Ψηφιακά Εργαλεία MME

Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:
•    εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
•    αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
•    ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
•    αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Ταυτότητα προγράμματος

•    Έναρξη προγράμματος στις 22/6/2022
•    Επιδότηση 90% της καθαρής αξίας (από 900,00€ έως 18.000,00€ ανάλογα τα ΕΜΕ)
•    Επιδοτείται μόνο λογισμικό και όχι Hardware

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.    Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
2.    Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 
3.    Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
4.    Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

Ύψος της Ενίσχυσης με κριτήριο την απασχόληση (Ε.Μ.Ε.)

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

€1.000,00

90%

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

€2.000,00

90%

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ

€4.000,00

90%

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

€6.000,00

90%

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

€10.000,00

90%

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

€12.000,00

90%

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

€15.000,00

90%

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

€ 20.000,00

90%

 

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Alfred - 360°