Το βασικότερο κριτήριο μείωσης κινδύνων από τη διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι η ύπαρξη συνεκτικών σχεδίων απρόσκοπτης λειτουργίας των πληροφοριακών υποδομών.

Η Revival προσεγγίζει ολιστικά το σχεδιασμό των πληροφοριακών υποδομών - Προσφέρει εναλλακτικά σενάρια για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων.

Η πολιτικές ανάκαμψης επικεντρώνονται στις στρατηγικές, διαδικασίες και αρχιτεκτονικές των πληροφοριακών συστημάτων, με σκοπό την γρήγορη ανάκαμψη λειτουργίας κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών σε περίπτωση καταστροφών.

Tο κάθε εναλλακτικό σενάριο υλοποίησης λύσεων BCP/DR,  αφενός λαμβάνει υπόψη την έκθεση σε κίνδυνο (Risk Exposure) που πιθανά εκτίθεται ο εκάστοτε οργανισμός, αφετέρου το επίπεδο εξασφάλισης που προσφέρει η κάθε λύση.