Πότε μπλοκάρονται οι συναλλαγές με το taxis

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017
Πότε μπλοκάρονται οι συναλλαγές με το taxis

Μπλοκάρονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το taxis των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η χρήση ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, επιβάλλονται αυστηρότερα μέτρα σε όσους έχει ανασταλεί η χρήση ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές λόγω φοροδιαφυγής ΦΠΑ, αλλά και άρνησης να επιδείξουν ή να παράσχουν πρόσβαση σε αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοιπών εγγράφων τα οποία ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Ειδικότερα, με την απόφαση του κ. Πιτσιλή ο φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η χρήση ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν μπορεί από την καταχώρηση της αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης άρσης της αναστολής να προβεί σε:

■ Υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά με εξαίρεση τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9). Με την προηγούμενη απόφαση, ο φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η χρήση ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν μπορούσε να προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων

■ Λήψη αποδεικτικού (φορολογικής) ενημερότητας ηλεκτρονικά

■ Μεταβολές στοιχείων μητρώου

Ακόμη, ο ΑΦΜ φορολογουμένου δεν επαληθεύεται ως έγκυρος ΑΦΜ/ΦΠΑ στο σύστημα VIES, σε κάθε περίπτωση αναστολής της χρήσης του, καθώς και σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολής με την οποία δηλώνεται η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια. Αναλυτικότερα με την υπ’ αριθμ. Π0Λ1088/6.7.2017 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, τροποποιείται η ΠΟΑ 1200/02.09.2015 ομοία, σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ως εξής: Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

1. Οι περιπτώσεις (iv) και (vi) της περίπτωσης α) του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1200/2.9.2015 αντικαθίστανται ως εξής:

«iv. η διαπίστωση φοροδιαφυγής όσον αφορά το ΦΠΑ, κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ΚΦΔ όπως ισχύει.

vi. η άρνηση του φορολογουμένου να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων καθώς και λοιπών εγγράφων τα οποία ζητούνται από την Φορολογική Διοίκηση».

2. Το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1200/ 2.9.2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3 Συνέπειες αναστολής χρήσης ΑΦΜ

1. O φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η χρήση ΑΦΜ για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση α) του άρθρου 1 της Απόφασης δεν μπορεί από την καταχώρηση της αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης άρσης της αναστολής να προβεί σε: α) υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά με εξαίρεση τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), και την επιφύλαξη των οριζόμενων στην υποπερίπτωση ίί της περίπτωσης α) του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1200/2.9.2015, β) λήψη ηλεκτρονικά (π.χ. πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013), γ) λήψη αποδεικτικού (φορολογικής) ενημερότητας ηλεκτρονικά του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ170 Α), δ) μεταβολές στοιχείων μητρώου.

2. Ο ΑΦΜ φορολογουμένου δεν επαληθεύεται ως έγκυρος ΑΦΜ/ΦΠΑ στο σύστημα VIES, σε κάθε περίπτωση αναστολής της χρήσης του, καθώς και σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολής με την οποία δηλώνεται η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια».

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°