Τα σημεία-κλειδιά για φορο-δηλώσεις

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019
Τα σημεία-κλειδιά για φορο-δηλώσεις

Η «Ν» παρουσιάζει τα σημεία-κλειδιά για την υποβολή της δήλωσης μαζί με σχετικά παραδείγματα για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής για επενδυτικά σχέδια που υπάχθηκαν σε καθεστώς ενίσχυσης και για τον υπολογισμό του αφορολόγητου αποθεματικοί.

Επισημαίνεται ότι το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

Παρ’ όλα αυτά, κατά την υποβολή με τη χρήση e-μεθόδου της δήλωσης δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Επισημαίνεται ότι το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Παρ’ όλα αυτά, κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με βάση την εξής κατηγοριοποίηση:

α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία

β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία

γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ ή με βάση τα ΕΛΠ

 

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1037/1.2.2019, η εν λόγω δήλωση στην περίπτωση που υποβληθεί χειρόγραφα θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

α. Αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία

β. Δύο αντίτυπα του εντύπου Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα»

γ. Ένα αντίτυπο του εντύπου Ε2 «Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας»

δ. Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης

ε. Πίνακα σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών

στ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ

ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών. Ειδικά σε περίπτωση διανομής κερδών σε μέλη Δ.Σ., καθώς και στο προσωπικό, αντίγραφο του τελικού ισοζυγίου λογαριασμών από το οποίο να προκύπτουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εξόδων (παροχές σε εργαζομένους) όπου έχουν καταχωρηθεί τα σχετικά ποσά,

ζ. Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των προμερισμάτων ή προσωρινών απολήψεων κερδών, η. Απόσπασμα πρακτικών αρμόδιων οργάνων σχετικά με την πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων,

θ. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας

I. Βεβαιώσεις για το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά τα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

ία. Έγγραφο εκπροσώπησης προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις

ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν

1599/1986 για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μέσα στο φορολογικό έτος 2018 και το ποσό του φόρου 15% που αναλογεί σε αυτούς,

ιγ. Τρία αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική περίοδο επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων

ιδ. Την παραγόμενη από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εκτύπωση της ηλεκτρονικά παραληφθείσας από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού,

ιε. Τις οριζόμενες στην περίπτωση στ' της παραγράφου 26 του άρθρου 5 του Ν. 3299/2004 γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, τις οποίες οι φορείς που επέλεξαν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται να εφοδιαστούν με ιδία πρωτοβουλία,

ιστ. Απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3908/2011, για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής,

ιζ. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4399/2016 για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής,

ιη. Για την εφαρμογή του κινήτρου της έκπτωσης του διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται από τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, συνυποβάλλονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στον νόμο,

ιθ. Για τις εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2018 δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησαν.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°