Προ των πυλών ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017
Προ των πυλών ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Το εγχείρημα είναι σαφώς πολύ μεγάλο, διότι σχετίζεται με τη διάσωση χιλιάδων υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες αναζητούν τη μείωση των «κόκκινων» δανείων τους και το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να επαναφέρουν οφειλέτες που έως αυτή τη στιγμή «απέχουν».

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στον μηχανισμό μπορούν να κατατεθούν έως και το τέλος του 2018 και γι’ αυτό όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να επιδείξουν υπευθυνότητα Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που θα έχει ενεργοποιηθεί έως τις 3 Αυγούστου, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα πρέπει να προετοιμαστούν σωστά, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές (οι αιτήσεις).

Υπογραμμίζεται ότι αν δεν κατατεθούν σωστά τα δικαιολογητικά, η αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Στη «Ν» σήμερα καταγράφουμε τα βασικότερα σημεία του μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες που επιθυμούν να υπαχθούν σ’ αυτόν να είναι πλήρως ενημερωμένοι.

 

Ποιοι εντάσσονται στη διαδικασίας του εξωδικαστικού

Στον Νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, καθώς και οι ατομικής επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα, εφόσον πληρούν αθροιστική τις 3 προϋποθέσεις:

1. Να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (Δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000

2. Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους (δηλ. 2016 ή 2015 ή 2014): α) θετική αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) θετική καθαρή θέση (equity)

3. Να έχουν ένα από τα ακόλουθα:

α) οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία) σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την31/12/2016 ή

β) οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή

γ) ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την 31/12/2016 ή

δ) να έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή ε) να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικής αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (πχ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.

 

Ποιοι δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία

Στη διαδικασία δεν μπορούν να υπαχθούν:

■ πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτική ιδρύματα και πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων και παροχών που λειτουργούν στην Ελλάδα

■ Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές αστών

■ Ασφαλιστικής εταιρείες

■ Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4307/2014(αναφορική με την έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων) ή του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχουν υπαχθεί στις ως άνω διαδικασίες ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα προβλεπόμενα στο νόμο αδικήματα (πχ. φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία κλπ.)

 

Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Στο πλαίσιο του νόμου, πρόβλεψη ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία υπάρχει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμα και αν οφείλουν λιγότερο από 20.000, που τάσσονται εκτός του γενικού πεδίου εφαρμογής αυτού του νόμου καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίζουν ης οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με ης ευνοϊκής προβλέψεις αυτού του Νόμου, δηλαδή με ρυθμίσεις που θα απομείνουν πρόστιμα και προσαυξήσεις αλλά και βασική οφειλή με δυνατότητα αποπληρωμής του υπολοίπου σε έως 120 δόσεις.Για τη ρύθμιση των οφειλών τους θα καταθέτουν αίτηση στη φορολογική διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία οφείλουν και θα λαμβάνουν πρόταση των εφοριών και των ταμείων.

 

Τi πρέπει να περιέχει η αίτηση

Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα εξής: α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του, β) κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, γ) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του και βασίζεται στα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά ης επόμενες τρεις τουλάχιστον χρήσης.

 

Τα συνοδευτική στοιχεία.

Εκτός των παραπάνω η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από: α) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του, β) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, γ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση. ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

 

Τι θα πρέπει να συνυποβληθεί

Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα εξής:

α) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγές εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης. που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης,

β) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της της 1 ης Ιανουάριου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουάριου 2012,

γ) κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τη οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο οφειλέτης μπορεί να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση καθορίζεται με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του. Αν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει έκθεση από εκτιμητές ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν.4223/2013, Α’ 287).

 

Ποια άλλα στοιχεία πρέπει να κατατεθούν

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,

β) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών,

γ) συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών,

δ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

ε) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,

στ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους,

ζ) τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

η) καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

θ) χρηματοοικονομικές καταστήσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α' 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση,

ι) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτιση του,

ια) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικής εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικής εταιρείες,

ιβ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,

ιγ) πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,

ιδ) πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο,

ιε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικής εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικής εταιρείες.

 

Ποιες οφειλές εξαιρούνται

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του ΚΕΔΕ πιστωτές της επιχείρησης, των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από το νόμο ποσά ή/και ποσοστά (μικροί πιστωτές).

Επίσης, εκτός διαδικασίας τίθεται και μια επιχείρηση, στην οποία οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

Ποιος εκκινεί τη διαδικασία για την υπαγωγή στον μηχανισμό

Κατ’ αρχάς, ο οφειλέτης ο οποίος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) έως 31 Δεκεμβρίου 2018 με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ.

