Στοίχημα επιβίωσης σε 120 δόσεις για τις επιχειρήσεις

Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017
Στοίχημα επιβίωσης σε 120 δόσεις για τις επιχειρήσεις

Πρεμιέρα κάνει αύριο ο εξωδικα­στικός συμβιβασμός ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων. Για ορισμένες αποτελεί ίσως την τελευ­ταία ευκαιρία για τη διάσωσή τους.

Ανάλογα με την περίπτωση, ο αριθ­μός των δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο μπορεί να φτάνει και τις 120, το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ, ενώ στη ρύθμιση υπάγονται μόνο χρέη προς το Δημόσιο που είχαν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανε­ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων περιγράφεται τι ισχύει ανά κατηγορία οφειλής, πότε επιτρέπεται η διαγραφή χρέους, πότε χάνεται η ρύθμιση και ποια εισοδήματα λαμβάνονται υπό­ψη για την αποπληρωμή, καθώς και πότε παγώνουν οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί κατά του οφειλέτη.

Ανάλογα με το ύψος της οφειλής καθορίζονται και οι δόσεις. Έτσι, για χρέη έως 3.000 ευρώ η τμηματική κα­ταβολή μπορεί να γίνει σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορ­φώνεται στα 50 ευρώ και δυνατότητα διαγραφής ποσού δεν υφίσταται. Για χρέη από 3.000 έως 20.000 ευρώ, η εξόφληση μπορεί να γίνει σε μέχρι 120 δόσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 50 ευρώ δίχως να προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής χρέους.

Επιπλέον όφελος για εκείνους που θα ενταχθούν στο μέτρο είναι ότι κα­τά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται πρόστιμα, προσαυξήσεις ή τόκοι εκ­πρόθεσμης καταβολής, ενώ η επιχεί­ρηση μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας.

Εφόσον ότι σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, δηλαδή από τα παλαιότερα χρέη προς τα νεότερα, με κριτήριο το χρόνο κατά τον οποίο αυτά δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν. Ο οφειλέτης για να εξυπηρετήσει το χρέος του μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο πραγματικά εισοδήματα, φορο­λογητέα ή μη, όπως κέρδη από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας της πιο κερδοφόρου χρήσης της τελευ­ταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς επίσης μισθούς, ενοίκια και τόκους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν επιτρέπεται παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ούτε ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου με άλλα ανταλλάγματα, για παράδειγμα ακί­νητα, αντί για χρήματα. Σε περίπτω­ση που ο οφειλέτης έχει ήδη κάποια ρύθμιση χρέους στην Εφορία, τότε ο εκπρόσωπος του Δημοσίου μπορεί να αποδεχθεί την τροποποίησή της επεκτείνοντας τον αριθμό των δόσε­ων σε 120.

ΠΑΓΩΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ.

Από την στιγμή της ένταξης στον εξωδικα­στικό συμβιβασμό αναστέλλονται το μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης περιουσιακών στοιχείων (κυρίως κατασχέσεις) για διάστημα από 70 ημέρες έως και 6 μήνες, κατόπιν έκ­δοσης σχετικής απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο. Αναστολή για τις οφειλές που υπάγονται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό επιτρέ­πεται από την ημερομηνία κατά την οποία ο συντονιστής της διαδικασί­ας (σ.σ. ορίζεται από το κράτος) θα ενημερώσει την αρμόδια εφορία ότι ο οφειλέτης κατέθεσε αίτηση υπαγω­γής στη ρύθμιση. Η αναστολή αφορά τόσο κατασχέσεις και πλειστηριασμούς όσο και ασφαλιστικά μέτρα. Όποια από αυτά διενεργηθούν μετά την κοινοποίηση του αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, θα θεωρούνται άκυρα. Μετά την αναστολή δεν επιτρέπεται επίσης η εγγραφή επί των οφειλών οποιοσδήποτε υποθήκης προκειμένου να διασφαλιστούν οι πιστωτές.

ΠΟΤΕ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ.

 Εφόσον ο οφειλέτης δεν πληρώσει τρεις δόσεις, τότε η ρύθμιση χάνεται. Το ίδιο συμβαί­νει εφόσον η επιχείρηση καθυστερήσει πέραν των τριών μηνών από τη σχετική προθεσμία να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα­τος και ΦΠΑ. Επίσης ο επιχειρηματίας χάνει τη ρύθμιση εφόσον εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρα­λείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει σε δόσεις οφειλές προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων, οι οποίες είχαν βεβαιωθεί μετά τις 3) Δεκεμβρίου 2016. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, επέρχεται αυτοδίκαιη ανατροπή της σύμβασης με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση πληρωμή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, μαζί με αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκ­πρόθεσμης καταβολής.

Σημειωτέον ότι για χρέη έως 20.000 ευρώ) το Δημόσιο δεν χρειάζεται να υποβάλει πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών. Εφόσον πάντως το Δημόσιο δεν συμμετείχε στη διαδικασία διαπραγ­μάτευσης ή καταψήφισε την πρόταση αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των άλλων πιστωτών, τότε η σύμβαση καθίσταται δεσμευτική και για το Δημόσιο.

Πόντιος η σύμβαση αναδιάρθρωσης μπορεί να ακυρωθεί για όλους τους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, έπειτα από δικαστική από­φαση κατόπιν αίτησης τρίτου πιστωτή.

 

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Alfred - 360°