Προμήθεια υπέρ τραπεζών στα γκισέ

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017
Προμήθεια υπέρ τραπεζών στα γκισέ

Με προμήθεια υπέρ των τραπεζών θα χρεώνονται από την Παρασκευή οι φορολογούμενοι που προσέρχονται στα γκισέ τους για να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Με προμήθεια θα επιβαρύνεται και η πληρωμή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και του ΕΝΦΙΑ που θα γίνεται στην τράπεζα με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, μέτρο από το οποίο εξαιρούνται οι ηλικιωμένοι, οι ανάπηροι 80% και άνω, καθώς και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ.ΠΔΑ A.A.A.F.. Γ 1107473 ΕΕ 2017), από την Παρασκευή θα υπάρχει χρέωση στα γκισέ των τραπεζών και των ΕΛΤΑ για τις παρακάτω συναλλαγές:

1. Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΦΕΦΠ) μη ρυθμισμένων, μέσω καταστήματος με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των φυσικών προσώπων που τη στιγμή της συναλλαγής δεν ανήκουν σε κάποια από τις κάτωθι συγκεκριμένες ομάδες:

■ άνω των 70 ετών

■ άτομα σε δικαστική συμπαράσταση

■ άτομα που παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω

■ κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατσικών ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή

2. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας μέσω καταστήματος από φορολογούμενους που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα εξόφλησης.

3. Όλες τις άλλες πληρωμές που αφορούν οφειλές (βεβαιωμένες ή μη) προς την ΑΑΔΕ.

Οι φοράς είσπραξης Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, η ΑΑΔΕ αναθέτει την είσπραξη δημοσίων εσόδων στους κάτωθι φορείς είσπραξης:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.

2. ALPHA BANK ΑΕ.

3.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Τ.Ε. BANK

4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS ΑΕ

5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΤΕΡΙΑΣ

6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

7. ΣΥΝΕΓΑΙΡΙΣΉΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

9. ΣΥΝΕΓΑΙΡΙΣΉΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

10. ΣΥΝΕΤΑΤΡΤΣΤΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

11.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

13. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

14. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)

15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16. ATTICAΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

17. HSBC BANK PLC 18. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα δημόσια έσοδα που θα εισπράττουν οι παραπάνω φορείς για λογαριασμό της ΑΑΔΕ είναι:

α. Βεβαιωμένες οφειλές σε ΔΟΥ. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Οφειλής», ο οποίος εκδίδεται για κάθε βεβαιωμένη οφειλή.

β. Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός Πληρωμής», ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακό εφαρμογή.

γ. e-Παράβολο. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «e-Παράβολο», ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή, δ. Δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις, καθώς και ρυθμισμένες ή μη οφειλές που βεβαιώνονται στα τελωνεία. Η υποβολή παραστατικών όπου η καταβολή του χρηματικού ποσού είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου.

Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής”, ε. Κάθε μελλοντικό έσοδο προς είσπραξη από τη φορολογική διοίκηση που θα εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω τέσσερις (4) κατηγορίες.

Αμοιβές φορέων είσπραξης με τις οποίες θα επιβαρύνεται η ΑΑΔΕ.

1. Η αμοιβή των Φορέων Είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως αμοιβών τρίτων μέχρι την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο (ενδεικτικά ΔΙΑΣ ΑΕ, χρήση συστημάτων πληρωμών), προκειμένου για τις παραπάνω συναλλαγές είσπραξης δημοσίων εσόδων για τις οποίες θα βαρύνεται η ΑΑΔΕ ορίζεται στο ποσό των:

α) 0,075 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Internet Banking, Phone Banking, ATM, APS και πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού αρχείου),

β) 0,145 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, για πληρωμή ΕΝΦΙΑ και ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μη ρυθμισμένων, μέσω καταστήματος με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των φυσικών προσώπων που τη στιγμή της συναλλαγής ανήκουν σε κάποια από τις κάτωθι συγκεκριμένες ομάδες:

i) άνω των 70 ετών

ii) σε δικαστική συμπαράσταση

iii) άτομα που παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω ϊν) κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή

Η πιστοποίηση του υπόχρεου φορολογούμενου ως φυσικού προσώπου ανήκον σε κάποια από τις ανωτέρω συγκεκριμένες ομάδες θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής (web service) της ΑΑΔΕ τη στιγμή της συναλλαγής.

 

Πηγή : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Alfred - 360°