Τα νέα κλιμάκια της εισφοράς αλληλεγγύης

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015
Τα νέα κλιμάκια της εισφοράς αλληλεγγύης

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015), η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, αυξάνεται για τα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που αποκτώνται από 01/01/2015 και μετά.

Διευκρινίζεται ότι τα κλιμάκια της εισφοράς των εισοδημάτων μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ παραμένουν όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), δηλαδή εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 συντελεστής εισφοράς 0,7% και από 20.001 έως 30.000 συντελεστής 1,4% επί ολόκληρου του ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι με τις ίδιες αυτές διατάξεις (παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4305/2014) είχε παραταθεί η επιβολή της εισφοράς κατά δύο (2) έτη, δηλαδή φορολογικά έτη 2015 και 2016.

Τα αυξημένα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, βάσει του συνολικού ατομικού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος, έχουν ως εξής:

-Από 30.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2% επί ολόκληρου του ποσού.

-Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 4% επί ολόκληρου του ποσού.

-Από 100.001,00 έως 500.000,99: συντελεστής 6% επί ολόκληρου του ποσού.

-Από 500.001,00 και άνω: συντελεστής 8% επί ολόκληρου του ποσού.

Το ποσό της εισφοράς εξακολουθεί να περιορίζεται αναλόγως σε κάθε περίπτωση ώστε το εναπομένον εισόδημα μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του αμέσως μικρότερου συντελεστή στο άνω όριο του προηγούμενου κλιμακίου.

Πιο συγκεκριμένα, το καθαρό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς του κλιμακίου με συντελεστή 0,7%, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 12.000 ευρώ, το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 1,4% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 19.860 ευρώ (20.000*0,7%), το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 2% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 29.580 ευρώ (30.000*1,4%), το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 4% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 49.000 ευρώ (50.000*2%), το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 6% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 96.000 ευρώ (100.000*4%) και τέλος τα καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 8% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 470.000 ευρώ (500.000*6%).

Alfred - 360°