Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017
Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017

Με τη νέα αυτή απόφαση ορίζεται ρητά, μεταξύ άλλων, ότι ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών από 1.1.2017 νοείται το ποσό, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει κάθε φορά.

Όσον αφορά ειδικότερα στα εισοδήματα που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες - ιδιότητες μελών ή μετόχων Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα), το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο ποσό που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Με την ίδια απόφαση επέρχονται και οι απαραίτητες τροποποιήσεις σε συνέχεια και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4472/2017 σχετικά με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2018 και εφεξής. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές ενώ ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

Alfred - 360°