Πρόγραμμα επανένταξης 10.000 ανέργων στην αγορά εργασίας.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

Νέο πρόγραμμα για την απασχόληση 10.000 ανέργων με τη χρήση της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» θα υλοποιήσει μέχρι το τέλος Μαρτίου ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αφορά μόνο επιχειρήσεις που απασχολούν έως και δέκα εργαζόμενους. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η απασχόληση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων, σε νέες θέσεις εργασίας, με την καταβολή ποσού ίσου προς το επίδομα ανεργίας, ως επιδόματος απασχόλησης στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους, καθώς και η κατάρτισή τους στο αντικείμενο απασχόλησής τους. Ο εργοδότης που προσφέρει τη θέση εργασίας, με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών μηνιαίος, λαμβάνει ως επιχορήγηση για κάθε προσλαμβανόμενο, ποσό ίσο με το επίδομα ανεργίας, ενώ το υπόλοιπο του μισθού που συμφωνηθεί θα καλύπτεται από τον εργοδότη και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τον κατώτατο θεσμοθετημένο μισθό, δηλαδή από τα 586,08 ευρώ μικτά τον μήνα.

Για παράδειγμα, εάν ο άνεργος βρίσκεται στον τέταρτο μήνα τακτικής επιδότησης και παίρνει επίδομα ανεργίας 360 ευρώ τον μήνα, όταν ενταχθεί στο πρόγραμμα και προσληφθεί από μία επιχείρηση, τότε το επίδομα της ανεργίας των 360 ευρώ θα αποτελεί τη μηνιαία επιχορήγηση της επιχείρησης για τους υπόλοιπους οκτώ μήνες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της δωδεκάμηνης τακτικής επιδότησης. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει στην εργασία τον επιδοτούμενο άλλους τρεις μήνες μετά τη λήξη της επιδότησής του. Ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας (αρχική, τροποποιητική ή συνέχιση) στον επιδοτούμενο χορηγείται από τον ΟΑΕΔ έντυπο στο οποίο αναγράφονται τόσο η διάρκεια όσο και το ποσό της επιδότησης που δικαιούται. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως δέκα άτομα που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκουν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Οι όροι και οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης). Η εγκριθείσα επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας. Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι μακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον δυο μήνες επιδότηση.

Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται υποχρεωτικά στους 12 μήνες απασχόλησης και περιλαμβάνει δυο στάδια:

  • Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» στην επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης όπως αυτό ορίζεται στην επιταγή επανένταξης (μέχρι 12 μήνες).

  • Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α’ σταδίου και μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 μήνες. Ως βάση υπολογισμού για τη συμπλήρωση των 12 μηνών λαμβάνεται η ημερομηνία πρόσληψης.

1ο στάδιο: Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά. Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρόνια ανέργων και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης οκτώ ευρώ. Στο ποσό επιχορήγησης της επιταγής επανένταξης συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα ή η αναλογία καθενός εξ αυτών που αντιστοιχεί στον εργοδότη.

2ο στάδιο: Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια τον μήνα, για επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας ή και για κοινούς ανέργους (στην περίπτωση αντικατάστασης). Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης των 360 ευρώ μειώνεται κατά 1/25.

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°