Τα 8 σημεία «κλειδιά» του νέου Αναπτυξιακού νόμου

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Ο νέος Αναπτυξιακός, δίνει παροχή φοροαπαλλαγών και έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις. Στην ανάλυση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), αναλύονται οι οκτώ κατηγορίες των προβλεπόμενων ενισχύσεων:

1. Ενισχύσεις που αφορούν το μηχανολογικό εξοπλισμό.

Όσον αφορά υγιείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν γρήγορα και με ελάχιστα κριτήρια στις διατάξεις του νόμου ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής για δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων ή μεταχειρισμένων υπό προϋποθέσεις μηχανημάτων. Επίσης επιδοτούνται και τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων.

2. Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια με φορολογική απαλλαγή.

Επενδύσεις ειδικών περιοχών (ορεινές και «μειονεκτικές περιοχές) έχουν φοροαπαλλαγή, επιχορήγηση, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

3. Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι επενδύσεις τους επιχορηγούνται με 70%, έχουν φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

4. Επενδύσεις καινοτόμες.

Η επιχορήγηση, φθάνει το 70% του ποσοστού της επένδυσης για μηχανήματα και εγκαταστάσεις και προβλέπονται φοροαπαλλαγές, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

5. Συνέργειες και δικτυώσεις.

Σε αυτή την περίπτωση δικαιούχοι είναι σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης, που υποβάλλουν επενδυπκά σχέδια με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και κοινών δράσεων.

6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - ταμεία συμμετοχών.

Το Δημόσιο επενδύει σε Ταμείο Συμμετοχών με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων. Στη συνέχεια ο διαχειριστής των Ταμείων επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.

7. Oλοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια (clusters).

Χρειάζονται τουλάχιστον δέκα φορείς ανά Περιφέρεια και σε συνεργασία με πανεπιστημιακό ίδρυμα, ώστε να προτείνουν επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περιοχή και σε κλάδο.

8. Μεγάλες επενδύσεις.

Σχέδια επενδύσεων άνω των 20 εκατ. ευρώ, που δημιουργούν τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας, ανά 1 εκατ. επιλέξιμου κόστους επένδυσης, θα εντάσσονται στην διαδικασία αδειοδότησης «fast track» και θα έχουν σταθερό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για 12 χρόνια και σε περίπτωση μείωσης αυτός θα μειώνεται.

Alfred - 360°