Τα 25 σημεία SOS στο νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
Τα 25 σημεία SOS στο νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης

Τα σημεία αυτά έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που επέρχονται φέτος όσον αφορά την υποβολή και την εκκαθάριση των δηλώσεων των εγγάμων, τη φοροαπαλλαγή των τεκμαρτών εισοδημάτων από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων, τον τρόπο δήλωσης των εισοδημάτων, τον τρόπο φορολόγησης των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειες τους και τις ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων και εσόδων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων. Η «Ν» κωδικοποίησε τα σημεία, όπως αυτά προκύπτουν από την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γ. Πιτσιλά, με την οποία καθορίστηκαν ο τύπος και το περιεχόμενο των φετινών φορολογικών εντύπων, καθώς και οι διαδικασίες υποβολής και εκκαθάρισης των φόρων επί των εισοδημάτων του 2018.

Οι νέοι κωδικοί και οι αλλαγές που επήλθαν φέτος στην υποβολή και την εκκαθάριση Ιδιαίτερη προσοχή σε 25 σημεία πρέπει να επιδείξουν φέτος οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2018. Τα σημεία αυτά έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που επέρχονται φέτος όσον αφορά την υποβολή και την εκκαθάριση των δηλώσεων των εγγάμων, τη φοροαπαλλαγή των τεκμαρτών εισοδημάτων από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων, τον τρόπο δήλωσης των εισοδημάτων, τον τρόπο φορολόγησης των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειες τους και τις ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων και εσόδων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα προκύπτουν από την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή για τον τύπο και το περιεχόμενο των φετινών φορολογικών εντύπων και τις διαδικασίες υποβολής και εκκαθάρισης των φόρων επί των εισοδημάτων του 2018, οι φορολογούμενοι, πριν και κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων, θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία: Υποβολή δηλώσεων από εγγάμους και μέρη συμφώνων συμβίωσης

1.         Κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι, αλλά και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης. Εφόσον τα ζευγάρια αυτά θέλουν να υποβάλουν κοινή δήλωση οφείλουν να ενημερώσουν το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής

2.         Οι έγγαμοι μπορούν να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές τους δηλώσεις, ο καθένας για τα εισοδήματά του, αρκεί μόνο ο ένας εκ των δύο να δηλώσει την επιλογή αυτή σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet, το αργότερο έως τις 28 Φεβρουάριου. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και για τον άλλο σύζυγο

3.         Οι σύζυγοι πρέπει να υποβάλουν χωριστά φορολογικές δηλώσεις χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ με τις παραπάνω μεταβολές

4.         Στο κάτω μέρος του πίνακα 1, στην 1η σελίδα του φετινού εντύπου Ε1, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογούμενου, προστέθηκε νέα ένδειξη για όσους συζύγους επιλέγουν την υποβολή χωριστών δηλώσεων. Δίπλα από τη φράση «χωριστή δήλωση συζύγων», ο σύζυγος που έχει εκδηλώσει την επιθυμία να υποβάλει χωριστή δήλωση πρέπει να κλικάρει πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» και στη συνέχεια να αναγράψει τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου

5.         Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογούμενων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστών δηλώσεων, εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, οφείλει, στη χωριστή δήλωση που θα υποβάλει, να συμπληρώσει τον κωδικό 801 του πίνακα 6 με τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου, καθώς και τον κωδικό 092 που αφορά τη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την νέα ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο», η οποία έχει προστεθεί στον αναδυόμενο πίνακα επιλογών

6.         Σε κάθε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης από εγγάμους ή μέρη συμφώνων συμβίωσης (ΜΣΣ), που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον 67% αναπηρία τα οποία δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, οι κωδικοί 005006 του πίνακα 3 στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των τέκνων αυτών για την εξασφάλιση μείωσης φόρου 200 ευρώ συμπληρώνονται μόνο από τον σύζυγο ή το ένα ΜΣΣ κι αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο της συζύγου ή του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης

7.         Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή ΜΣΣ έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο / ΜΣΣ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο / ΜΣΣ

Στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται διασταύρωση και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι το τέκνο με αναπηρία δηλώθηκε και από τους δύο συζύγους / ΜΣΣ, η μείωση φόρου γίνεται στον σύζυγο/ΜΣΣ με τον μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος

8.         Σε κάθε περίπτωση εγγάμων που υποβάλλουν κοινή δήλωση θα διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και θα εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο εκκαθαριστικά με πιστωτικά ποσά, αυτά θα επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά

