Πότε υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018
Πότε υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις

Απαλλαγή προστίμων για τροποποιητικές δηλώσεις Τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν γίνεται μεταβολή στη δηλούμενη φορολογητέα ύλη, ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη, ή τροποποιούνται, ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης. Δεν απαιτείται, όμως, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όταν στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου ελέγχου παρέχονται από τον φορολογούμενο διευκρινίσεις, ή προσκομίζονται από τον φορολογούμενο υποστηρικτικά έγγραφα, ή άλλα στοιχεία, ή υποβάλλονται έγγραφα τα οποία παραλαμβάνει η φορολογική αρχή με απλή αίτηση του φορολογούμενου.

Αυτό αποφάνθηκε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σχετική απόφασή της, που έκανε δεκτό ότι πρέπει να ακυρωθεί πρόστιμο που έχει επιβληθεί για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με την οποία δεν επέρχεται μεταβολή ή τροποποίηση στοιχείων που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φορολογητέα ύλη.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΔ υπογραμμίζει στην εν λόγω απόφαση ότι η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε χωρίς να μεταβληθεί κανένα στοιχείο - κωδικός δεν δύναται, υπό το φως των αρχών της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας, να επισύρει επιβολή προστίμου, καθώς δεν στοιχειοθετείται η διαδικαστική παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από την 1η Ιανουάριου 2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Δηλώσεις, εξάλλου, πληροφοριακού χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις μητρώου (πλην της δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο), η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κ.λπ

Ελλιπής δήλωση είναι η δήλωση η οποία δεν είναι πλήρης ως προς τη συμπλήρωση όλων των τυπικών στοιχείων της, ή, στην περίπτωση που έχουν αναγραφεί όλα τα τυπικά στοιχεία, αυτά δεν είναι πλήρη ή δεν έχουν αναγραφεί κατά τρόπο ώστε να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση. Δεν θεωρείται ελλιπής η δήλωση που δεν περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να έχει πρόσβαση από άλλες υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης, πλην των περιπτώσεων στις οποίες η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών προκύπτει από το ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. υπουργικές αποφάσεις καθορισμού δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγών).

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°