Πρόταση ενισχύσεων στον νέο αναπτυξιακό Νόμο.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Α. Η πρόταση για τις Άμεσες Ενισχύσεις

1. Άμεσες επιχορηγήσεις θα πρέπει να προβλέπονται μόνο για επενδύσεις μικρής ή μεσαίας κλίμακας οι οποίες δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, είναι καινοτόμες σε προϊόντα ή διαδικασίες, και όπου μετέχουν νέοι επιστήμονες κατά προτεραιότητα. Ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή, κατά την οποία οι δημόσιοι πόροι είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και ο τραπεζικός τομέας φειδωλός, οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απόλυτα στοχευμένα

2. Η κρίση είχε ως συνέπεια το κλείσιμο πολλών παραγωγικών μονάδων και την θέση σε αχρηστία πολύ αξιόλογου μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομής. Οι επιλέξιμες δαπάνες άμεσων επιχορηγήσεων του αναπτυξιακού Νόμου θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην επαναλειτουργία αξιόλογων μονάδων. Η επιχορήγηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η επιχορήγηση αγοράς μόνο καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού θα οδηγήσει σε απορρόφηση σημαντικών πόρων ενώ δεν θα αξιοποιηθεί το αργούν δυναμικό της χώρας.

3. Τα παραγόμενα προϊόντα των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

4. Θα πρέπει δοθεί προτεραιότητα σε συνεργατικές επιχειρήσεις, έναντι των μεμονωμένων περιπτώσεων, όταν αυτές προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση επί μέρους παραγωγικών δραστηριοτήτων ή λειτουργούν πανελλαδικά σε συγκεκριμένους κλάδους.

5. Οι επιχειρήσεις έντασης εργασίας πρέπει να προωθούνται, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση παραγωγής προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας.

6. Το σύστημα αξιολόγησης των προτάσεων θα πρέπει να είναι πολύ απλό διότι η εμπειρία του παρελθόντος έδειξε ότι τα πολλά κριτήρια τελικά αποπροσανατολίζουν από το στόχο που είναι η επιλογή για χρηματοδότηση των καλύτερων προτάσεων.

 

Β. Η πρόταση για τις Έμμεσες Ενισχύσεις

Βασικό Κριτήριο Ενίσχυσης: Ο Δείκτης Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ)

Προτείνεται μια διαφορετική προσέγγιση για ένα νέο και Αυτόματο Μηχανισμό απονομής Έμμεσων κρατικών ενισχύσεων μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου που θα βασίζεται στο κριτήριο της Εγχώριας Προστιθεμένης Αξίας (ΕΠΑ), και στο αντικειμενικό αποτέλεσμα μιας επιχειρηματικής δράσης, και όχι στην πρόβλεψη του αποτελέσματος με την χρήση πολύπλοκων και διαβλητών διαδικασιών αιτήσεων, αξιολόγησης, εκτιμήσεων, επιτροπών και ενδιάμεσων συμβούλων.

Χαρακτηριστικά ενός πραγματικά νέου αναπτυξιακού νόμου:

