Σύνολο καθ. αξίας παγίων (αναπόσβεστη)

Alfred - 360°