Τη διαδικασία μπορούν να εκκινήσουν ως πιστωτές το Ελληνικό Δημόσιο, οι ΦΚΑ ή άλλο ΝΠΔΔ (περιλαμβανομένων των ΟΤΑ) ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη πρόσκληση να υπαχθεί στον νόμο.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί χάνει το δικαίωμα να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία μεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ νέου από τους πιστωτές.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης

Η ΕΓΔ1Χ ορίζει έναν συντονιστή από το οδικό μητρώο που έχει συστήσει και ο οποίος καλείται να φέρει σε επαφή τον οφειλέτη και τους πιστωτές και να επιβλέψει έως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται να συμμετάσχουν δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη (μη λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη).

 

Πότε αναστέλλονται τα «καταδεκτικά μέτρα»

Από την ημέρα αποστολής από τον συντονιστή πρόσκλησης στους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη , ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιοσδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αστούς αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία είναι άκυρες.

 

Πώς διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε μικρές και μεγάλες για τις ανάγκες του νόμου

Ως μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 2500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ.

Ως μικρές επιχειρήσεις νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) 2.000.000 ευρώ.

 

Ποιος εκπονεί την αξιολόγηση βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου του συνόλου των αιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία.

 

Ποιος εκπονεί την αξιολόγηση βιωσιμότητας για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα (υποχρεωτικός διορισμός εμπειρογνώμονα). Η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνονται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.

Σημειώνεται ότι η ανάθεση σε εμπειρογνώμονα της αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον έχει εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση αναδιάρθρωσης

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τη 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο του άρθρου 976 του ΚΠολΔ. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.

 

Πώς διαμορφώνεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών

Οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώνουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης

 

Ποιοι περιορισμοί και εξαιρέσεις τίθενται

Από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης: α) Δεν επιτρέπεται πιστωτής να περιέλθει σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη, β) Οι πιστωτές λαμβάνουν ποσά και άλλα ανταλλάγματα τουλάχιστον ισάξια με τα ποσά που θα ελάμβαναν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας των συνοφειλετών και των βεβαρημένων υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων, γ) Ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά τη διανομή των προβλεπόμενων στις ως άνω δύο περιπτώσεις διανέμονται στους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο.

 

Πώς προαφαιρούνται τη πρόσημα και οι προσαυξήσεις

Εάν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών μιας επιχείρησης οι πιστωτές δεν έρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τότε προαφαιρούνται:

■ το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,

■ ποσοστό 95% των αιτήσεων του Δημοσίου από πρόσημα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των αιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Πότε πληρώνονται και πότε διαγράφονται

Τα παραπάνω ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών.

Δηλαδή, αν η επιχείρηση έχει δυνατότητα αποπληρωμής και αυτών των οφειλών, θα τις αποπληρώνει.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η επιχείρηση δεν μπορεί, τα παραπάνω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών, με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

 

Ποιες οφειλές μπορούν να βιογραφούν

Όλες οι οφειλές μπορούν να βιογραφούν, με εξαίρεση την κύρια οφειλή που έχει προκύψει από τη μη απόδοση παρακρατούμενων οφειλών για φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Οι επιχειρήσεις που συμφωνούν σε εξωδικαστική ρύθμιση μπορούν να επαναχρηματοδοτηθούν.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά εξωδικαστικό πλαίσιο παρέχει και προκρίνει την προοπτική νέας χρηματοδότησης. Οι πιστωτές εφόσον συμφώνησαν σε σχέδιο αναδιάρθρωσης θα είναι σε θέση να το επαναχρηματοδοτήσουν. Ο Νόμος τους προτρέπει και τους παρέχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο-προνόμιο για νέα χρηματοδότηση που θα εγκρίνουν.

 

Χρειάζεται δικαστική επικύρωση η συμφωνία αναδιάρθρωσης;

Όχι. Η επικύρωση είναι προαιρετική. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης ή ο συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

 

Πόσο δεσμευτική είναι η απόφαση επικύρωσης

Η απόφαση επικύρωσης καταλαμβάνει το σύνολο των αιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευσης ή τη σύμβαση. Η απόφαση επικύρωσης δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο.

Αντίθετα, κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης.

 

Πότε είναι άκυρη η σύμβαση αναδιάρθρωσης για το Δημόσιο

Άκυρη είναι για το Δημόσιο όταν όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης προβλέπει:

■ Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις

■ Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα

■ Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ

■ Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο

■ Την ικανοποίηση αιτήσεων του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°