9.         Εφόσον από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκόψει επιπλέον φόρος προς καταβολή, θα πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, μέχρι την 31η Ιουλίου, είτε σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31η Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2019

10.        Δεν θα βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήματος για καταβολή, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά σύζυγο, ενώ μέχρι πέρυσι το όριο αυτό λαμβανόταν αθροιστικά για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του

11.        Δεν θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ ανά σύζυγο, ενώ μέχρι πέρυσι το όριο αυτό υπολογιζόταν αθροιστικά για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του

12.        Στον πίνακα 2, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1, όπου συμπληρώνονται διάφορα χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία, υπάρχει η παράγραφος 19 με τους κωδικούς 007 και 008, όπου ο υπόχρεος και η σύζυγος ή συμβία, αντίστοιχα, πρέπει να δηλώσουν αν «φιλοξενούν» στην κύρια κατοικία τους άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους

13.        Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογούμενου, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα

Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα πρέπει να αναγραφεί και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος

14.        Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου θα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης σε πορτοκαλί πλαίσιο και θα είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους από τον φορολογούμενο. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από ακαθάριστα έσοδα προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Η προσυμπλήρωση θα έχει γίνει με βάση τα αρχεία της ΔΗΛΕΔ που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς

15.        Εάν συμπληρωθούν κωδικοί της δήλωσης με ποσά εισοδημάτων και φόρων για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική πληροφόρηση στη ΔΗΛΕΔ, οι φορολογούμενοι είναι πιθανό να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες ΔΟΥ ή στη ΔΗΛΕΔ για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσής τους

16.        Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται οτι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές κατά την 31/12/2018.

17.        Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο ούτε σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Το ποσό αυτό δεν αναγράφεται στη δήλωση. Δεν δύναται να δηλωθεί μέρος της κατοικίας ως δωρεάν παραχωρούμενο και το υπόλοιπο να δηλωθεί ως κενό. Στην επιφάνεια των 200 τ.μ προσμετρούνται εκτός από κύριους και οι βοηθητικοί χώροι (θέσεις στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.), ακόμη κι αυτοί που βρίσκονται σε διαφορετική οικοδομή απ’ αυτή όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία, πλησίον αυτής, και εφόσον δεν υπάρχουν στην οικοδομή της κύριας κατοικίας τέτοιοι χώροι.

18.        Απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, το οποίο επίσης δεν αναγράφεται στη δήλωση.

19.        Σε περίπτωση κατά την οποία ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο του φορολογούμενου μισθώνει κατοικία ή οποιουδήποτε τύπου κατάλυμα, διαφορετική απ’ αυτήν της κύριας κατοικίας της οικογένειας (φοιτητής που σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία κ.λπ.) μόνο εφόσον δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επιτρέπεται η κατοικία αυτή να δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα που είναι υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους του στη δική του δήλωση, ώστε το τεκμήριο διαβίωσης να βαρύνει το γονέα και όχι το τέκνο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ακόμη.

20. Σε περίπτωση διαμονής σε φοιτητική εστία πανεπιστημίου δεν προκύπτει τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης

21. Οι κατηγορίες εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν για να καλύψουν τεκμήρια, αλλά υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10% είναι οι εξής:

 • Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λ.π
 • Διατροφή συζύγου και τέκνων
 • Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους
 • Εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης
 • Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%
 • Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
 • Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
 • Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW
 • Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθ. 71Αν. 4172/2013)
 • Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου
 • Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%
 • Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009)
 • Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια
 • Απαλλασσόμενα (ημεδαπά και εισαγόμενα αλλοδαπά) μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών
 • Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης
 • Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία
 • Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευση
 • Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες
 • Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις
 • Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης
 • Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιρειών Ε.Ε. και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ
 • Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους
 • Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου
 • Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου
 • Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογκούς κάτοικους Ελλάδος
 • Εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται βάσει των διατάξεων των άρθ. 10-15 ν. 4575/2018 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4582/2018, δηλαδή τα αναδρομικά που έλαβαν ή λαμβάνουν 400.000 εν ενεργεία και συνταξιούχοι δημόσιοι λειτουργοί υπαγόμενοι στα ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, δικαστικοί, ιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί κ.λπ.)

