Πράσινος Αγροτουρισμός

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Χρηματοδοτικό εργαλείο: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Βασικό αντικείμενο δράσης: Η δημιουργία αγροτουριστικών μονάδων, δράσεις γαστρονομίας και εναλλακτικού τουρισμού
Στόχος: α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας. β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού. γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής: Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η ελληνική Επικράτεια
Επιλέξιμες δαπάνες: Κτιριακές παρεμβάσεις, μηχανολογικά, εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας, μεταφορικά μέσα, δαπάνες πληροφορικής,  άυλα, μελέτες.
Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου: Υπολογίζεται σε 6 μήνες από την 31η Μαΐου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022, ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής
Διαδικασία αξιολόγησης: Μέθοδος FiFo εώς εξάντλησης του προβλεπόμενου προϋπολογισμού
Προϋπολογισμός: 500.000€ έως 7.500.000€ / 12.500.000€

Περιπτώσεις ίδρυσης καταλυμάτων (τι ισχύει):
Όσον αφορά στα καταλύματα, στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων
λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,
β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,
γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10κλινών
ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
αα) μονόχωρες 40 τ.μ
ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

Από 30/05/2022 και ώρα 12:00 έως 30/9/2022 και ώρα 12:00, θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για υποβολές στη Δράση «Πράσινος αγρο-τουρισμός».

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν την Αίτηση Ενίσχυσης και το φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης. 

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα.

Ο κατώτατος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται σε 500.000€, ενώ ο ο μέγιστος σε 7.500.000€ για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις και 12.500.000€ για Μεγάλες επιχειρήσεις,

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Alfred - 360°