Σύν. χρεωστικών τόκων & συναφών εξόδων (χρηματοοικονομικά έξοδα)

Alfred - 360°