Όλα τα παραπάνω ποσά εισοδημάτων είτε θα είναι προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 του Ε1, εφόσον γι’ αυτά έχει υπάρξει ηλεκτρονική πληροφόρηση από τους φορείς που τα κατέβαλαν, είτε θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους δικαιούχους στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, εφόσον γι’ αυτά η ΑΑΔΕ δεν έχει καμία ηλεκτρονική πληροφόρηση

υ Ε1, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογούμενου, προστέθηκε νέα ένδειξη για όσους συζύγους επιλέγουν την υποβολή χωριστών δηλώσεων. Δίπλα από τη φράση «χωριστή δήλωση συζύγων», ο σύζυγος που έχει εκδηλώσει την επιθυμία να υποβάλει χωριστή δήλωση πρέπει να κλικάρει πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» και στη συνέχεια να αναγράψει τον ΑΦΙΊ του άλλου συζύγου

και στην περίπτωση που το μισθωτήριο συντάσσεται στο όνομα του τέκνου. Συνεπώς, όσοι από τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια των οικογενειών τους και νοικιάζουν φοιτητική στέγη απέκτησαν το 2018 κάποιο πολύ μικρό εισόδημα (π.χ„ από τόκους καταθέσεων στο όνομά τους ή από περιστασιακή απασχόληση) επειδή υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος δική τους φορολογική δήλωση θα υποχρεωθούν να δηλώσουν αυτοί ως τεκμήριο τη φοιτητική κατοικία. Έτσι θα επιβαρυνθούν αυτοί με το τεκμήριο διαβίωσης της κατοικίας, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν αναγκαστικά ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του πενιχρού πραγματικού εισοδήματος τους και πολύ μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ

Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα θα φορολογηθεί ως προερχόμενο από μισθωτή εργασία, όμως δεν θα είναι αφορολόγητο αν ο φοιτητής δεν έχει μεριμνήσει να έχει καταβάλει εντός του 2018 μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους 10% επί του τεκμαρτού αυτού εισοδήματος! Σε περίπτωση που δεν έχει προνοήσει να καλύψει το ποσοστό αυτό θα κληθεί φέτος με το εκκαθαριστικό της φορολογικής του δήλωσης να πληρώσει φόρο 22% επί του «ακάλυπτου» ποσού

πίνακα 6 του Ε1, εφόσον γι’ αυτά έχει υπάρξει ηλεκτρονική πληροφόρηση από τους φορείς που τα κατέβαλαν, είτε θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους δικαιούχους στους κωδικούς 657658 του πίνακα 6, εφόσον γι’ αυτά η ΑΑΔΕ δεν έχει καμία ηλεκτρονική πληροφόρηση.

22.        Τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων είναι τα εξής:

■          Μισθοί, συντάξεις κ.λπ. ολικώς τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω

■          Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης

■          Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε

■          Αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου

■          Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του

■          Επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018

■          Εκλογική αποζημίωση (παρΙ.αρ. 108 Π.Δ. 26/2012)

■          Μερίσματα των εταιρειών της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν4141/2013

■          Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων

■          Μισθοί και εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ

■          Εισόδημα που με βάση τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) απαλλάσσεται και από τον φόρο εισοδήματος

23.        Στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1, συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά καλύπτουν τεκμήρια. Τα ποσά αυτά είναι τα εξής:

■           Έσοδα από την πώληση ακινήτων

■          Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς

■          Το τίμημα από τη διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

■          Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν και πρώην κατοίκους αλλοδαπής

■          Δάνεια

■          Κληρονομιές

■          Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος)

■          Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ

■          Επίδομα αλλοδαπής

■          Χρηματική αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 168 του ν. 4001/2011 για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου

■          Αποζημίωση για ηθική βλάβη

■          Υποτροφίες

■          Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων / δανείων

■          «Κοινωνικό μέρισμα» του άρθρου 1 του ν. 4501/2018, το οποίο καταβλήθηκε εφάπαξ τον Δεκέμβριο του 2018 σε 1,95 εκατ. δικαιούχους

■          Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, δυνάμει του άρθρου 1400 του ΑΚ, λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου

■          Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου (κωδικοί 727-728 του Πίνακα 5)

■          Λοιπά ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, όπως οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

24.        Φέτος στον πίνακα 6 του Ε1 προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 435-436, στους οποίους συμπληρώνονται μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του ν

27/1975 που δεν εισάγονται στην Ελλάδα, τα οποία καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων αποκτηθέντων στην αλλοδαπή.

25. Τα πρόσωπα που χρηματοδοτούν υποψηφίους π/και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ποσά άνω των 300 ευρώ ανεξαρτήτως τρόπου χρηματοδότησης, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν

4172/2013 για τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεούνται να συμπεριλάβουν το σύνολο των ποσών της χρηματοδότησης, όχι μόνο στους κωδικούς 057-058 για την έκπτωση του 10% από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, αλλά και στους κωδικούς 725-726 στον πίνακα 5 της δήλωσης

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°