Σε ισχύ ο αναπτυξιακός νόμος τον Σεπτέμβριο.

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016
Σε ισχύ ο αναπτυξιακός νόμος τον Σεπτέμβριο.

Τον Σεπτέμβριο «ανοίγει» για υποβολή αιτήσεων ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Η ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Οικονομίας διατείνεται πως αρχικά θα τεθούν σε ισχύ τα εξής τέσσερα από τα οκτώ καθεστώτα που περιλαμβάνει ο νόμος: γενική επιχειρηματικότητα, ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επενδύσεις μείζονος μεγέθους.

Υπενθυμίζεται πως κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με υπουργική απόφαση. Από εκεί και πέρα, ο νόμος περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα βασικά καθεστώτα για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος ενεργοποίησής τους. Πρόκειται για τις επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜμΕ, τις επιχειρηματικές συστάδες (clusters), τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ταμεία συμμετοχών και τα ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια.

Οσον αφορά στη χρηματοδότηση που παρέχει ο αναπτυξιακός, δεν μπορεί να υπερβεί το 45% του κόστους επένδυσης. Από το μέγεθος της επιχείρησης και την έδρα της προκύπτει το ακριβές ποσοστό επιδότησης. Αυτοί οι δύο παράγοντες συνθέτουν το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ, πίνακας). Ενδεικτικά αναφέρεται πως βάσει αυτού, ένα σχέδιο ύψους 50.000 ευρώ που θα κατατεθεί από μία Ομάδα Παραγωγών στπν Ηπειρο, στη Θεσσαλία ή την Πελοπόννησο και θα αφορά σε μια μικρή επιχείρηση θα επιδοτηθεί με 22.500 ευρώ. Αντίστοιχη επένδυση στα Ιόνια Νησιά ή στην Κρήτη θα λάβει 17.500 ευρώ

Στο μεταξύ, από 1.1.2017 έρχονται αυξήσεις στα ποσοστά ενίσχυσης τεσσάρων περιφερειών (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα). Γεγονός που οφείλεται στην υποχώρηση που καταγράφηκε στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών, το οποίο λαμβάνεται υπόψη από την Ε.Ε. για τη διαμόρφωση των ποσοστών ενίσχυσης. Πέραν της επιχορήγησης, παρέχεται επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης άλλων «εργαλείων», με βασικότερο αυτό των φοροαπαλλαγών. Επονται επιλογές, όπως είναι η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η επιδότηση μισθολογικού κόστους, σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων κλπ.

Σημειώνεται πως στους κλάδους που θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα από το νέο αναπτυξιακό νόμο συμπεριλαμβάνονται η αγροδιατροφή (από το χωράφι έως τον τουρισμό) και αυτός της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών [«Software Engineering made in Greece» - Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού: γενικά, Μηχανικής, ηλεκτρονικής υγείας, ρομποτικής, αεροδιαστημικής, αναψυχής (π.χ. video games), ασφάλειας κλπ.]

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του αναπτυξιακού είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στπν ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • ατομική επιχείρηση,

  • εμπορική εταιρία,

  • συνεταιρισμός,

  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016,

  • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

  • επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,

  • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

2. Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

3. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος:

  • Οι προβληματικές επιχειρήσεις

  • Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή,

  • Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Αναφορικά με τον παλιό αναπτυξιακό νόμο, 200 εξωτερικοί συνεργάτες του υπουργείου εκτιμάται πως θα αξιολογήσουν μέσα στο επόμενο τετράμηνο περίπου 800 επενδύσεις που εκκρεμούν. Εμφαση θα δοθεί στις συγχρπματοδοτούμενες και από το ΕΣΠΑ επενδύσεις, καθώς και σε αυτές που αφορούν στα εννέα νησιά που έχουν πληγεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων είναι επίσης οι μεταποιητικές επενδύσεις και αυτές που αφορούν σε φωτοβολταϊκά.  

Alfred - 360°