  1. To μόνο τελικό ζητούμενο κάθε νέας επένδυσης που ενισχύεται, πρέπει να είναι η δημιουργία τελικού προϊόντος, διεθνώς εμπορεύσιμου με υψηλή ελληνική – εγχώρια προστιθέμενη αξία (ΕΠΑ) μεγαλύτερης του 35%.
  2. Η πρόταση αφορά ΜΟΝΟ τη δημιουργία τελικού προϊόντος, αποκλείοντας τις κάθε φύσης υπηρεσίες, ανεξάρτητες από το προϊόν.
  3. Η πρόταση αφορά τις έμμεσες ενισχύσεις, αλλά δεν αποκλείει την άμεση ενίσχυση στη βάση επιχειρησιακού σχεδίου με αξιοποίηση άλλων εργαλείων του Αναπτυξιακού Νόμου ή του ΕΣΠΑ. Οι έμμεσες ενισχύσεις θα υλοποιούνται, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, μέσω των λογιστικών τους βιβλίων. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της ΕΠΑ θα πρέπει να απαντήσει εντός ενός διαστήματος 30 ημερών από την προσκόμιση σε αυτήν της αίτησης που θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, θα θεωρείται αυτοδίκαια ότι υπάρχει έγκριση.
  4. Οι όποιες ελαφρύνσεις, θα εφαρμόζονται μέσω των λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων, τα οποία θα υπόκεινται σε έλεγχο ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως και για τα λοιπά οικονομικά στοιχεία της κάθε επιχείρησης.
  5. Η πρόταση αφορά συνεχή έμμεση ενίσχυση ανάλογα με τα Αποτελέσματα Χρήσης, καθόσον η ενίσχυση δεν βασίζεται σε business plan προθέσεων. Η πρόταση αυτή ουσιαστικά βοηθά δραστικά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις διότι τις στρέφει στην δημιουργία τελικού προϊόντος, με όποια μέσα και αν διαθέτουν ακόμη και με τα υφιστάμενα, με τις όποιες πωλήσεις, μικρές ή μεγάλες. Οι ελαφρύνσεις είναι αναλογικές, σύμφωνα με τις πωλήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος, δυναμικές και όχι στατικές, δηλαδή υπολογίζονται ανά έτος και όχι όπως με τον παρόντα νόμο άπαξ ανά επένδυση.
  6. Το ύψος και το είδος των ελαφρύνσεων θα περιγράφονται σαφώς στο ΦΕΚ του νέου αναπτυξιακού νόμου, και θα είναι γνωστές στους πάντες εκ των προτέρων. Οι όποιες ελαφρύνσεις θα είναι κλιμακωτές, ανάλογα με την επιτευχθείσα ΕΠΑ (π.χ. για ΕΠΑ από 35%-40% αυτές...., για ΕΠΑ από 40%-50% αυτές κ.ο.κ.), σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική αποκέντρωσης και ανάλογα το συνολικό ύψος πωλήσεων της εταιρείας
  7. Κάθε προϊόν που θα πωλείται, θα φέρει σήμα στην ετικέτα του με το ποσοστό της ΕΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα γνωρίζει και θα επιλέγει όχι μόνο με το κριτήριο της τιμής, αλλά και του ποσοστού της εγχώριας κατασκευής.

 

Η Πρόταση για μια Διαφορετική Διαδικασία

Συνοπτική Δήλωση ένταξης σε μια σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα.

  1. Υλοποίηση
  2. Έλεγχος των πωλήσεων των προϊόντων της επιχείρησης με κριτήριο τον Δείκτη της ΕΠΑ, ο οποίος περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. Ο Δείκτης ΕΠΑ απαιτείται να είναι μεγαλύτερος του 35% με επιπλέον κάποια άλλα κριτήρια, όπως, η γεωγραφική περιοχή, το ύψος πωλήσεων της επιχείρησης, τα παραστατικά κτλ, που υποβάλλει η ίδια η επιχείρηση.
  3. Αυτόματη παροχή της ενίσχυσης με φορολογικές, ασφαλιστικές απαλλαγές ή και τελών που εισπράττει το κράτος, ή οιοσδήποτε ευρύτερος δημόσιος φορέας, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων ενέργειας για την επόμενη οικονομική χρήση, εφόσον αντικειμενικά η επιχείρηση έχει καλύψει τα κριτήρια, με απλή κοινοποίηση από την επιχείρηση στις Αρχές. Οι Αρχές μπορούν να κάνουν είτε άμεσο έλεγχο είτε σε οιαδήποτε άλλη στιγμή θέλουν για την επιβεβαίωση της τήρησης των κριτηρίων. Αν διαπιστωθεί απόκλιση, έχουν δυνατότητα να ανακαλέσουν αναδρομικά τις απαλλαγές.

 

Για να ωφεληθεί μια επιχείρηση από το ευεργέτημα αυτού του αναπτυξιακού νόμου, προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία: άνοιγμα πίστωσης ανά επιχείρηση σε αρμόδιο φορέα, και χρέωση του λογαριασμού αυτού με τη δυνατότητα έκδοσης εκχωρήσιμων κουπονιών (voucher).

