Οι εκθέσεις των επιχειρήσεων (Business Reports), είναι ένα είδος εργαλείων αναφορών με πολύ πλούσιες δυνατότητες (drill down, ταξινόμηση, παροχή φίλτρων, ομαδοποιήσεις) στις οποίες αναλύεται, με πολύ φιλικό τρόπο, στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη η πληροφορία. Παρουσιάζεται μια κατάσταση (πραγματική ή σενάριο) που σκοπό έχει την εφαρμογή των στατιστικών μοντέλων και δεικτών που προκύπτουν, σε μια σειρά από προτάσεις και δράσεις για την βελτίωση των διαδικασιών και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Business Reports στον τομέα του Sales - Cost Analysis είναι:  

  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης συναρτήσει των εξόδων (σταθερών και μεταβλητών). 
  • Παρουσίαση του Break Even (σημείο μηδέν) της εταιρίας.
  • Ανάλυση των στοιχείων, των μεταβλητών και σταθερών εξόδων, ανά κέντρο κόστους.
  • Εμφάνιση έξοδων, μισθοδοσίας και πωλήσεων ανά Revenue Center.
  • Προσδιορισμός των λογιστικών αποτελεσμάτων ανά Revenue Center με καταμερισμό εξόδων του κέντρο κόστους διοίκησης στα επιμέρους Revenues Centers.