Συγκεντρωτικές καταστάσεις, χρόνος υποβολής και πρόστιμα

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018
Συγκεντρωτικές καταστάσεις, χρόνος υποβολής και πρόστιμα

Α. Χρόνος υποβολής

Με την απόφαση ΠΟΛ. 1033/2018, ορίστηκε πλέον γενικώς ότι οι καταστάσεις πελατών - προμηθευτών που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Επισημαίνουμε ότι με την απόφαση αυτή δεν παρατείνεται ουσιαστικά μόνο η φετινή καταληκτική ημερομηνία, αλλά μετατίθεται γενικά αυτή στο τέλος του Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Επίσης, για τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί πλέον να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Β. Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών – προμηθευτών που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. και την απόφαση ΠΟΛ. 1022/31-1-2014, αποτελούν δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα.

Για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (περ. α’ της παρ. 1 σε συνδυασμό με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ - ν. 4174/2013).

Το πρόστιμο επιβάλλεται για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση, ανεξάρτητα από το πλήθος των μεταβαλλόμενων στοιχείων. 

Επισημαίνουμε ότι, δεδομένου ότι η απόφαση ΠΟΛ. 1022/2014 προβλέπει γενικά την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων τριμηνιαίως (δηλαδή, 4 δηλώσεις ετησίως, αν και με κοινή, πλέον, καταληκτική προθεσμία), η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων πελατών - προμηθευτών για 1 έτος συνεπάγεται ουσιαστικά την επιβολή προστίμου 400 € (100 € x 4). Επιβάλλεται, δηλαδή, ξεχωριστό πρόστιμο για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή εκάστου τριμήνου, παρά το γεγονός ότι συμπίπτει η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής τους. Σχετ. και η εγκ. ΠΟΛ. 1026/2018.

Γ. Ελλιπής υποβολή.

Ως ελλιπής κατάσταση φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, νοείται, σύμφωνα με την εγκ. ΠΟΛ. 1252/2015, η κατάσταση στην οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις στοιχεία, ή στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί, αυτά δεν είναι πλήρη ή δεν έχουν αναγραφεί κατά τρόπο ώστε να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση του φορολογούμενου.

Παρά το γεγονός ότι η εγκ. ΠΟΛ. 1252/2015 ορίζει ως άνω ειδικώς την έννοια της ελλιπούς κατάστασης φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, εν τούτοις στις περιπτώσεις υποβολής ελλιπών συγκεντρωτικών καταστάσεων δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται πρόστιμο κατά τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων των περ. α’ της παρ. 1 και α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).

Αναλυτικότερα, από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, στις περιπτώσεις ελλιπών δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, επιβάλλεται πρόστιμο μόνο στην περίπτωση ελλιπών δηλώσεων στις φορολογίες κεφαλαίου (όπου επιβάλλεται πρόστιμο, όπως αναφέρεται σχετικά στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 «για κάθε παράβαση των περ. α’ ... της παραγράφου 1». Αντιθέτως, για τις λοιπές φορολογίες και πάντα σε σχέση με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54, επιβολή προστίμου προβλέπεται μόνο σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα)

Το ίδιο προκύπτει εξάλλου και βάσει της εγκ. ΠΟΛ. 1252/2015 όπου αναφέρεται σχετικώς ότι «πρόστιμο υποβολής ελλιπούς δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα κατά το άρθρο 54, παρ. 2, περ. α’ ΚΦΔ, προβλέπεται μόνον στις φορολογίες Κεφαλαίου.»

Alfred - 360°