Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές επιλογές - στόχους:

  • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός: Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.
  • Ψηφιακή Βιομηχανία: Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.
  • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα: Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Περίοδος υποβολής: 6/10/2020 έως 27/11/2020 (ώρα 15:00)

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Όροι και προϋποθέσεις: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες) με κλεισμένες (2) διαχειριστικές χρήσεις έως 31/12/2020 και υπό σύσταση επιχειρήσεις που ενισχύονται μέσω ΓΑΚ ή Κανονισμού De Minimis.

Τι χρηματοδοτείται: Κτιριακά, Μηχανήματα-Εξοπλισμός, Μεταφορικά μέσα, Δαπάνες Προσωπικού, Δαπάνες προς τρίτους.

Προϋπολογισμός Δράσης: 10.000.000€

Προϋπολογισμός έργων: 20.000€ - 300.000€ (Κανονισμός De Minimis) / 20.000€ - 1.000.000€ (ΓΑΚ)

Ένταση Ενίσχυσης: Έως 65%

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

  • 70% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (κατηγορία Γ1 και Γ4)
  • 30% για τις νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις (κατηγορίες Γ2 και Γ3, Γ5, Γ6)

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βασίλειος Ζύμνης
Alfred - 360°