Στην πρόταση αυτή, μιλάμε για έμμεσες ενισχύσεις που υπολογίζονται ως ποσοστό επί των πωλήσεων κάθε προϊόντος της επιχείρησης που έχει ΕΠΑ μεγαλύτερη από 35%. Με την προτεινόμενη διαδικασία ο αιτών με μια απλή ηλεκτρονική δήλωση, αποφεύγει όλο το κόστος και την καθυστέρηση από ένα πλήρες μεν αλλά στην ουσία αυθαίρετο επενδυτικό σχέδιο μαζί με το βουνό από τα δικαιολογητικά. Η δε αξιολόγηση αντί να γίνει επί θεωρητικού αποτελέσματος, γίνεται επί πραγματικού βάσει αντικειμενικών δεικτών, στο τέλος της διαδικασίας, οπότε και γίνεται αυτόματα η παροχή της ενίσχυσης. Έτσι, χτυπιέται η επιδότηση της διαφθοράς και του παρασιτισμού.


Οι βασικοί στόχοι της πρότασης είναι:

α) η επικέντρωση στην δημιουργία υψηλής ΕΠΑ, μέσω της παραγωγής προϊόντων διεθνώς εμπορευσίμων και στις παραγωγικές επενδύσεις της μεταποίησης, που είναι και οι μόνες που δημιουργούν ποιοτικές και μόνιμες θέσεις εργασίας. Άλλως η χώρα μας θα χάσει την όποια παραγωγική βάση που της απομένει, καθώς τα εμπορεύσιμα προϊόντα πλέον θα εισάγονται, υποκαθιστώντας τα μη ανταγωνιστικά εγχώρια παραγόμενα προϊόντα. Η παραγωγή μέσω της μεταποίησης μπορεί διαχρονικά να εξασφαλίσει την προσέγγιση του επιπέδου διαβίωσης των ανεπτυγμένων χωρών, καθώς και την ποιοτική απασχόληση,

β) η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς,

γ) η έμμεση ενίσχυση που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μην εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, π.χ. το χρόνο της καταβολής της ενίσχυσης, ώστε αυτή να παράγει άμεσα αποτελέσματα στην λειτουργία της επένδυσης, και τέλος

δ) μια τέτοια ενίσχυση που δεν θα επιβαρύνει άμεσα την δημοσιονομική θέση της χώρας, ενώ και η παροχή των ενισχύσεων δεν θα επηρεάζεται από την κατάσταση ρευστότητας του δημοσίου. Αντίθετα την αυξάνει γιατί η ενίσχυση υπάρχει ταυτόχρονα με την επίτευξη νέων κερδών, δηλαδή νέων φόρων που ενισχύουν τη δημοσιονομική θέση της χώρας και αυξάνουν αντί να μειώνουν τη ρευστότητα του δημοσίου..

Συμπερασματικά:

Η ουσία της πρότασης είναι ότι ο παράγοντας της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας είναι το μέσον (εργαλείο) στρατηγικής αλλά και τακτικής, για μια υγιή ενδογενή αναπτυξιακή διαδικασία των Ελληνικών ΜμΕ, που ΜΟΝΟΝ μέσω αυτών μπορεί να αντιμετωπιστεί σε βιώσιμη βάση το πρόβλημα της ανεργίας στην χώρα μας. Ιδιαίτερα σήμερα που η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται στο ναδίρ, η επικέντρωση στην Ελληνική ΠΑ, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη και προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για το κτίσιμο της παραγωγικής ικανότητας των ΜΜΕ που είναι η σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας.

Η Εγχώρια προστιθέμενη αξία, της παραγωγής της γης και των ζώων, της μεταποίησης, του πολιτισμού, της ναυτοσύνης, του κοινοτισμού και της μαστορικής έρχονται τώρα να ξαναχτυπήσουν την πόρτα μας. Σαν εργαλείο και σαν στάση ζωής. Εξαρτάται πλέον από την απάντηση μας στο κάλεσμα αυτού του χτυπήματος.

⇒ Π.Α. επιχείρησης = Αξία πωλήσεων – ( Κόστος πωληθέντων + Υπηρεσιών τρίτων )

Alfred - 360°