Σε 90 δόσεις η ρύθμιση χρεών άνω των 600.000 προς το ΙΚΑ.

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που απαιτείται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), για τη ρύθμιση χρεών προς το ΙΚΑ που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ προσδιορίζει νέα εγκύκλιος του ΙΚΑ, η οποία διαχωρίζει τους οφειλέτες σε δυο κατηγορίες: α) στους οφειλέτες που είναι σε καθεστώς πτώχευσης και β) στους οφειλέτες που βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ρύθμιση των οφειλών μπορεί να γίνει σε 90 δόσεις και οι διατάξεις του ΚΕΔΕ εφαρμόζονται από το ΚΕΑΟ για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών που διαβιβάζονται σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4172/2013.

Για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 62α του ΚΕΔΕ και τις ασφαλιστικές οφειλές, με το άρθρο 119 του Ν.4387/2016 συστήνεται επιτροπή αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί αιτημάτων ρύθμισης οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ ΚΕΑΟ των πτωχών οφειλετών, καθώς και των υπό εξυγίανση οφειλετών.

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήματος ρύθμισης οφειλών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την αποδοχή του αιτήματος των οφειλετών προς ρύθμιση των οφειλών άνω των 600.000 ευρώ είναι οι εξής:

1. Για τους οφειλέτες σε πτώχευση

α) κατά τον χρόνο εξέτασης της αίτησης ο οφειλέτης ή αιτών που ευθύνεται για την πληρωμή χρεών άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου (έστω και αν το τελευταίο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης), πρέπει να έχει κηρυχθεί και να βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης,
β) τα χρέη να είναι προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή και προς τρίτους μόνον εφόσον έχουν συμβεβαιωθεί με τα χρέη προς το Δημόσιο και ΦΚΑ,
γ) τα χρέη να είναι πτωχευτικά, δηλαδή να έχουν βεβαιωθεί πριν από την κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης και να ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξάρτητα αν η βεβαίωσή τους έγινε μετά την κήρυξη σε πτώχευση,
δ) ο αιτών να μην έχει καταδικασθεί, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πτώχευσης, για το αδίκημα της δόλιας χρεοκοπίας, ούτε να έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή να εκκρεμεί ποινική δίκη για το αδίκημα αυτό.

2. Για τους υπό εξυγίανση οφειλέτες
α) οι οφειλέτες να έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα,
β) τα χρέη να μη ρυθμίζονται από τη συμφωνία και να γεννήθηκαν ή να ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή της, ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης.

Πώς αξιολογούνται οι αιτήσεις

1 .Για τους πτωχούς οφειλέτες.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων για την αποδοχή ή μη της αίτησης ρύθμισης του πτωχού οφειλέτη συνεκτιμώνται στοιχεία που αφορούν την προσωπική και οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και από τα οποία αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία άμεσης ή και εφάπαξ πληρωμής του συνόλου ή μέρους των χρεών του και στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται το επισφαλές ή μη της είσπραξης των απαιτήσεων του Ιδρύματος, και ιδίως:
α) η ύπαρξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας του πτωχού, η αξία και τα τυχόν βάρη αυτής,
β) η εν γένει οικονομική και επαγγελματική κατάσταση, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του πτωχού και των μελών της οικογένειάς του,
γ) οι προς τρίτους υποχρεώσεις του (υποχρέωση διατροφής, χρέη προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες),
δ) το ύψος και το είδος των χρεών (βασικού και ηροσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής),
ε) το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της πτώχευσης, η ύπαρξη ή μη πτωχευτικής περιουσίας και η αξία αυτής, η αναγγελία ή μη άλλων πιστωτών, τα προνόμια και το ύψος των απαιτήσεων αυτών.
Δεν θα προωθούνται στην επιτροπή για εξέταση αιτήματα περί ρύθμισης των πτωχευτικών χρεών όταν η πτώχευση έχει κηρυχθεί πρόσφατα. Θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουν οι εργασίες της πτώχευσης ώστε να γνωρίζουμε τουλάχιστον το ύψος των πιστώσεων που επαληθεύτηκαν, τα τυχόν προνόμιά τους, το ύψος του ενεργητικού αλλά και τo αποτέλεσμα των προσπαθειών του αρμόδιου ΚΠΛΟ για αναγκαστική είσπραξη.

2. Για τους υπό εξυγίανση οφείλετες.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων για την αποδοχή ή μη της αίτησης ρύθμισης του υπό εξυγίανση οφειλέτη συνεκτιμώνται στοιχεία όπως
α) ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης της συμφωνίας εξυγίανσης που επικυρώθηκαν δικαστικά,
β) το προφίλ του οφειλέτη, όπως αυτό θα αποτυπώνεται στις απόψεις του αρμόδιου ΚΕΑΟ,
γ) το ύψος της συνολικής οφειλής.

Όροι ρύθμισης της οφειλής.

Η ρύθμιση μπορεί να αφορά είτε την απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από την καταβολή μέρους ή όλων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, των πρόσθετων τελών και προστίμων με εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου, είτε στην καταβολή του βασικού χρέους και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε συνεχείς μηνιαίες δόσεις, είτε σε συνδυασμό και των δύο περιπτώσεων. Ως βασικό χρέος θεωρείται το σύνολο των βεβαιωμένων χρεών, όπως το ύψος τους έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ρύθμισης, μετά και από τυχόν πληρωμή ή νόμιμη διαγραφή, χωρίς τις κατά το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να uπερβεί τις ενενήντα (90). Από την ημεραμηνία έκδοσης της απόφασης για τη ρύθμιση, οι δόσεις δεν επιβαρύνονται με επιπλέον προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση ίση με ποσοστό 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της ρύθμισης από τον οφειλέτη και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες. Η ρύθμιση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη εμπρόθεσμης πληρωμής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων. Σε περίπτωση πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης, η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδίκαια, χωρίς δήλωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ ΚΕΑΟ, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως απαιτητό το υπόλοιπο χρέος με το σύνολο των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες επιβαρύνεται από τη βεβαίωσή του μέχρι την εξόφλησή του.

Η αποδοχή της ρύθμισης από τον πτωχό ή υπό εξυγίανση οφειλέτη γίνεται με ρητή, ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους δήλωσή του που καταχωρίζεται στο σώμα της απόφασης για τη ρύθμιση και υπογράφεται από αυτόν παρουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ΚΕΑΟ μέσα σε έναν (1) μήνα από την πρόσκλησή του.

Η υποδοχή της ρύθμισης αποτελεί αναγνώριση της ύπαρξης και του ύψους του παλαιού χρέους (βασικού και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής).

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°