Στις 120 δόσεις μεσαίοι και μεγάλοι οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018
Στις 120 δόσεις μεσαίοι και μεγάλοι οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΚΕΑΟ εξειδικεύει τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και την αντίστοιχη υπουργική απόφαση και προβλέπει πως στη ρύθμιση που προσφέρει έως και 120 δόσεις μπορούν πλέον να ενταχθούν και οφειλές του 2017, όπως επίσης και μεγαλύτερα από 50.000€ χρέη. Συνεπώς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και χρέη προς τον ΕΦΚΑ από 20.000 έως 125.000 ευρώ (αρκεί να υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους) το ΚΕΑΟ χορηγεί ρύθμιση μόνο αν ο λόγος του χρέους (αφού αφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων) προς το εισόδημα είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Οι προτάσεις ρύθμισης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

■ Διαγραφή του 8 5% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους.

■ Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

■ Μείωση του αριθμού των δόσεων βάσει του 1/3 του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος Αξιολόγηση Για τους μεγαλοοφειλέτες, με χρέη που υπερβαίνουν τις 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους.

Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής έως και 50%, αρκεί να τηρούνται δυο βασικοί κανόνες:

1. διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων απαγορεύεται.

2. διαγραφή βασικής οφειλής δεν επηρεάζει ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα αλλά χρωστούν στον ΕΦΚΑ από 20.000€έως 125.000€ χορηγείται ρύθμιση μόνο εφόσον πληρούται το τυποποιημένο κριτήριο βιωσιμότητας, δηλαδή αν ο λόγος του χρέους προς το εισόδημα είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Σε αυτή την περίπτωση προσφέρεται διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους, ελάχιστη δόση 50 ευρώ και μέγιστο πλήθος 120, αλλά και ανάλογη μείωση του αριθμού των δόσεων βάσει του 1/3 του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος.

Αντίστοιχα για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με συνολικές οφειλές άνω των 125.000€ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

Για τη διαμόρφωση προτάσεων-λύσεων ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων και το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών, που υποβάλλουν από κοινού αίτηση και ευθύνονται αλληλεγγύως για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών. Για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων -ακίνητων, κινητών και εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα γνωστά από τον Δεκέμβρη κριτήρια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον υπολογισμό του εισοδήματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2017 καθώς έχει αλλάξει το φορολογικό έντυπο Ε3.

Εκτός της ευκαιρίας ρύθμισης μένουν:

■ οφειλές πάνω από 20.000€ και περιουσία που ξεπερνά το 25πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής.

■ οφειλή πάνω από 50.000 ευρώ και περιουσία που ξεπερνά το μεγαλύτερο μεταξύ του 25x50.000 ήχου 20πλάσιου της προς ρύθμιση οφειλής.

■ οφειλή που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και αξία περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνά το μεγαλύτερο μεταξύ του 20x200.000 ή του 15πλάσιου της οφειλής.

Η ρύθμιση χάνεται και αναβιώνουν τόκοι και προσαυξήσεις όταν:

■ δεν καταβληθούν ή καταβληθούν μερικώς έως 3 δόσεις.

■ δεν υποβληθεί ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής.

■ δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν τρέχουσες οφειλές, δηλαδή οφειλές που γεννήθηκαν μετά τις 31/12/2017.

 

Πηγή: ΈΘΝΟΣ

Alfred - 360°