Προδικαστική διαδικασία για μη ενσωμάτωση οδηγιών

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018
Προδικαστική διαδικασία για μη ενσωμάτωση οδηγιών

Στην ενεργοποίηση προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας για μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και εντός της χρονικής προθεσμίας της νέας νομοθεσίας για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η οδηγία 2016/2258 προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα κράτη-μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει τα εν λόγω μέτρα στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι νέοι κανόνες έχουν καταρτιστεί έτσι ώστε να δώσουν στις φορολογικές αρχές την αναγκαία πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Η παρέμβαση της Κομισιόν έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, δηλαδή το τελευταίο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να συμμορφωθεί, διαφορετικά μπορεί να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ανάλογη διαδικασία κινήθηκε και κατά άλλων τεσσάρων κρατών-μελών (Ιρλανδία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ρουμανία), ενώ η Βουλγαρία που ήταν στην ίδια ομάδα συμμορφώθηκε και η υπόθεσή της αρχειοθετήθηκε χθες από την Κομισιόν.

Κατά χρήση αγοράς

Εν τω μεταξύ, προδικαστική διαδικασία εναντίον της χώρας μας κινήθηκε επίσης χθες από την Επιτροπή για μη ορθή ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο ενός κοινοτικού κανονισμού που αφορά την προστασία προσώπων που καταγγέλλουν κατάχρηση αγοράς.

Ειδικότερα, το 2015 η Επιτροπή θέσπισε την οδηγία 2015/2392 όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς.

Η οδηγία αυτή αποτελεί μέρος του εγχειριδίου κανόνων σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς και επιβάλλει στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να καθιστούν δυνατή την αναφορά παραβάσεων του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς. Περιέχει διατάξεις για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν τέτοιες παραβάσεις και προσδιορίζει περαιτέρω τις διαδικασίες για την προστασία των αναφερόντων και των αναφερόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την παρακολούθηση των υποβαλλόμενων αναφορών παραβάσεων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα κράτη-μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2015/2392 έως τις έως τις 3 Ιουλίου 2016. Η Ελλάδα κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας, ωστόσο η Επιτροπή, κατά την αξιολόγησή της, διαπίστωσε ότι ορισμένες διατάξεις δεν είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

Η χώρα μας έχει προθεσμία δύο μηνών να συμμορφωθεί, διαφορετικά και αυτή η υπόθεση μπορεί να καταλήξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°