Πρόστιμα σε εταιρείες που δήλωσαν λάθος το τέλος πλαστικής σακούλας

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018
Πρόστιμα σε εταιρείες που δήλωσαν λάθος το τέλος πλαστικής σακούλας

Με πρόστιμα 250 - 500 ευρώ θα επιβαρυνθούν όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν λανθασμένες δηλώσεις απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους χρήσης πλαστικής σακούλας για το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, εφόσον υποβάλουν διορθωτικές τροποποιητικές δηλώσεις.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων κατά τις οποίες από τις διορθωτικές δηλώσεις θα προκόψει υποχρέωση πληρωμής επιπλέον τέλους θα επιβάλλονται και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

Πάντως, από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν πάψει να διαθέτουν πλαστικές σακούλες στους πελάτες τους, καθώς και ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών που δεν είναι καν υπόχρεοι, όπως οι περιπτερούχοι και οι ασχολούμενοι με το υπαίθριο εμπόριο

Τις διευκρινίσεις αυτές δίδει η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα και απεστάλη ήδη στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα.

Η εφαρμογή του μέτρου της επιβολής περιβαλλοντικού τέλους στη χρήση πλαστικής σακούλας άρχισε από την 1η Ιανουάριου 2018. Το τέλος ανέρχεται σε 3 λεπτά του ευρώ για κάθε λεπτή πλαστική σακούλα που διατίθεται στους καταναλωτές από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Επί του τέλους αυτούς επιβάλλεται ΦΠΑ 24%, οπότε η συνολική επιβάρυνση του καταναλωτή για κάθε σακούλα φθάνει τα 4 λεπτά του ευρώ. Το τέλος αποδίδεται ανά τρίμηνο στο Δημόσιο, με την ηλεκτρονική υποβολή σχετικών δηλώσεων από τους υπόχρεους τον αμέσως επόμενο μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, τα δημόσια ταμεία ενισχύθηκαν με περίπου 5 εκατ.

ευρώ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους από την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές σακούλες που διέθεσαν στους καταναλωτές οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Μόνο από τα σούπερ μάρκετ, τα έσοδα που εισπράχθηκαν άγγιξαν τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ άλλο 1 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε από τον ΦΠΑ επί του περιβαλλοντικού τέλους. Επιπλέον, η επιβολή του τέλους είχε ως συνέπεια τη μείωση στη χρήση της λεπτής πλαστικής σακούλας κατά 70% στα σούπερ μάρκετ.

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ στις 3 Αυγούστου περιλαμβάνονται πρόσθετες διευκρινίσεις και οδηγίες για χιλιάδες επιχειρήσεις που διαθέτουν στους πελάτες τους πλαστικές σακούλες, προκειμένου να εκπληρώνουν ορθά την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους.

Σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο:

1) Κάθε έμπορος ο οποίος διαθέτει στους καταναλωτές λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, εκτός από αυτούς που εκμεταλλεύονται περίπτερα και όσους ασκούν υπαίθριο εμπόριο οι οποίοι εξαιρούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους ανά τρίμηνο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου αυτού .Συνεπώς, εφόσον σε κάποιο τρίμηνο ο έμπορος δεν διέθεσε στους πελάτες του καμία λεπτή πλαστική σακούλα δεν υποχρεούται στην υποβολή μηδενικής δήλωσης περιβαλλοντικού τέλους. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει παύσει εξ ολοκλήρου τη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών στους πελάτες της, π.χ. διαθέτει χάρτινες ή άλλου τύπου σακούλες για τις οποίες δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος. Κατά συνέπεια στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται για τη μη υποβολή δήλωσης.

2) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί δήλωση περιβαλλοντικού τέλους με λάθη μπορεί να υποβληθεί νέα τροποποιητική (διορθωτική) δήλωση χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ. Αν από τη νέα δήλωση προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον περιβαλλοντικού τέλους (επειδή με την αρχική δήλωση δεν είχαν δηλωθεί όλες οι διατεθείσες πλαστικές σακούλες και είχε βεβαιωθεί χαμηλότερο ποσό τέλους), ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώνει το προκύπτουν επιπλέον ποσό τέλους προσαυξημένο με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ θα επιβαρύνεται και με αυτοτελές πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί βιβλία απλογραφικά ή 500 ευρώ αν τηρεί βιβλία διπλογραφικά. Αν από τη νέα δήλωση προκύπτει μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος τέλους, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται μόνο με το αυτοτελές πρόστιμο των 250 ή των 500 ευρώ.

3) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση διαθέτει περισσότερες της μίας εγκαταστάσεις, μέσω των οποίων διαθέτει πλαστικές σακούλες στους καταναλωτές, πρέπει να υποβάλλεται μία δήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό σακουλών που διατέθηκαν και το συνολικό ποσό περιβαλλοντικού τέλους που οφείλεται για το σύνολο των εγκαταστάσεων.

4) Αν το ποσό του ΦΠΑ εκροών του περιβαλλοντικού τέλους που προκύπτει από τα βιβλία, είναι μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο φόρο που αναγράφεται στον κωδ. 337 της δήλωσης ΦΠΑ, τότε η διαφορά καταχωρείται στον κωδ. 422 της δήλωσης ΦΠΑ.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°