Πότε σβήνει πρόστιμα και προσαυξήσεις η εφορία.

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Την απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις βεβαιωμένων έως το τέλος του 2013 οφειλών, για λόγους ανωτέρας βίας επιτρέπει απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε με βάση γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τη ΓΓΔΕ.

Η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στη δυνατότατα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ (κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων):

α. Βεβαιωμένων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί («ταμειακά») έως την 31 π Δεκεμβρίου 2013, ώστε να απαλλαγούν από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, και

β. Της μη γνώσης οφειλής (ως λόγου ανωτέρας βίας)

Ειδικότερα έγιναν δεκτά τα εξής:

  1. Είναι δυνατή η χορήγηση απαλλαγής για οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως και την 31 Δεκεμβρίου 2013, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον συνέτρεξε κατά την κρίση της διοίκησης λόγος ανωτέρας βίας.

  2. Η έλλειψη γνώσης της οφειλής που οφείλεται καθαρά σε υποκειμενική συμπεριφορά των οργάνων του Δημοσίου ή του οφειλέτη (όπως για παράδειγμα η μη αποστολή της ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη ή ελάχιστα, έστω, αμέλεια αυτού), δεν συνιστά λόγο για την απαλλαγή της από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Αντίθετα, η μη γνώση της οφειλής συνιστά λόγο απαλλαγής, εφόσον οφείλεται σε ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ανωτέρα βία), εξαιτίας του οποίου δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα η οφειλή.

Επομένως, εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη εμπρόθεσμα πληρωμή της οφειλής έχει ως αιτία την έλλειψη της γνώσης της, η οποία οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας, επιτρέπεται η χορήγπσπ της ως άνω απαλλαγής.

Alfred - 360°