ασφαλιστικές εισφορές που πραγματικά έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι ύψους 4.000 ευρώ, το ετήσιο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των πρώτων μηνών του έτους 2018 ανέρχεται σε 20.400 [85% χ (20.000 + 4.000)].

Στη συνέχεια θα γίνει υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 με βάση το εισόδημα και τις ασφαλιστικές εισφορές που έπρεπε να καταβάλει ο ασφαλισμένος το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το 2017

Εάν, για παράδειγμα, το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2017 είναι 25.000 και το έτος 2017 οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές είναι ύψους 5.570 ευρώ, το ετήσιο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2018 ανέρχεται σε 25.984,50 [85% χ (25.000,00 + 5.570,00)]

ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2017, θα εφαρμοστούν επιπρόσθετα τα εξής:

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο (χρεωστικό υπόλοιπο), αυτή επιμερίζεται ισομερώς σε πέντε μηνιαίες δόσεις (Απρίλιος έως Αύγουστο του 2018), ανεξαρτήτου του ύψους του ποσού αυτής. Η τελευταία δόση θα είναι πληρωτέα έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2018.

Συνεπώς, οι μηνιαίες ασφαλιστικές υποχρεώσει των μηνών Απριλίου 2018 έως και Αυγούστου 2018 θα περιλαμβάνουν α) την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το 2018 και β) τη μηνιαία δόση οφειλή που προκύπτει από τη διαδικασία εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Για το 2018

Οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018 υπολογίζονται επί του 85% του αθροίσματος του εισοδήματος από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του έτους 2017 και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του ίδιου έτους.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το εισόδημα και οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016 cos του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους. Λαμβάνοντα8 υπόψη, όμως, ότι οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016 αφορούν ασφαλιστικές εισφορές που έπρεπε να καταβληθούν στους πρώην ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθηκαν από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ, ειδικά για το 2016 ως καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές θα ληφθούν εκείνες που πραγματικά καταβλήθηκαν από τον ασφαλισμένο το έτος αυτό (όχι εκείνες που είχε υποχρέωση να καταβάλει oτους πρώην φορείς ασφάλισή).

 

Η διαδικασία για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό των επιπλέον ποσών

ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Με πρόσφατη εγκύκλιο καθορίστηκε ότι για τον συμψηφισμό ή την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών:

1 Σε περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς τον ΕΦΚΑ από τον δικαιούχο.

2 Σε περίπτωση ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων ή αγροτών τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά επιστρέφονται oτους δικαιούχους και πάλι κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισής.

Οι δικαιούχοι αυτοί μπορούν μετά την υποβολή αίτησης τους, εντός διμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης τους ασφαλισμένους της προβλεπόμεvns διαδικασίας εκκαθάρισή ασφαλιστικών εισφορών, να ζητήσουν να παραμείνει το προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν χρηματικό ποσό στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Εφόσον ο δικαιούχος εισφορών έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς επιστροφή ποσό συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις.

Τα δεδομένα αυτά έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις που προκύπτει: α) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και η αξίωση έχει γεννηθεί μετά την 1η Ιανουάριου 2017, καθώς και β) σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί σε ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικά ταμεία (εξαιρουμένου του Δημοσίου) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή.

 

Πηγή: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Alfred - 360°