Πότε ισχύει το πρόστιμο για εκπρόθεσμη διακοπή.

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι αμείβονταν με «μπλοκάκι» μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και επιθυμούν να προβούν σε παύση εργασιών, με ημερομηνία την 31/12/2016 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν καμία συναλλαγή μέσα στο 2017, θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο 100 ευρώ, εφόσον η υποβολή της σχετικής δήλωσης γίνει μετά το πέρας της νόμιμης προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή. Επισημαίνεται δε ότι η εμπρόθεσμη υποβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία διακοπής, καθώς σε διαφορετική περίπτωση εάν παρέλθει η εν λόγω προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης παύσης εργασιών, δεν ισχύουν οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4446/2016. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν μπορούν να επικαλεστούν ως πραγματική ημερομηνία παύσης εργασιών την 31η Δεκεμβρίου 2016,αφού για να ωφεληθεί κάποιος των διατάξεων του νόμου και να μην πληρώσει πρόστιμο, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα διακόψει οριστικά τη δραστηριότητά του, σε ημερομηνία που η προθεσμία για την υποβσ λή της δήλωσης διακοπής είχε λήξει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω προκήπτουν από τη σχετική διάταξη του άρθρου 57 του νόμου 4446/2016 «Πτωχευπκός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής: Φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν.4174/2013 (Α’ 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής, μετάταξης και διακοπής εργασιών καθώς και οι δηλώσεις περί ορισμού φορολογικού εκπροσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία υποβολής και αυτών έληγε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°