Σε πέντε δόσεις ο ΕΝΦΙΑ

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017
Σε πέντε δόσεις ο ΕΝΦΙΑ

Την εξόφληση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του 2017 σε 5 μηνιαίες δόσεις τη χρονική περίοδο από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους έως τον Ιανουάριο του 2017, καθώς και την επίσπευση της διαδικασίας πληρωμής των επιστροφών φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων μέχρι 10.000 ευρώ και των επιστροφών ΦΕΙΑ μέχρι 10.000 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους επιχειρήσεις προβλέπουν διατάξεις που περιλαμβάνονται σε τροπολογία την οποία κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος.

Με την ίδια τροπολογία νομοθετούνται:

■ Αφορολόγητα χρηματικά έπαθλα για όσους καταναλωτές συναλλασσόμενους με πλαστικό χρήμα κερδίζουν στις κληρώσεις που θα οργανώνει κάθε μήνα το υπουργείο Οικονομικών.

■ Διευκολύνσεις σε κατ’ επάγγελμα αγρότες για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 8.636 - 9.545 ευρώ.

■ Μειώσεις στη φορολογία των κερδών τα οποία προέρχονται από πωλήσεις τίτλων που διαπραγματεύονται σε μη οργανωμένη αγορά και τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

Με άλλη τροπολογία του υπουργού Οικονομικών προαναγγέλλεται η δημιουργία ενός νέου συστήματος αντικειμενικών αξιών (με νέες τιμές ζώνης και νέους αυξητικούς και μειωτικούς συντελεστές), το οποίο θα προσδιορίζει τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων σε επίπεδα όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές τιμές τους. Η τροπολογία προβλέπει τη σύσταση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με επικεφαλής τον υπουργός Οικονομικών, η οποία θα αναλάβει την εποπτεία της διαδικασίας δημιουργίας του νέου «αντικειμενικού» συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Αναλυτικά, με 2 τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών προβλέπονται τα εξής:

1) Εξόφληση ΕΝΦΙΑ έτους 2017 σε 5 μηνιαίες δόσεις: Ειδικά για το έτος 2017, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα μπορεί να εξοφληθεί σε πέντε ίσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουάριου 2018. Σημειώνεται ότι, όπως ήδη έχει επισημάνει η «Ν», τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2017 θα «αναρτηθούν» περί το τέλος Αυγούστου στους λογαριασμούς που έχουν στο σύστημα TAXISnet περίπου 7,35 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 50.000 νομικά πρόσωπα. Ο υπολογισμός τόσο του κύριου όσο και του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ θα γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε πέρυσι.

2) Σύσταση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής για την εποπτεία του έργου της εναρμόνισης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς: Προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής για τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος αξιών ακινήτων, ώστε να επιτευχθεί μια κατά το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις πραγματικές αγοραίες τιμές τους. Όπως αποκαλύπτεται, ειδικότερα, στην αιτιολογική έκθεση, οι δράσεις που θα συντονίζει η Επιτροπή προβλέπουν την αξιοποίηση μιας βάσης δεδομένων με την ονομασία «Τράπεζα Αξιών Ακινήτων», που έχει δημιουργηθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων», προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται διαρκώς σε αυτήν να αποτελούντο υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος εκτίμησης ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

Στη Διαρκή Συντονιστική Επιτροπή θα συμμετέχουν ο υπουργός Οικονομικών, ως πρόεδρος, και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο», ο πρόεδρος του Τεχνική Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, ως μέλη.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να προτείνει ένα νέο σύστημα καθορισμού ημών ζώνης και συντελεστών αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, οι οποίες θα αντανακλούν όσο το δυνατόν πιστότερα τις αγοραίες τιμές.

3) Φοροαπαλλαγή χρηματικών επάθλων από λοταρίες: Απαλλάσσονται από τον φόρο κερδών από τυχερά παίγνια τα χρηματικά ή κάθε είδους έπαθλα που προσφέρονται μέσω προγράμματος δημοσίων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

4) Επιστροφές φόρων έως 10.000 ευρώ χωρίς έλεγχο: Ορίζεται ότι σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή ΦΠΑ, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα, χωρίς έλεγχο, εκτός εάν έχει παρέλθει η τριετής προθεσμίας παραγραφής. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες -κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές αυτές δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

5) Εκ των υστέρων αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης φόρου σε κατ’ επάγγελμα αγρότες: Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, χωρίς επιβάρυνση με κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, σε όσους κατ’ επάγγελμα αγρότες, λόγω μη έγκαιρης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των σχετικών μ’ αυτούς κωδικών 037-038 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, έχασαν το δικαίωμα της ετήσιας έκπτωσης φόρου εισοδήματος των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με παροχή αφορολόγητου ορίου εισοδήματος 8.636-9.545 ευρώ. Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν από 1-8-2017 έως 31-10-2017.

6) Φορολόγηση κερδών φυσικών προσώπων από πωλήσεις τίτλων που διαπραγματεύονται σε μη οργανωμένη αγορά με συντελεστή 15%: Παύουν να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστές κλιμακούμενου ς από 22% έως και 45%, τα κέρδη των φυσικών προσώπων από μεταβίβαση τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μη οργανωμένη αγορά. Εφεξής το προκύπτον εισόδημα από τις πράξεις αυτές θα φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, δηλαδή με συντελεστή 15%. Η διάταξη αυτή ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η-1-2017 και μετά.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°